Problemerne med konsollerne på Rundetaarn, 1729

Landsarkivet, Sjællands stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1755

Brev 1. august til Biskoppen om det forestående arbejde med konsollerne på Rundetaarn.

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Horrebous hentyder til kontrakten d. 23. december 1728

-----------------------

Høyædle og Velbaarne herr Geheime Raad, samt Høyædle og Høyærværdige Herr Biscop

 Seigr. Gercken haver udi sin contract forbundet sig til at forfærdige ved consolerne under balustraden paa det runde Astronomiske taarn overstykker 16. understykker 6. Men haver ikkun forfærdiget ovenstykker 15, understykker 0. Saa at de beskadigede understykker staae saaledis endnu.

Overstykkerne skulde være efter contracten lange 5/4 allen, at de kunde ligge et qvarteer ind i Muuren; men ere ikkun 1 allen, (somme 1 tom længere, some og 2 tom kortere,) saa at de have alldeles ingen fæste i muuren, hvorover de synes heel let at kunde vackle, som vilde formodentligen viise sig selv inden faa aar.

Formen angaaende, da bestaae de gamle consoler af tvende halbstabe, sammenføyede med en plat i det tverste stykke udhuggen, hvilken plat er mestendeels forglemt i Gerkens consoler, og udi nogle faae, hvor den er, findes den ikke half stor noch, og derforuden skiæv, saa at de ikke, som de gamle, kunde ansees med behag af skønsomme øyne.

Om saadan feyl jeg Peder Horrebow i god tid haver advaret de derved arbeydende, men fick i dag af samme, (som jeg nu fornemmer at være muursvenne,) til svar, at de Gercken saadan advarsel have tilbragt, som skal have svaret dem, hand vilde paa saadan foed sit arbeyde tlsvare, Hvorfore os synes, vi burde saadant alerydmygst at berette, som

Deres Excellences,

Høyædle og Velbaarne herr Geheime Raads

Sampt Høyædle og Høyærværdige Herr Biscopens

Allerydmygste tienere

 

H. Gram

P. Horrebow

 Havn d. 1. Aug. 1729

------------------------------------------------

 

  Klik til hovedsiden   ――――――>