Tårnbeboerens vandhentning i Regensens gård, 1811

Rigsarkivet, Københavns universitet, acta consistorii 1811, div.

 Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2005

Rundetaarn måtte hente vand ved Regensens vandpost helt frem til 1865.

Acta consistorii 23. januar 1811; Nr. 207:

 Ved skrivelse af 7. Jan.d.A. indsender hans Magnifience en forestilling fra Portnere paa det Astronomiske Observatorium, hvori klages over, at det formenes ham at hente det for Observatorium og ham selv fornødne Vand fra Regentzen, hvorpaa hans Formand bestandig have havt Ret at hente samme. Hans Magnificence anmoder Consistorium om, at dette besynderlige Forbud maatte hæves.

 Konsistoriet beslutter: ad 207:

Rectoris Skrivelse med samme Bilag indføres i Copiebogen og tilstille derefter det theologiske Facultet, med Anmodning om over samme at afgive sin Betænkning

 

Acta consistorii 6 Marts 1811 Nr. 262.

I Skrivelse af 28. Febr. d.A. afgiver Communitets-Direktionen den af samme begierte Erklæring over portner Hansens Andragelse at det formentes ham at hente Vand paa Regentzen til Observatoriets Brug. Ved en hoslagt Skrivelse fra Prof. Nyerup oplyses det nemlig, at ingen uden Communitetets-Directions Tilladelse er berettiget til at hente Vand paa Regentzen, hvem der undertiden ikke er mere end til denne Stiftelses fornødenhed. Det theologiske Facultet tilkiendegiver i øvrigt, at der er føiet de fornødne Anstalter til, at Vandhentning til Observatoriet ikke skal formenes Hansen, kun at han ikke af den Nøgle, som der til meddeles ham, ikke giør nogen fremlaan.

 

Consistoriets copibog 1811, nr. 533

Communitetets Directions Erklæring angaaende Vandhentning fra Regentsen til Observatoriet.

Til Gensvar paa Consistorii Skrivelse ag 25. Januar tage vi os den Frihed at melde: at hoslagte Brev fra Hr. Professor Nyerup visede Svare rimelige Grund. Men da Observatorerne paa Rundee Taarn kunne betragtes at henhøre til Regentsen, var det ubilligt at nægte Portneren paa deres Vegne Adgang til Regentsens Vandpost. Hvorfor ogsaa  det Theologiske Facultet, saasnart det blev underrettet om Sagen, har foranstaltet, at det ei skulde blive ham forment, men en Nøgle til hans Brug forfærdiges, dag mod den Betingelse, ei deraf at giøre Fremlaan.

Kiøbenhavn den 28. Febr. 1811

Ærbødigst C.F.Hornemann – P.E.Müller

 Til Consistorium.

 

 

Nr. 534. Professor Nyerup i samme Anledning, Bilag til forrige Nummer.

Uagtet Regentsens Springvand er Spildevand fra Nabogaarden, og uagtet der undertiden om Sommeren spores Vandmangel, som da, hvor der er saa mange Beboere, er ubehageligt, og i Ildebrnadstilfælde farligt, er Stiftelsen dog det meste Tid godt forsynet med Vand. Det er Gienboerne paa den anden Side af Kannikestræde ikke. De tyr da i deres forlegenhed mange Gange her til Gaarden. Stiftelsens Betiente har seet igiennem Fingre med denne vandhenten, saalænge Vandet ikke skortede, men nægtet Adgange, saasnart det var at befrygte, at Vandet vilde Slippe. Denne saa vaklende og ubestemte, og som det kunde synes, vilkaarlige snart tilladte o snart nægtet Adgang har givet Anledning til Ubehageligheder.

Ved Samtaler med Stiftelsens Øeconomius, Hr. Conferentsraad Holtermann Ridder af Dannebrog, denne Sag angaaende, er jeg bleven overbevist om Rigtigheden af følgende Grundsætning: ”Ingen udenfor Regentsen kan være beføiet til der at hente Vand; med mindre han dertil har forsynet sig med Tilladelse fra Stiftelsens høie Directioner, det høiværdige Theologiske Facultet” Det er det, jeg har sagt til Portner Hansen, og han igien paa sin Viis til hans Magnificence, Hr, Etatsraad Bugge.  For resten har bemeldte Observatorii Portner Hansen siden hver Dag hentet Vand her, der jeg ikke tvivlede paa, at Hr. Etatsraad Bugge jo nok snart har det Theologiske Facultet vilde faae den tilladelse udvirket for ham, som det ikke stod i min Magt at give.

Ærbødigt R.Nyerup

Regentsen den 26. Januar 1811

 Til det Høiærværdige Theologiske Facultet

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>