Om forvaltning af den nye kirkegård udfor Nørreport, 1675

Rigsarkivet, Københavns Universitet,

Konsistoriets kopibog, side 112-113

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Kirkegården udenfor Nørreport blev anlagt i peståret 1546 som ekstra begravelsesplads for Vor Frue, Helligånd og Nikolaj kirker. Fra 1600 voksede bebyggelsen i forstaden og en kongelig ordre fra 1623 fortæller at der skulle bygges en kirke på kirkegården udenfor Nørreport. Den blev betragtet som en filialkirke for Vor Frue kirke, og skulle betjene befolkningen i forstaden, ligesom en anden sognekirke. Kirken blev nedbrudt i 1658 for at forhindre at de svenske tropper skulle kunne bruge kirken som skjul ved en belejring af København. Stenkirken blev sprængt væk i al hast, da fredsforhandlingerne brød sammen.

Kirkegården fortsatte som assistenskirkegård helt frem til 1842. Ved fastlæggelsen af Trinitatis Kirkes sognegrænse i 1683/86 blev området indlemmet i Trinitatis Sogn, til stor irritation for Vor Frue kirke, som mente at have vundet hævd på kirkegården.

Se Bornemanns klage over sognegrænsedragning i 1686.

--------------------------------

Marcus Krablers qvitering for den ny kirchis uden nørre port och siden for kirchegaardens forvaltning. 

Recor och Professores udi det kongl: Universitet i kiøbenhafn kiendis och giøre vitterligt, at eftersom Erlig, achtbahr och Velfornehme Mand Marcus Krabler, Borger, och Indvohner her udi Kiøbenhafn haffuer voret kirchevergere for den ny Kirche uden for Nørre port, som udi  beleiringen bleff affbrendt och siden hafte haft indseende med kirchegaarden der samme steds, och samme bestilling, nu udi sex och tiuge aar forestaaet; dismidlertid aarligen udi rette tide, givet richtig regenskab for all samme kirches och kierchegaards indtægt och udgift, och hilles (?), i all maade, samme sin bestilling troligen och vel forestaaet, mens nu formedelst tilstundendis alderdomb derfra at entledigis begierer; Da betacher de hannem for tro och erlig forvaltning, sampt richtighed, och ville hannem hermed for samme sin forvaltning til dato, sampt ald opbørsel och udgift, paa samme kirche och kirchegaards vegne tilbørligen haffue qvitterit. Till vitterlighed under Rectors Sigillo och Natarii haand.

Kiøbenhafn d. 31. juli 1675

 ----------------------------

 

Hans Petersøns bestallings bref paa Kirchevergeriet och forstanderiet offuer den ny Kirchegaard uden for Nørreport.

Kiendis Jeg underskr., at saasom Rector och Professores udi det Kongl. Kiøbenhafns Universitet, mig haffer antaget til at være Kircheverge och forstander offer den ny Kirchegaard uden Nørreport, da loffuer Jeg samme min bestilling troligen, och vil at forestaae och være Leitori af Professoribus och vor Frue Kirchis Vergere, hvad dette angaar, lydig i alle maade. Særdelis skal Jeg aarligen inden St. Hans Dag indleffuere Richtig regenskab til vor Frue Kirches Vergere for Indtægt och Udgift, och derpaa qvitering annamme – Til des større forsichring haffer Jeg Marcus Krabler, borger och Indvohner her iudi Staden anloffuet saasom for mig selff hertil at svare, och holde Rectorem och Professores skadislos i alle maader. At dette saaledis holdis, och efterkommis skal, haffu vi begge dette med egne hender underschriffuet, aftrucht voris Signeter herunder føre.

Kiøbenhafn 1675 d. 31 Julii

 

Hans Petters. sgl

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>