Portneren på Regensen overfaldes af student Schiønning, 1718

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii, 12. december 1718

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Pkt.9

Blef læst Portneren i Regentzen hans Memorial af denne dagsdato, hvorudi hand andrager, hvorledis at Studiosus Schiønning i fredags Aftes haver med Steen slaget hannem hul i Hovedet i Regentz Kirken mit under Lov-Sang. Consistorium lovede at skaffe Portneren Rælt (?)  for samme tilføjede skade og ulykke, saasnart Portneren lovligen indstævner sagen, til hvilken ende hand være sig om tilbørlige og tilstrækkelige Beviser, saasnart mueligt eder kand

  Klik til hovedsiden   ――――――>