Københavns Stadsarkiv

Instruks for Oppasseren ved Mandfolkebadene i Springgade.

Hambroes badeanstalter. Begge anstalter. Funktionærer, publikum, billetopgørelser, skorsten, inventarielister, diverse. U. år. Pakkenr. 10

Transskriberet af Nete Balslev Wingender, 2006

Note: Instruksen for Oppasserinden ved Damebadene i Springgade havde samme ordlyd som instruksen for de mandlige oppassere. Opsynsmanden, der omtales i instruksen neden for, blev oftere omtalt som inspektøren.

Instrux

 

Oppasseren har at tillave Badene til de Besøgende. Det er tilladt Badegjæsterne at paasee Badets Tilberedning. Ere flere Badegjæster tilstede i Ventestuen, har Oppasseren at opraabe det Billetnummer, som først staar for Tour til at benytte Badet.

Det paaligger Oppasseren at reenholde Badelocalet og da navnlig saavel Badekarret som Bænk og i øvrigt hele Badekammeret forsvarligt, forinden Badet afleveres til en Badegjæst.

Oppasseren har at paasee Overholdelsen af Orden og Velanstændighed, skulde der opstaa Uenighed indbyrdes mellem de der benytte Badene eller mellem disse og Oppasseren, da skal han paa en rolig og høflig Maade søge at tale Vedkommende tilrette, hjælper dette ikke, har han at forvise disse til Anstaltens Opsynsmand, som da tager den fornødne Bestemmelse til Sagens Ordning.

Oppasseren maa optræde ligeover for de Besøgende paa en høflig og beskeden Maade, samt søge at tilfredsstille de Fordringer som Publikum med Ret ifølge Bestemmelserne for Badene kan gjøre Krav paa.

Oppasseren er forpligtet til at paasee en forsvarlig og varsom Behandling af Localer og Inventarium, ligesom han selv maa omgaae dette med Varsomhed, skulde nogen af de Besøgende beskadige noget af det ovennævnte, anmeldes dette til Anstaltens Opsynsmand.

Med Hensyn til Reengjøring af Localer og Inventarium, skal Oppasseren navnlig sørge for at der i Baderummene ei henligger Papir, Snavs, Spindevæv eller lignende, at samtlige Lister, Døre, Hylder, Vinduer, Vindueskarme og Vægge fra Gulvet til Underslaget holdes i en reen og proper Stand, og til den Ende jævnlig afstøve og afvadske samme, at alt Messingtøi holdes blankt, og for øvrigt sørge for, at hele Localet faaer et propert Udseende.

Badene holdes aabne for Badegjæster hver Dag fra Kl. 8 Morgen til Kl. 8 Aften, dog om Løverdagen til Kl. 10 Aften, samt paa Søn- og Helligdage fra Kl. 8 Morgen til Kl. 12 Middage, endvidere i Tidsrummet fra 1. Mai til 31. August paa Søn- og Helligdage fra Kl. 7 Morgen til Kl. 12 Middag.

Reene Haandklæder til Badene modtager Oppasseren paa Kontoret, ligesom ogsaa de snavsede afleveres paa samme Sted. Sæbe, Soda og øvrige Reqvisiter, som ere nødvendige til Reengjøring modtages ligeledes paa Kontoret.

I øvrigt skal Oppasseren paasee, at de Besøgende holde sig de i Localet ophængte  Bestemmelser efterrettelige.

Undertegnede erklære sig herved villig til at opfylde alle de ovennævnte Punkter, og i øvrigt følge de af Anstaltens Opsynsmand givne Bestemmelser.

 

 Kjøbenhavn den 15 October 1776

 J. D. Aagaard

Oppasser ved Bade for Mænd   

 P. C. Olsen

Borgerrepræsentant