Københavns Stadsarkiv

Instrux for Inspecteuren ved den Hambroske Vaske- og Badeanstalt i Springgade

Hambroes badeanstalter. Begge anstalter. Funktionærer, publikum, billetopgørelser, skorsten, inventarielister, diverse. U. år. Pakkenr. 10

Transskriberet af Nete Balslev Wingender, 2006

 

Instruksen er underskrevet af anstaltens første og eneste inspektør H. Grosell. Den er udateret, men er tilsyneladende underskrevet i den periode, hvor tømmermester Kayser var formand for det udvalg, der bestyrede anstalten. Kayser overtog formandsposten i september 1880.

Tømmermester H. Kayser

Nørregade 23

Instrux

for Inspecteuren ved den Hambroske Vaske- og Badeanstalt i Springgade

Inspecteuren skal under Tilsyn af et af Udvalgets Medlemmer og i Overensstemmelse med nærværende Instrux styre den hele Drift, og i Forbindelse dermed føre et fyldestgjørende Kasseregnskab over denne, ligesom hans Kasse til enhver Tid skal indeholde, hvad der efter dette Regnskab bør være i den.

Inspecteuren bør stadigen have sin Opmærksomhed henvendt paa, at der i alle Maader er god Orden baade i Vaskeriet og ved Benyttelsen af Badene og at der overalt i Anstalten hersker den største Reenlighed hvorfor han ogsaa til forskjellige Tider om Dagen skal besigtige dens forskjellige Steder. Ligeledes skal han vaage over, at de der benytter Vaskeriet eller Badene ikke opholdes paa en unødvendig Maade, og at de altid møde en besindig og høflig Adfærd fra deres Side, der paa den ene eller anden Maade skulle betjene dem. Endelig skal han jævnlig have Tilsyn med at Fyringen under Kjedlerne, samt andet udvendigt Arbeide udføres paa en forstandig og oekonomisk Maade.

Saasnart der opstaar Spørgsmaal, der ligger udenfor den almindelige daglige Drift, har han derom at henvende sig til det tilsynsførende Medlem af Udvalget, der selvfølgelig har Adgang til til enhver Tid at eftersee hans Bøger og Regnskab og fordre Oplysninger om Driften, som han ønsker.

Inspecteuren har at paasee at Anstaltens Funktionære, saavel mandlige som kvindelige, i enhver Henseende med Orden og Nøiagtighed opfylde de Pligter der paahviler dem. Undlader nogen dette kan Inspecteuren efter Omstændighederne nøjes med første Gang at give den Vedkommende en Advarsel; i Gjentagelsestilfælde er han derimod pligtig at gjøre Meddelelse derom til det tilsynsførende Udvalgsmedlem.

Det paahviler Inspecteuren at føre det specielle Tilsyn med Anstaltens faste Eiendom, baade hvad de deriværende Apparater, Badekar og Ledninger angaar, saaledes at han i rette Tid gjør Forslag til Udvalgets tilsynsførende Medlem om fornøden Istandsættelse eller Eftersyn af dem, som ogsaa hvad Eiendommens almindelige Vedligeholdelse angaar. Han skal saaledes drage Omsorg for, at ikke alene Kjedlerne med deres Indfyring til enhver Tid er i forsvarlig Stand, men at dette ogsaa er Tilfælde med Skorsteensrørene og Kakkelovne med deres Rør. Han skal være opmærksom paa at alle Lokaler holdes i en Stand, der er sømmelig efter deres Anvendelse. I enhver af de her nævnte Henseende har han i betimmelig Tid at fremkomme med Forslag til fornøden Istandsættelse til Udvalgets tilsynsførende Medlem.

Inspecteuren skal føre Tilsyn med Anstaltens Inventarium af hvad Art det end er. Han maa paasee, at det benyttes saavel af Funktionære som af dem der benytter Anstalten med den fornødne Orden og Omhu, ligesom han ogsaa skal vaage over, at indleverede Gjenstande, saasom Brændsel, Sæbe, Olie m.m. benyttes af alle Vedkommende med den fornødne Oekonomi. Den over det hele Inventarium optagne Inventarieliste underskrives af Inspecteuren, og paa denne Liste bliver maandlig at optage tilkomne og afskrive det med det tilsynsførende Medlems Samtykke kasserede Gjenstande samtidig med at den maanedlige Bogføring føres. For Inventariets Tilstedeværelse efter Listen er Inspecteuren ansvarlig.

I Henhold til de Beslutninger som Udvalget tager angaaende Indkjøb af Kul og anden Brændsel, Sæbe, Inventariegjenstande m.m. besørger Inspecteuren det Fornødne efter de Ordre, som han i den Henseende modtager fra det tilsynsførende Medlem. Naar en Accord er afsluttet om Levering af Kul eller andre Forbrugsgjenstande, har han nøje at paasee, at Leveringerne i alle Henseende præsteres i Overenstemmelse med Accorden.

Ligesom Inspecteuren skal saameget som muligt være tilstede i Anstalten, saaledes maa han ikke nogen Nat være borte fra den uden Tilladelse af det tilsynsførende Udvalgsmedlem.

Det er forudsat ved Inspecteurens Ansættelse, at han i sin Hustru har en virksom Hjælp, deels ved Salget af Adgangskort til Vaskeriet, deels ved Tilsynet med Anstaltens Linned og L. [lignende] og med den Brug der gjøres deraf, og deels i Tilsynet med, at de kvindelige Besøgende iagttager den fornødne Orden og Ro. Til under Inspecteurens Tilsyn at udføre de øvrige Forretninger er ansat en Billetsælger, i de mandlige Bade en Bademester med den nødvendige Assistance, i de kvindelige Bade en Badekone ligeledes med den nødvendige Assistance, endvidere en Fyrbøder. For alle disse er Inspecteuren den nærmeste Foresatte hvem de skylder Lydighed og Villighed i Udførelsen af hvad han paalægger dem angaaende Udførelsen af deres Forretninger.

Inspecteuren ansættes med en fast Løn af to Hundrede Kroner Qvartalet, der betales ham halvmaanedlig forud. Dertil kommer 3/4 % af den ved Salg af Billetter og Vaskesedler indkasserede Pengeindtægt, der udbetales ham efter hver Maaneds Forløb. Endvidere fri Huus og Brændsel.

Inspecteuren maa ikke modtage nogensomhest Douseur under hvad Form tænkes kan enten fra nogen af Anstaltens Leverandeurer, Haandværkere eller Anstaltens Funktionærer, eller af det Publikum, der benytter dens Vaskeri eller Bad. Ligeledes skal han paasee at et lignende Forhold iagttages af Anstaltens øvrige Personale. Dog har Opvarterpersonalet ved Badene Tilladelse til at modtage Douseurer som Besøgende vil give dem ved Bortgangen, men det forbydes dem paa det strængeste at forlange eller antyde at de venter nogen saadan.

Inspecteuren har at deponere til sikkerhed for den Kassebeholdning der skal være tilstede 600 Kroner.