Kontrakt på murerarbejdet - biblioteket, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Overslaget findes desuden i afskrift i Sjællands stiftsøvrigheds kommunesager.

Vi underschrefne Muur Mestere paatager os Bibliothecets Muure paa 1 alen Høy at afbryde og af nye opmuure de Vinduers Karmer og Bielke Ao: at indbrecke, bemelte Muur at Reparere afschuure afputze og overhvitte, med  dertil gaaende Materialier, Vognleye, Stillatzier oc plitzfolck for den Suma Sechs hundrede Rixdaler med den Condition at saa meget Kalck som dertil fra Mons. Duhhart eller andre ringe bliver leveret, end 1 rd. pr. Tønde vi da saameget udi vores Suma Os lader afkorte mens .. termin vise, betales, neml. ved arbeidets an.. delse 300 rd. naar vi ere dermed halvedeel færdig 200 rd og Resten ved arbeidets slutning og overlevering, pengene assigneres os paa Mons Pauli Casserer ved Brand Cassen, saaledes at hand dem strax ved Oberlandbygmesterr Kriegers anviisning til os betaler.

Til bekræftelse have dette med vores egen Hænder underschrifret.

Kiøbenhafn d. 15. Julij 1729

Erichsen. Muurmester

Sørensen, Muurmester

----------------------------

Allerunderdanigste Ofuerslag

Andgaaende Trinitates Kirkes Bibeliteches Muure at Afbryde oven omkring = 1 alen 2 alen tyck, samme at paamuure af nye, som bedrager sig til 365 Cibic alen, a hver alen for afbrydning og paa Muuring 24 sk. Er             91-1-8

17 Vindues Karmere at Indbrecke og formuuere a hver til Arbeidsløn  2 rd                  34-0-0

Én dør Karm for Bibliotecket at indsette og fastmuure, derfor                 3-0-0

40 Bielker at indbrecke, hvor Biblitekets gulf kommer, som og er gandske bortbrændt, for hver Bielke udi begge Ender at Ind Muure á 1 rd                  40-0-0

Og som Bielkerne under Biblitets Gulvet ej bliver lagt saa Tæt sammen som tilforn, saa vil mest alle de gamle huller til Muured som er paa begge sider = 96 stk for hver 1 mk 8 sk                  22-3-0

Det gandskee Biblitechses Muur indvendig at afpudse og ofver hvitte derfor                 96-0-0

Bemelte Bibliteches Muure at Reparere og afskure udvendig                  66-0-0

Muursteen, foruden de som afbrydes til hielp = 30000 á 5 rdlr                150-0-0

Ulæsket Kalck = 110 td, á 1 rd                 110-0-0

Muursand       16 baade á 7 mk                  18-4-0

Stillatzer, Vognleye og Pligtsfolck               80-0-0

 

Summa 711-2-0

 

Hvorimod afgaar for Biblitekets Muur som ei skulle afbrydes efter slutet Contract  50 rd

Bliver saa den Summa          661-2-0

 

Kiøbenhafn den 11. Juni 1729

Erichsen, Muurmester

Sørensen, Muurmester

 

 

(Tilføjet:)

Jeg staaer fast for 600 Rd og beder at maatte have Ordre der om, at icke den gode tid maatte gaae bort.

Erichsen

Muurmester

 

(tilføjet: Nach dem es der Heilige gebranch unter dener Handt Werker, dass keiner den andere in die arbeit fallet, und anjetzo auf keine Weiter vor handen, die da keuthe übring haben, auch vor das nicht arbeiten wollen, worzu solche diesses worjahr gewne resolviret, also habe bey disser sache nicht weiter thun könne, saüdere bey dem abschlag stehen müssen lassen so nun in Vorstehenden Lars Erichsen gethan.

Copenhagen d. 12. Julij 1727 I.C.Krieger

(Den originale tekst med Kriegers bemærkning til Erichsensønsker er ulæselig!)

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>