Bogskabenes placering og indretning, 1731

Landsarkivet, Sjællands Stiftsøvrigheds kommunesager 1729-1755

Udateret koncept til Universitetsbibliotekets bogskabe

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Højresiden opremser problemerne ved bogskabenes indretning. Litranumrene henviser til tegninger, som desværre ikke findes i sagen.

[højre side]

Litr. A.

Hvor mange Hylder der skal være i hvert Skab, og deres Differente Bredde at nevnes, og at den øverste Hylde i det mindste bliver smallere end de nederste, for den øverste Gesimbses skyld, at den ei skal staae i Vejen, Naar Bøger indsættes eller udtages.

[venstre side]

Efter den høyde af 5½ Alen, som Lit. A. Skabe bliver, maae være 8 Hylder smaae og store, Bund og Himmelen af Skabene undtagen, hvilke 8 Hylder giør 9 Rum til Bøger:  Alle Faar at være af lige Bredde og Dybde, hvilke tiener til, at der uden for qvarter og octaver kand sættes Duodecer, til hvilke sidste saaledes ingen særdeles Hylder behøves; Og ingen Rum giøres mindre end til Qvarter, eftersom mange Octaver forekommer der have samme høyde som Qvarter, hvilke mand ellers kom til at lægge ned og vende Ryggen op paa. Ellers kand mand og giøre Hylderne, den underste og øverste undtagen, til at flyttes med lister, paa den Maade som Deres Excellence haver foreslaget. De øverste hylder, som altid bliver fastgiort, maa være 1½ Tomme smallere end de andre, for Gesimbsen skyld, endskiønt Snidkerne mener at Gesimbsen kand saaledes giøres, at den ei skal være til saadan hinder.

 

[højre side]

Om der skal være Panel eller Staaltraad i de nedertse fyldninger af Dørene på de høye Skabe

[venstre side]

Mand meener at Staaltraad rødt eller grønt farved, eller Messingtraad bære være saavel i de nedertse som øvertse fyldninger, og at noget Træ eller Strimmel kom i mellem, fa de øvertse til det inderste lister eller den hele Ramme imellem, saavel paa de høye som de lave og mindre Skabe. Men de i Bibliothequets til Manuscripterne at være ganske lukkede med Træe, foruden nogen Staaltraad.

 

[højre side]

Hvor dybe Skabene skal være hver slags aparte?

[ventre side]

Alle Skabene, som staar ved Veggen, saavel i Choret som neden for, bliver 3 qvarter i dybhed.

 

 [højre side]

Lit. B. og H. Skabe.

Derpaa behøves Høyden at anføres.

[venster side]

Bliver 6½ qvarter i høyde, som er fra Gulvet til Vinduerne

 

[højre side]

Lit. C. Skabe

Er alt for dybe efter Tegningen, og vil dens rette Dybde determineres.

[venstre side]

Dette er rettet saaledes, at naar Pillen, som er en ½ Alen, medregnes, bliver et heelt Skab 6 qvarter dybt, menlig ½ Alen paa hver side af Pillen, som er ¼ mindre ved Hyldernes og Skabenes Dybde ved veggen. Derforuden blive disse Skabe paa Gulvet (Lit. C.) tvende Rum eller Hylde lavere end de høye Skabe (Lit. A.) ved Veggen, for Tyngheds skyld paa Gulvet, og vare de tilforne ligeledes vel saa meget lavere.

 

[højre side]

Om de Skabe der staae ved Veggen, ei skal være dybere, end de der staar ved Pillerne?

[venstre side]

Ved Veggen bliver Skabene ¾ dybe emn ved Pillerne ½ alen paa hver side af Pillen.

 

[højre side]

L. D. Cabineter

Derudi ere Stole tienligere end Benke

 [venstre side]

Forbliver ved Stole

 

[højre side]

Lit. P. Skillerum

Derved er at observere at

1. Høydens specificres

2. I stæben for udskaarne Trælværk er flettet Staaltraad conform med Skabene

3. Skillerummene sættes bedre frem i Choret

[venstre side]

1. Hvad høyden er angaaende, da synes at den bør være efter Skabene ved Veggen, for Gesimbsværket eller Skabenes øverste Corniche i én linie tillige med Skillerummets øverste corniche at continuere i eeen Linie

2. Staaltraad eller Messingtraad, hvilket der bliver satt i Skabs=Dørene, er og det smukkeste i Skillerummets øvertse fyldning, thi den nederste Deel bliver af Træe.

3. Maa sættes bedre frem i Choret, saa at de smaae hiørne=Skabe som udi Tegningen er sat i Choret gaar bort.

 

[højre side]

Lit. G.

Der bliver kuns 4 dobbelte Skabe, derved vil mældes, at hvor mange Skuflade og Rum derudi skal være.

[venstre side]

Ikkun én Skuflade under hver Dør.

Rummene kand være 7, thi høyden af disse Skabe bliver nok i 4 Alen, og behøves ej saa høye, som til trykte Bøger.

  

De øvrige Deres Excellences Erindringer om Laase og Hengsler, samt om Benkene ved Bordene item 4 Trappe Stier bliver i alle maade efterfuldte.

 

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>