Dr. Hazelius støtte til Bernhard Olsens arbejde for at skabe et museum for den danske bondestand, 1879

Københavns Stadsarkiv, Trinitatis Kirkes arkiv, no.23

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Efter Bernhard Olsen møde med Dr. A. Hazelius på Verdensudstillingen i Paris i 1878, blev det etnografiske museum i Stockholm forbilledet for at skabe et museum for den danske bondestand i Danmark. I 1880-85 indrettede Bernhard Olsen et museum på Ringerloftet over Trinitatis Kirke. I 1885 skabtes "Dansk Folkemuseum" i Panoptikon-bygningen på Vesterbrogade.

Nedenstående trykte skrivelse findes som bilag til ansøgningen til Trinitatis Kirkes Inspektion om at leje Ringerloftet.

---------------------------------------

DR. A. HAZELIUS.

NORDISKA MUSEET.
STOCKHOLM.

(Svar paa en Forespørgsel fra Danmark til Dr. Hazelius om hans Mening om Bestræbelsen for at danne et folkeligt ethnografisk Museum i Kjøbenhavn.)

Ni spörjer om mina tankar med afseende å det hos eder nu vaknade intresset för att bilda en samling af det danska bondeståndets forntidsminnen.

För hvarje dansk, som älsker sitt fädernesland och dess minnen, bör det vara ett glädjande tidens tecken, att man nu i Danmark, liksom förut hos oss börjar inse den stora vigten af en närmare kännedom om sitt eget folks forna hemlif och seder.

Det är för eder säkerligen en stor lycka, att ni i löjtnant Bernhard Olsen fått en så kraftig bärare af idén. Hvad här framför allt behöfves är fosterlandskärlek, varmt intresse for sakes, en kraft som förstår att trotsa svårigheter samt en klar praktisk blick, hvilket allt löjtnant Olsen synes i rikt mått hos sig förena. Den utställning af danska bondeståndets forntidsminnen, som genom hans försorg årvägabragtes i Köpenhamn 1879 öfverraskade mig i hög grad genom sin rikdom och sin anordning. Nu gräller det för eder att stödja honom och att icke låta tiden gå eder ur händerna. Danmark har ännu mycket af stort intresse att erbjuda af folkliga minnen, såsom jag under flere resor i edert land haft tillfälla att iakttaga, men hos eder liksom hos oss är det af yttersta vigt att skynda med inhöstandet, ty hvarje år i denna nivelleringens tid minskas utsigterna för en god skörd och går säkert för forskningen mången skatt ohjelplig förlorad, om man ej skyndar att radda honom.

A. HAZELIUS.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>