F. Meldahl støtte til Bernhard Olsen, 1880

Københavns Stadsarkiv, Trinitatis Kirkes arkiv, no.23

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Efter Bernhard Olsen møde med Dr. A. Hazelius på Verdensudstillingen i Paris i 1878, blev det etnografiske museum i Stockholm forbilledet for at skabe et museum for den danske bondestand i Danmark. Nogle prøveopstillinger på Kunstindustriudstillingen i 1879 i København gav starten på dannelse af et nyt museum for bondestanden. I 1880-85 indrettede Bernhard Olsen et museum på Ringerloftet over Trinitatis Kirke. I 1885 skabtes "Dansk Folkemuseum" i Panoptikon-bygningen på Vesterbrogade.

Nedenstående trykte skrivelse findes som bilag til ansøgningen til Trinitatis Kirkes Inspektion om at leje Kirkeloftet.

---------------------------------

 

Charlottenborg den 2den November 1880.

 Paa given Foranledning undlader jeg ikke at udtale Følgende:

Da jeg paa Kunstindustriudstillingen 1879 havde sét, hvormeget der endnu kunde udrettes med Hensyn til Indsamling og Fremstilling af ældre Vaaningers Bohave og Nationaldragter, naar en Mand med særlige Evner tog sig af Sagen, saa opfordrede jeg Hr. Olsen til at fortsætte sit Arbeide, efterat Udstillingen var endt og at gaae i Færd med at skabe Noget, der kunde ligne det, Hazelius har bragt tilveie i Stockholm. Hr. Olsen udtalte da, at han alt havde tænkt sig en særlig Maade at faae Sagen ordnet paa, men at han mang­lede Midler til at dække de Udgifter, som paaførtes ham. Jeg ansaae det da for at være min Pligt at anbefale og forelægge Sagen for en høisindet Privatmand, som derefter strax gik ind paa at yde det af Hr. Olsen nævnte Bidrag til Erhvervelse af saadanne Sager, som lod sig indkjøbe af det, der ved Hr. Olsens energiske Anstrængelser var skaffet tilveie til Kunstindustriudstillingen.

Men alt dengang stod det klart for mig, at Hr. Olsen alligevel ikke ved egne Mid­ler vilde kunne realisere sin Plan paa en saadan Maade, at det kunde lykkes, af det, der endnu haves her i Landet, at faae indkjøbt det, han havde Brug for til sin Samling, thi jeg vidste, at han vilde komme til at konkurrere med Agenter, der opkjøbte til Udlandet, og navnlig med dem, der alt med saa stort Held havde indkjøbt til Samlingen i Stockholm.

Uagtet det er min Overbeviisning, at Staten vilde gjøre vel i at støtte dette Foretagende, saa tror jeg dog, at dette først vil ske, naar Hr. Olsen kan vise, at han har kunnet vække almen Interesse for Sagen; men. dette vil ikke kunne ské, forinden han er sat i Stand til at fremvise Noget for det store Publikum, der kan give dette et tiltrækkende Billede af det, det her Gjælder at samle og fremstille. Hr. Olsen har nu vel fundet et nogenlunde brugeligt Lokale og faaet samlet en Dél, men mangler Midler til at fortsætte Indsamlingen og Opstillingen. Naar han derfor nu paa forskjellige Steder ansøger om Hjælp til at støttes sit Foretagende, saa kan jeg, efter det i Ovenstaaende Anførte kun give Ansøgeren min varmeste og bedste Anbefaling, navnlig da han har stillet Midlernes Anvendelse under den høitansete Museums-Direktørs Kontrol.

Det er min Tro, at den Samling, som Hr. Olsen saaledes paabegynder, vil kunne blive af stor Betydning for Studierne af vort Folks Kulturliv, og ved at vække vor Landbobefolknings særlige Interesse hjælpe med til at give denne Del af Befolkningen Indsigt i den Art af Samlingers store Betydning for et Folks nationale Liv.

F. Meldahl.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>