Worsaae anbefaler Bernhard Olsens ide om at oprette et museum for Bondestanden, 1880

 

Københavns Stadsarkiv, Trinitatis Kirkes arkiv, no.23

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Efter Bernhard Olsen møde med Dr. A. Hazelius på Verdensudstillingen i Paris i 1878, blev det etnografiske museum i Stockholm forbilledet for at skabe et museum for den danske bondestand i Danmark. Nogle prøveopstillinger på Kunstindustriudstillingen i 1879 i København gav starten på dannelse af et nyt museum for bondestanden. I 1880-85 indrettede Bernhard Olsen et museum på Ringerloftet over Trinitatis Kirke. I 1885 skabtes "Dansk Folkemuseum" i Panoptikon-bygningen på Vesterbrogade.

Nedenstående trykte skrivelse findes som bilag til ansøgningen til Trinitatis Kirkes Inspektion om at leje Kirkeloftet.

---------------------------------

 

Medens vort Fædreland, som bekendt, forresten er rigt paa Samlinger af culturhistoriske Gjenstande fra ældre og nyere Tid, i sidstnævnte Retning navnlig for de høiere Stænders Vedkommende, savner det desværre en fyldig Samling af Sager, der kunne tjene til at belyse Borger- og Bondestandens Vilkaar og Udvikling i de senest forløbne Aarhundreder. I vort Naborige Sverige har man gjort store Anstrængelser, for at redde, hvad der i saa Henseende, endnu lader sig bringe tilveie, og Stockholm har et folkeligt Museum at opvise, som i Norden søger sin Lige.

I Danmark, hvor Moderniseringen af Alt skrider forholdsvis langt stærkere frem, end i Sverige, turde det være paa høi Tid at afhjelpe det ovennævnte Savn. Paa den ifjor afholdte kunstindustrielle Udstilling viste det sig, at der i Bondestanden haves Meget, som fuldt fortjener Opbevaring, ligesom ogsaa Hr. Directeur, Lieutenant Olsen paa denne Udstilling har godtgjort, at han er den rette Mand baade til at indsamle, opstille og beskrive Minder om Bondestandens Fortid. Efter talrige Opfordringer har Hr. B. Olsen alt skaffet sig et Lokale til et vordende Museum for slige Sager, men mangler Pengemidler til videre Anskaffelser, til Opstilling og til Catalogisering med de nødvendige historiske og ethnographiske Oplysninger.

Jeg maa derfor paa det Varmeste anbefale Hr. Directeur B. Olsens ligesaa interessante som fortjenstfulde Foretagende til al mulig Understøttelse, saameget mere som det er hans Plan for den vordende Samling, at den skal være offentlig Eiendom, og at den i Tiden, naar en ny Bygning yder det oldnordiske Museum større Plads, skal, under Forventning af Regjeringens Samtykke, forenes med dette og saaledes danne et Supplement til dets culturhistoriske Udviklingsrækker.

Rosenborg den 30te October 1880.

J.J.A. WORSAAE,

Directeur for flere Kgl. Samlinger, Kammerherre.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>