Udvalg og bestyrelse for Rundetaarn 1928-2005

af Jesper Vang Hansen 

 

I magistratsperioden 1928-1958 bestod Rundetaarn-udvalget af 7 medlemmer. Borgmesteren for 1. afdeling var formand, 3 medlemmer blev valgt af magistraten og tre fra Trinitatis Kirkebestyrelse.

 

1928 - 1939 Borgmester Dr.phil. Ernst Kaper (født formand for udvalget)

1928 - 1935 Bestyrer i KFUM Kristian Nielsen, (valgt af kirken)

1928 - 1930 Overbestyrerinde Frk. Martha Steinthal, (valgt af kirken)

1928 - 1958 Kirkens værge ekspeditionssekretær Fr. Ohrt, (valgt af kirken)

1928 - 1955 Kustode ved det kgl. bibliotek Harald Mortensen, (valgt af Magistraten)

1928 - (1950) Borgerrepræsentant/folketingsmand, rodemester E. Friis, (valgt af Magistraten)

1928 - 1931 Kontorchef i Magistratens 1. afd. August Nielsen (valgt af magistraten)

1935 - 1937 Skræddermester L.P.Andersen (kirken)

1930 - 1935 Frk Marie Ejlersen (kirken)

1931 -  (1940'erne) Kontorchef Sigurd Thorsen (magistraten)

1935- 1937 Urmager Sv. Jarlshøj (kirken)

1937 -  (1950) Grosserer G. Hjorth (kirken)

1937 - (1950) Forstander Henriksen (kirken)

1946 - 1956 sognepræst C.P. Pedersen (kirken)

1947 - (1950) Murermester Hannibal (kirken)

1956 -1958 sognepræst S.C.Kemp (kirken)

(listen er ikke komplet for årene 1950-58)

 

Rundetaarns bestyrelse på udflugt til øen Hven den 6. oktober 1959. (TKs arkiv)

Fra venstre: Fr. Ohrt, Pastor Kemp, Aage Roussell, Skadhauge. Billedet er tager af Museumsinspektør Erik Skov

 
Fra 1958 består bestyrelsen af 5 medlemmer: 3 valgt af kirkens menighedsråd og to valgt af kirkeministeriet, heraf een efter indstilling fra Nationalmuseet. Som sekretær for bestyrelsen fungerede administrator til 2003, derefter inspektøren/direktøren
 

1958 - 1977 Pastor S.C.Kemp (valgt af kirkens menighedsråd) Formand i hele perioden

1958 - 1973 Antikvarboghandler Poul Skadhauge (valgt af menighedsrådet) næstformand

1958 - 1973 Overinspektør, Dr.phil. Aage Roussell, Nationalmuseet (valgt af kirkeministeriet)

1958 - 1971 Kgl.bygningsinspektør, arkitekt Niels Koppel (valgt af kirkeministeriet)

1958 - 1974 Sølvsmed Martin Jensen (valgt af menighedsrådet)

1971 - 2000 Arkitekt Jens Chr. Varming (kirkeministeriet)

1973 - 2000 Museumsinspektør Erik Skov (1926-2004), Nationalmuseet (kirkeministeriet)

1973 - 1978 Malermester/kirkeværge Johannes Ishøy (menighedsrådet)

1973 - 1984 Direktør Mogens Holsbøl (menighedsrådet)

1978 -  1988 Sekretær/formand for menighedsrådet Inger Reimer Jensen (menighedsrådet) , formand 1978-1988

1978 - 1988 Inspektør/kirkeværge Hans Frølich Nilsson (menighedsrådet)

1985 - 1990 Slotsgartner Erik Bredgaard Jensen (menighedsrådet)

1988 - 2000 EDB-konsulent Karsten Kynde (menighedsrådet) - formand 1999

1988 - 1999 Afdelingsarkitekt Viggo Grunnet (menighedsrådet) - formand for bestyrelsen

1990 - 1992 Stud.theol. Ellen Margrethe Hansen

1992 - 2008 Overingeniør/kirkeværge Finn Hemmingsen - formand fra 2000 til 2008

1999 - 2004 + 2007 - Lærer Lene Ruby (menighedsrådet)- formand fra 2008

2000 -     Museumsdirektør Per Kristian Madsen, Nationalmuseet (kirkeministeriet)

2000 - 2008 Mag.art. Claus M. Smidt, Kunstakademiets Bibliotek (kirkeministeriet)

2000 -     Cand.scient. Nanna Bo Frellsen (menighedsrådet)

2004 - 2007 Jens Kjærgaard Madsen (menighedsrådet)

2008 -     Arkitekt Søren Frølunde (menighedsrådet)

 

 

Bestyrelsesmøde 21. februar 2005 i mødelokalt i Rundetaarn.

Fra venstre Jens Kjærgaard Madsen, Per Kristian Madsen, Finn Hemmingsen, Jesper Vang Hansen og Claus Smidt. Nanna Bo Frellsen er fraværende.