Overgravere, 1. og 2. gravere, kirketjenere ved Trinitatis Kirke

 

Listen over gravere er ikke komplet. Embedets titel skifter over tid, men der er aldrig mere end 2 gravere, som kaldtes:

1. graver, som kan have titlen: overgraver, 1. graver eller 1. undergraver. I en periode bliver klokkeren kaldt for overgraver og de to gravere som 1. og 2. undergraver! I 1695 kaldes han for Trinitatis Kirkes betjent.

2. graver, som som også kan have titlen 2. undergraver.

I 1750 optræder navnet "pikker" som betegnelse for undergraveren  (circularie 1751)- Iflg Kalkar betyder det oprindeligt "en der gik rundt i kirken og vakte de sovende med et pik på hovedet"

I slutningen af 1700-tallet kaldtes klokkeren undertiden for overgraver, hvor de to gravere, derfor får titlen af henh. 1. og 2. undergraver.

Oplysningerne stammer især fra: Ramsings kvarterbøger, bestallingsbreve,   kirkebogen, folketællinger (FT) samt vejvisere.

Listen er kronologisk efter tiltrædelsesåret uanset embede.

2005/2006 - af Inger Wiene og Jesper Vang Hansen

Under udarbejdelse!

---------------------------------------------------------------------

  

(1695) - 1709 Søren Christensen

I Konsistoriets justitsprotokol  (27/7 1695 stævner Trinitatis Kirkes betjent Søfren Christenssøn en mand ved navn Christian Christensen Høeg for manglende betaling.

Søren Graver får konsistoriets tilladelse til at hans søn Niels Sørensen hjælper ham med graveropgaven. Niels Sørensen får retten til at overtage bestallingen efter faders død. (Acta consistorii, 1709, side 309)

 

 

   -  Sørensen, Niels

Se Søren Christensen

1712 - 1731 Olsen, Anders

Graver ved Trinitatis kirke. Konsistoriet ratificerede d. 16/1 1712 Procurator Templi Bircherods valg ("beskickelse")af Anders Olufsen som graver,

Ramsing har ham som graver fra 1719-1731. I flg. Ramsing boede han i Landemærket nr. 104 i perioden 1719-1728, derefter i Landemærket 102 i perioden 1732-1733.

I flg. Acta C. 8/10 1718 søger han konsistoriet om ekstraordinær huslejehjælp i de "besærlige Tide". I stedet for de 6 rd. fik han 10 rd. for dette år "dog uden conseqvence".

I flg. kirkebogens begravelseslister begravede "Anders Graver" et barn den 9/12 1716 og 24/12 1719 i "den gamle Jord", dvs på kirkegården tæt ved kirker.

 

1721 Pedersen, Simon

I acta consistorii 18/10 1721omtalt som pikker (2. graver) ved Trinitatis Kirke.

 

? - 1743 Larsen, Anders

undergraver til 1743

 

1731 - 1743 Christoffersen, Erland

Adkomstbreve :

1731 28/2 Erland Christoffersen udnævnes til graver efter at den forre graver var død (Anders Olsen)

Opgaver: At grave grave og kirkegårdens vedligeholdelse, sørge for at kirken var aflåst, og at den altid var renliggjort op til højtiderne. Han havde ansvaret for den halve del af klokkeringningen, den anden del sørgede klokkeren for.

Skal deltage i alle højtidstjenester som en slags vagtmand "at ingen af kirkens spotl….? bortstjæles

Sørge for at folk ikke trænger sig på og forstyrre præstens samtaler i skriftestolen

 

1743 - 1769 Larsen, Gotfried Christian

Undergraver 1743-1752, Overgraver 1753-1754

I flg Ramsing: overgraver ved Trinitatis kirke boede Landemærket Matr. Nr. 98 i perioden 31/12 1753 til 31/11 1754. (ifølge Ramsing)

1740 Melder Gottfried Christian Larsen sig til at nyde graverstillingen som tidligere  Anders Olsen havde og som Erland Christoffersen havde haft Exspectonis paa samme tjeneste.

I 1743 overtager Gottfried Christian Larsen embedet som undergraver, som Anders Larsen tidligere har haft. (Anders Larsen er da ifølge bestallingsbrev død) Hans opgaver er i høj grad underlagt Klokkeren, som kaldes for overgraveren på stedet. Avancerer til overgraver i 1753

1752 (ac 6/3) fik han konsistoriets afslag på huslejehjælp pgra kirkens dårlige økonomi.

Han døde af tæring, 58 år gammel og begravet 1/9 1769. Boede i Landemærket.

 

 

175? - 1769- Berg, Jens Jørgensen

I 1755 får han ekspektancebrev på gravertjenesten efter Gotfried Larsen. (konsistoriets kopibog 1. maj 1755) fordi han havde tjent Professor Anchersen i 24 år.

Undergraver i 1769  samtidigt med at han er portner ved Borcks Kollegium(Borchs Kollegiums historie)

I regnskabet 1762-63 nævnes Jens Berg, (eller Berger) som Davidsøns efterfølger; han har aabenbart ikke kunnet klare sig med sin portnerløn, som i tidens løb blev noget mindre, da kollegiets kapitaler blev udsat til lavere rente, og han søgte derfor 1769 at blive undergraver ved Trinitatis kirke med 50 rdlr. aarlig, men vilde tillige beholde sin portnertjeneste paa Borchs kollegium 1). Det lykkedes ham at blive undergraver, og da han fratraadte denne stilling nogle aar efter, blev det bestemt, at hans eftermand ved kirken skulde betale ham 50 rdlr. aarligt.

(fra bogen om Borchs Kollegium) 

 

FT 1787, Vester Kvarter, Kattesundet 122:

Jens Berger, 72 , Ugift, Logerende, Pensionist

 

175? - 1771 Lund, Rasmus Christensen,

Fik bevilget huslejehjælp 30 rigsdaler årligt, betalt af Vor Frue kirke. Døde af svindsot d 8. april og begravet den 12/4 1771 70 år gammel. Hans søn K. Lund søger om det resterende ½ års huslejehjælp efter faderens død (Konsistoriets kopibog No 153, dat. 12. juni 1771.

Boede i Landemærket

 

 - 1769 -1778 Thorup, Christian (Chresten)

2. undergraver og 1. undergraver fra 1772.

11 november 1769 er der et bestalningsbrev på anden undergraverstillingen, som Christian Thorup har.  Han skal bla.a gå til hånde ved klokkeren og første undergravers klokkeringning og alle andre tjenester. Han bliver lovet, at når 1. undergraver  Rasmus Christensen Lund forlader sit embede kan han overtage dette job, mod at betale 2x35 rdl. Til den næste undergraver Jens Berger (?).

Hans søn Joachim Frederich begravedes 30/12 1777 8 3/4 år gammel.

Christian Thorup døde af tæring og begravet 65 år gammel den 28/10 1778. Boede i Springgade.

 

1772-1787 Bech, Christian

f. o. 1728.Bestallingsbrev som anden undergraver dat. 7. januar 1773.  I 1784 benævnes han 1. undergraver. I 1787 overgraver ved Trinitatis Kirke, gift 2x med Anne Sophie Carstensen, f. 1757, 2 børn, 1 tjenestepige. I 1782 ses han i Vejviseren som graver og boende i Landemærket 101. I ft 1787 bor han i Landemærket 118,3

Christian Bech, 59 , Gift, Hosbonde, Ober Graver ved Trinitatis Kirke,
Anne Sophie Carstensen, 30 , Gift, Hans Kone,
Andreas Carl Bech, 8 , Ugift, Hans Søn af første Ægteskab, ,
Anne Birgitte Bech, 3 , Ugift, Deres Datter af sidste Ægteskab, ,
Else Sørens Datter, 19 , Ugift, Tienestepige, ,

 

- 1784 Poul Thomsen Müller

2. Undergraver.  Gift med Anne Marie Bille, der døde af brøstsyge, 37 år gammel og begravet 2/3 1780 fra Trinitatis Kirke.

I kirkebogen læses at han dødede en "hæftig død" 45 år gammel og begravet 21/8 1784. Boede i Landemærket.

Bliver omtalt i forhandlingen om nyansættelse efter hans død.

1784-1832 Lund, Niels Ebbesen

f. o. 1754, Ansættes i 1784 som 2. undergraver ved Runde Kirke. Efter Bechs død avancerer han til 1. undergraver i 1787. 

 1787 (ft) bor han Landemærket 98, i 1801 (ft) bor han i Landemærket nr. 90 (Præstegården), kone Johanne Svanekiær, f. o 1756 , i Barn Anna Friderica, f. 1786, 1 tjenestepige i  1787 og 2 tjenestepiger i 1801, denne hedder Bodil Kirstine Heirnø) , I 1801 har de 4 hjemmeboende børn, Konens mor: Mette Marie Svanekier, f. o. 1718, en søsterdatter og en logerenede (studerende)

FT 1787, Landemærket 98, 3:

Niels Lund, 32 , Gift, Manden, Graver ved Runde Kirke,
Johanna, 31 , Gift, Konen, ,
Anna Friderica, 1 , Ugift, Barn af første Ægteskab, ,
Margretha, 18 , Ugift, Tienestepige,

 

Kirkebogen: Den 15/10 1787 begravedes en 3 uger gl. datter Marie Cathrine, som døde af "slag".

 

FT 1801, matr.nr.90, Rosenborg Kvarter:

Niels Ebbesen Lund, 48 , Gift, Huusbond, Graver Trinit.K,
Johanne Svanekier, 45 , Gift, hans Kone, ,
Mette Marie Svanekier, 83 , Enke, hendes Moder, ??,
Anna Friderica Lund, 13 , Ugift, deres Datter, ,
Cathrine Marie Lund, 7 , Ugift, deres Datter, ,
Antonette Dorthea Lund, 2 , Ugift, deres Datter, ,
Christian Eberhard Lund, 9 , Ugift, deres Søn, ,
Bodil Kirstine Hiernø (Hierno), 21 , Ugift, Tienestefolk, ,
Signe (Seyne) Kirstine, 30 , Ugift, Huusbond, ,
Marie Magdalene Waliu ?, 13 , Ugift, Søsterdatter, ,
Michael Lausen Hagen, 22 , Ugift, Logerende, Studiosus,

 

Han nævnes som graver i ansættelsesbrev til graverkarl 1806.

Se også Hist medd 8. bind 1921-22 s.126 (fotokopi i TK arkiv).: Kirkebetjente i København 1810: "Første Graver ved Trinitatis Kirke i mit Embeds 26. Aar". For Aaret 1809 har hans Indtægt ved Begravelser paa den indenbys Kirkegaard været 114 Rd. 2 Mark 12 Sk., desuden for at oplægge og pynte c. 180 Grave 120 Rd. For 10-12 Aar siden var Indtægten næsten den dobbelte. Han lønner selv Undergraveren med 70 Rd. og Graverkarlen med 34 Rd. aarligt. Hans Løn af Kirken er 6 Rd om Aaret."

Døde, 79 år gammel i sit hjem St. Kannikestræde 28, den 11/12 1832. Begravet fra Trinitatis Kirke den 17/12. (TK kirkebog)

I 1837 søger Lunds enke ekstraordinær uderstøttelse  af Konsistoriet - hvilket blev hende afslået (acta c. 15/3 1837)

 

1796-1817 Madsen, Jørgen

f. o. 1757

Undergraver ved Trinitatis Kirke 1796 (TKs arkiv) og 1801 (ft), gift med Anne Kirstine Lund, f. 1754,  Får i 1817 som graver 12 rd sølv i huslejehjælp 

FT 1801, matr.nr. 92, Rosenborg Kvarter:

Jørgen Madsen, 44 , Gift, Huusbond, U.Graver Trinit,
Anne Kirstine Lund, 47 , Gift, hans Kone,

 Han nævnes som graver i ansættelsesbrev til graverkarl 1806.

 Se også Hist medd 8. bind 1921-22 s.126 (fotokopi i TK arkiv).: Kirkebetjente i København 1810:

"Anden Graver Jørgen Madsen havde i 1796 noget over 200 Rds. Indtægt af Kirkegaarden, men nu kun 120 Rd. og har saaledes ved den nye Kirkegaards Anlæg (note: Hermed menes Assistentskirkegaardens Udvidelse i 1805) haft et aarligt Tab af 80 Rd., "hvorfor jeg ingen Godtgørelse har faaet, hvorimod den første Graver ved Kirken, dengang denne Forandring skete, allernaadigst bleb tillagt 1/3 af Indkomsterne for de Lig, som begraves paa Kirkegaarden uden Porten".

 

1826 - 1828 Grundtvig, Johan Wilhelm

2. undergraver

Farver,  Ridder af Dannebrog. Johan Wilhelm Grundtvig var født den 13/2 1771. Hans far var Frederik Chr. Grundtvig (1727-1781). Han var farver og opfinder en en specile kattuntrykke-teknik, som han fik eneforhandlingen af.  Han blev i 1817 udnævnt til kirkens borgerlige værge (sd) en tillidspost han beholdt indtil han blev erklæret konkurs i 1823. Han skyldte kirken ca. 1400 rd. sølv, men klarede frisag ved at give kirken 1. prioritet i sin ejendom.

 Den 9/6 1826 fik han imidlertid undergraverbestallingen i Trinitatis Kirke. Hans gæld var i februar 1827 nede på 56 rd. sølv, men der opstod uenighed vedr. værdien af 14.000 stk glas, som Grundtvig havde leveret til Kirken som led  i gældens afvikling. Det var urtekræmmer Ølstes mening uden værdi for kirken. Grundtvig fik aldrig betalt sin gæld. I 1831 blev restgælden slettet efter bevilling fra konsistoriet (acta c. 9/3 1831). Hans husvært forsøgte efter hans død, at kræve 110 rd. for husleje i hans bo, der blev administreret af Universitetet. Han døde 17/8 1828.

Johan Wilhelm Grundtvig blev gift 30/6 1797 med Mette Marie Laurine Adolp, Han I flg. vejviseren for København, 1819 og 1820, havde han tillige et chemisk Blegeri og Bomuldsspinderie og boede i Rosenborggade nr. 153

Se borgerlige værger

 

1828-1835  Selstrup, Christian,

Undergraver 24/11 1828 udnævnelsen af litteratus  Christian  Selstrup til undergraver ved Trinitatis kirke i stedet for den afdøde graver Grundtvig.

I 1830 får Selstrup et ekstra gratiale på 12 rbd. for sin indsat ved kirkens reparation i løbet af året. (acta con. 22/12 1830)

Veiviseren 1833: 2den Graver, Landemærket 178 & 79 

Veiviser 1834, Overgraver, Bopæl Landemærket 178 &79

FT 1845, Klædebo Kvarter, Nørretorv 226, stuen

Ane Sophie Silstrup, 46 , Enke, , Enke efter afdøde Overgraver Silstrup ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, Kjøbenhavn
Jensine Dorothea Silstrup, 24 , Ugift, , Datter, Kjøbenhavn

 

- 1834 - 1847 Schaumberg, Frederik Marius Felix

Undergraver til 1834, hvorefter han i 1835 udnævntes til overgraver. Født o. 1803 i Rendsborg. Gift med Frederikke Wach, f. 1801 i Rendsborg. 

Veiviseren 1834: Undergraver, bopæl Gammel Strand 12

Veiviser 1836, Overgraver, Pilestræde 123

Veiviseren 1837 Overgraver med popæl i St.Kannikestræde 77

I 1845 boede han i Landemærket 178-179, 1. sal (det nuværende nr. 9)

Frederik Schaumberg, 42 , Gift, , Overgraver ved Trinitatis kirke,
Frederikke Wachs, 44 , Gift, , hans Kone,
Frederik Schaumberg, 9 , -, , deres Søn,
Christian Hellesen, 36 , Gift, , Urtekræm. og Extraskriver i Overformyderiet,
Margrethe Ludvigsen, 30 , Ugift, , Tjenestepige,   

Findes ikke i ft 1850.

 P. Linde: Ved Ewalds grav (s. 103): I et "avertissement":

"På Trinitatis Kirkegaard har i Staden findes et antal Ligsten, som formenes at være hjemfaldne til Kirken og desårsag søges solgte. Måtte imidlertid nogen tro at have Rettighed til disse Stene, bedes de mælde saadant til Overgraver Schamberg, boende Landemærket 178-179, 1.sal, inden 8 dage fra dato. København, den 26 juni 1847.

 Bestallingsbrev

 

 1839-1858 Johan Jæhnigen

Undergraver indtil han indstilles af konsistoriet den 1. april 1848 til at blive overgraver efter Schaumberg (Cons kopibog 1848 nr. 1364)

Veiviseren  1836 Undegraver med bopæl Vognmagergade 78

Veiviseren 1837,1838 Undergraver, Bolig i St.Kannikestræde 35

FT 1845, Rosenborg Kvarter, Landemærke, No. 178&79, 2dn Sal, 1208 F2

Johan Jæhnigen, 70 , Gift, , Undergraver ved Trinitatis Kirke,
Edel Grønholdt, 56 , Gift, , hans Kone,
Carl Jæhnigen, 32 , Gift, , deres Søn, Musiklærer,
Christiane Jensen, 29 , Gift, , hans Kone,
Edel Jæhnigen, 7 , -, , deres Datter,
Carl Emil Jæhnigen, 1 , -, , deres Søn,
Louise Christine Haagensen, 29 , Ugift, , Tjenestepige,

FT-1850, Rosenborg Kvarter, Landemærket 178 & 179, 2 sal, 527:

Gotlieb Jæhnigen, 74 , Gift, , opsynsmand ved Trinitatis kirke, huusfader, Wihlen, Sachsen
Edel Jæhnigen, 61 , Gift, , hans kone, Kjøbenhavn
Mathias Thÿe, 19 , Ugift, , hans kone, Vordingborg, dicipel i Metropolitanskolen, logerende
Hansine Wöldike, 20 , Ugift, , tjenestepige, Sundbyøster, Amager

i 1858 var han overgraver

 

 1848 - 1858 Becker, Andreas Henr

Andreas Henrik Becker var Dannebrogsmand, lærer og viceinspektør ved stadens østre betalingsskole da han blev valgt til kirkens undergraver den 1. april 1848 (consistoriets copibog 1848 nr. 1364).

Vejviseren 1849: A.H.Beeken, Undergraver, D.M., Bopæl St. Kannikestræde 28.

Vejviser 1856: A.H.Beeken, 2den Graver DM, Lille Kjøbmagergade 185, 1. sal

FT-1850, Rosenborg Kvarter, Lille Kjøbmagergade 185, 1ste sal, 562:

Andreas Henr. Becker, 57 , Gift, , grawer ved Trinitat. Kirke, Kjøbenhavn
Johanne Wendel Becker, 45 , Gift, , hans kone, Do.
Thora Emilie Becker, 22 , Ugift, , deres børn, Do.
Carl Ulrik Becker, 18 , Ugift, , deres børn, Do.
Andreas Henr. Becker, 14 , Ugift, , deres børn, Do.
Waldemar Becker, 12 , Ugift, , deres børn, Do.
Hans Emil Becker, 10 , Ugift, , deres børn, Do.
Niels Jacob Becker, 8 , Ugift, , deres børn, Do.
Johan Julius Sophus Becker, 6 , Ugift, , deres børn, Do.

1858 var han undergraver

 

1858 - 1864 Biilmann, Holger

Udnævnt til overgraver i 1858. Tidligere bestyrer for kulminerne Godthaab og Sukkertoppen i Grønland. Kammerråd. Boede i 1860 Aabenraa 33, 1. sal

 

1858 - 1882  Olivarius, Thomas

2den graver indtil 1864

Fra 1865 1ste Graver. Kammerråd og tidligere lærer ved de offentlige skoler i København. Ved deling af distriktet måtte de to nye gravere acceptere en lønnedgang. I 1859 flytter han til en bolig i Springgade 7. Udnævnt som 2. graver, men i Krak nævnes han som 1. graver i vejviser 1866,1870, 1880 og 1882

 

1865 - 1897 Borgen, Edvard

2. graver i Kraks Veiviser1866 + 1870 + 1875, 1880 og 1883 (hvor 1.graverstilingen var unævnt)

1. graver (og eneste nævnt) i 1884,1885, 1895,1896 og 1897:

Kaptain

 

Foto fra  Kenneth Page, 2008

1898 - 1901 Andkjær, M.L.

Mathias Laurits Andkjær er født 1838 i Skjælskør. Han ansættes ca. 1880 som kirkebud og får opgaven at passe Rundetaarn og at bebo lejligheden øverst i tårnet. Hans titel ændres i 1898 til kirkebetjent/graver, hvorefter stillingen lønnes med en fast honorering, samt 25% af alle indtægter fra tårnets gæsters betalinger. Jobbet  fordrede stadig opgaveløsning for kirken foruden at passe tårnet.

Hans ældste søn Jens Christian hjalp ham de sidste år i tårnet.

Han døde i 1902 - året efter at bladet "Hver 8. dag" bragte en artikel om manden i tårnet. Se "Rundetaarns opsynsmænd"

 

1901 - 1921 Nielsen, J.P.

Jens Peter Nielsen, f. 7/2 1862, uddannet seminarielærer i 1890. Ansat som kirkebetjent og graver i 1902 og den 17/11 1902 overtog ansvaret for tårnet efter Andkjærs død og flyttede ind i den 3 værelses lejlighed i tårnet. Han var gift Johanne Marie Nielsen, født Rasmussen, f. 25/7 1873. Nielsen var ansat som graver og havde opgaver i kirken ved siden af jobbet som opsynsmand i tårnet. Han havde i princippet to hverv, som han skulle passe. I 1906 søgte han jobbet som klokker ved Trinitatis Kirke. Han havde vikarieret for den afgående klokker under hans sygdom. Hans løn for at passe tårnet var i 1916 25% af entreindtægterne, suppleret med 660 kr årligt.

Se Rundetaarns opsynsmænd

 1921 - 1953 Klinkby, S.H.P.

Graver (Krak fra 1923,1930)

Kirkelig håndbog 1947 og 1951: Graver 1.kl.: S. H. P. Klinkbye, født 1883, adresse: 21 (Vendersgade 22)

 

1954-1983 Rasmussen, Ole

Ole Rasmussen kom fra en stilling som kirketjener i Blågårds Kirke. Han ansattes i Trinitatis Kirke den 1. februar 1954 som graver, (Menighedsrådets protokol 10/12 1953). Senere ændredes titlen til kirketjener. I Trinitatis Kirkeblad nr. 1 advent 1978/79 findes en artikel om ham i anledning af hans 25 års jubilæum

 

1984 -   Jacobsen, Morten

Morten Jacobsen er født i 1957. Morten finansierede sine studier ved Københavns universitet ved et rengøringsjob på Dr. Caroline Amalies Plejehjem i Gothersgade. Dette job førte til stillingen som kirketjener den 1. januar. (Kilde kirkebladet)

____________________________________________________________

  Klik til hovedsiden   ――――――>