Litteraturlisten

[udarbejdet af Erik Schwägermann i 1992 for Trinitatis Kirke]

 
nr Forfatter Titel Udg.sted år  kommentar referat
1 Anonym Scandinavian Biographical Archive (SBA)


SBA er opdelt i to sektioner A: Personer fra Danmark, Norge og Island; B: Personer fra Sverige og Finland.
2 Andersen, Carl Digterne Wessels og Ewalds Monument, i "Illustreret Tidende" 22.december 1878, bd.20 nr.1004, pp.132-135. København 1878
 
3 Andersen, Harald Regning og runesten, i tidsskriftet Skalk nr. 5, 1992, p. 32. Højbjerg 1992
Artiklen viderebringer nogle af anklagerne mod Søren Mattiesen, klokker ved Trinitatis kirke.
4 Anonym Billede af Rundetaarn og Regensen, I "Illustreret Tidende", 24. juli 1898, bd.39 nr.43, p.703. Ill. København 1898
Om planerne for Købmagergade som trafikåre herunder Rosens projekt.
5 Anonym Københavnske Prospekter omkring 1865. København 1865/1978
204 sider ill. Bogen indeholder prospekter af offentlige bygninger i København og omegn, der er ledsaget af en følgetekst. Steffen Linvald og Sven Nielsen har suppleret og à jourført disse i den nye udgave.
6 Anonym Nogle Ord som ønskes maatte blive taget til Eftertanke i Anledning af Trinitatis Kirkes Forskønnelse formedelst Jubelfesten, i Politivennen 1818, 1735


[kilde Kbh.'s bibliografi I, p.191]
7 Anonym Ofverskriften og Underskriften paa skilderiet om Timotheus udi Trefoldigheds Kirche.
1696
[kilde: kbh-'s bibliografi I, p.192], 1 blad.
8 Anonym Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn, i Magasin for Natur- og Menneskekundskab, Hæfte 4, pp.81-83.
1841 - 1842
[kilde: kbh.'s bibliografi I, p.192]
9 Anonym Trinitatis Kirke, i Hjemmet, pp.107-109.
1860
[kilde: kbh.'s bibliografi, I, p.192]
10 Anonym Trinitatis-Kirke i Kjøbenhavn, i Nordisk Penning-Magazin, sp.287-288.
1841
[kilde: kbh.'s bibliografi I, p.192]
11 Anonym. Billeder af Trinitatis Kirke og præsteportrætter, i "Illustreret Tidende" 15.marts 1896, bd.37 nr.24, pp.380-381. København 1896
Der er tale om Københavnske præsteportrætter af:
12 Anonym. Billeder af Trinitatis Kirke, i "Illustreret Tidende" 22.juli 1923, bd.64 nr.43, pp.886-890. København 1923
 
13 Anonym. Johannes Ewalds Grav, i "Illustreret Tidende" 17.november 1907, bd.49 nr.7, p.100. København 1907
 
14 Anonym. Teologisk Stat. Kirkelig Håndbog. København 1972 - NB! værket er blevet udgivet i 1972, 1975, 1981, 1985, 1989 Dette værk udgives løbende af Den danske Præsteforening i samarbejde med Kirkeministeriet. Det er en afløser dels for Teologisk Stat, der blev udgivet af Kirkeministriet (sidste gang i 1949) og i 1960 overtaget af præsteforeningen, dels for Kirkelig Håndbog, der blev redigeret og udgivet af Paul Nedergaard fra 1928 - 1967. Præsteforeningen generhvervede sig udgiverrettighederne til den, og fra 1969 blev de to værker en samlet udgivelse. Den indeholder en fortegnelse over præsteembeder, teologiske kandidater, doktordisputatser og biografier over disse (nulevende).
15 Anonym. Trinitatis Kirke, i "Aarbog for Kjøbenhavns Universitet 1864-71" III (1887), pp.243-278. København

Artiklen handler primært om patronatsrettens overgang til Københavns Magistrat.
16 Anonym De danske Kirker. København 1966-1971
235 sider ill.,
17 Anonym Københavns hvornår skete det. Fra Absalon til nutiden. Udarbejdet på grundlag af Kraks tidstavler, 1. udgave. København 1979
288 sider ill. Bogen er kronologisk opdelt, det vil sige at man bliver henvist til et år via registeret. Husk både at se under Trinitatis og Rundetårn !
18 Anonym Københavns Universitet 1479-1979, bind I - XIV. Udgivet af Københavns Universitet ved 500 års jubilæet. København 1979 - NB! Dette er et centralt værk også for studiet af Trinitatis komplekset pga. den tætte forbindelse mellem kirken og universitetet. Værket er endnu ikke afsluttet, men værkfortegnelsen er som følger: I Almindelig historie 1479-1788 (1990); II Almindelig historie 1788-1936 ( ); III Almindelig historie 1936-1979. Befolkning. Foreninger (1986); IV Gods. Bygninger. Biblioteker (1980); V Det teologiske Fakultet (1980); VI Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet ( ); VII Det lægevidenskabelige Fakultet (1979); VIII Det filosofiske Fakultet 1 (1992); IX Det filosofiske Fakultet 2 (1979); X Det filosofiske fakultet 3 (1980); XI Det filosofiske Fakultet 4 (1979); XII Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet 1 (1983); XIII Det matematisk-naturvidenskabelige Fakultet 2 (1979); XIV Universitets- og videnskabshistoris bibliografi (1990).
19 Balle, Nicolai Edinger. Biskop balles sidste Bispevielse paa tredie søndag efter Paaske den 8.mai i Trinitatis Kirke. København 1808
40 sider.
20 Balle, Nicolai Edinger. Biskop Balles sidste præsteindvielse i Trinitatis Kirke den 22.april 1808. Kjøbenhavn 1808
31 sider.
21 Balle, Nicolai Edinger. Trøstegrunde til beroligelse for os i vore nærværende trængsler: Anpriste i høimesse-prædiken for Frue menighed i Trinitatis Kirke, paa Tyvende søndag efter trinitatis, den 11.october 1807. Kjøbenhavn 1807
 
22 Bangert, Emilius; Buchardt, Axel; Hansen, Thyra. Organist- og kantorembederne i København, paa Frederiksberg, i de danske Købsteder og købstadslignende Byer samt disses indehavere i 1944, 4. udgave. København 1944
217 sider, ill.; se Foss, Julius 1.udgave. Denne udgave indeholder desuden et alfabetisk stednavneregister og en billedfortegnelser.
23 Borgen, David Forklaring over de i aarene 1834 og 35 foretagne Reparationer og Forskjønnelser i Trinitatis Kirke, samt Regnskab over hvad samme have kostet. København 1836
46 sider
24 Bramsen, Henrik Symbolik i Christian den Fjerdes arkitektur, med særligt hensyn til Trinitatis-komplekset i København. København 1982
80 sider ill.
25 Buchardt, Axel Organist- og Kantorembederne i København, de danske Købsteder og købstadslignende byer samt disses indehavere, 5.udagve redigeret af Axel Buchardt organist ved Taarbæk Kirke. København 1953
256 sider ill.; indeholder en billedfortegnelse, alfabetiske registrer over organister og kantorer, tidligere organister og kantorer samt stednavne; se iøvrigt Foss, Julius 1.udgave.
26 Budtz-Jørgensen, Inger Trinitatis, i "148 danske bykirker. Med fotografier, oversigtskort og tegninger", pp.118-121. København 1974
Artiklerne i denne bog er udarbejdet af: Axel Bolvig, Inger Budtz-Jørgensen, Johannes Exner og Gunnar Hermansen. Udvælgelse under medvirken af Johan Exner. 304 sider ill., indeholder litteraturliste, personregister og ordforklaring [Københavns hovedbibliotek; kat.sign.: 71.86]. Bogens gennemgang af kirker er geografisk inddelt efter byer.
27 Koch, Ludvig Kong Chr. VIs historie
1886
 
28 Børgesen, Birthe. Carsten Petersen, klokker ved Trinitatis Kirke, lærer ved søetatens underofficerskole. Lyngby 1980
57 sider ill., portr.
29 Christensen, Chr. Villads Uddrag af Trinitatis Kirkes Begravelsesprotokol, i Personalhistorisk Tidsskrift 4.række bd.5, pp.152-169.
1902
[kilde: kbh.'s bibliografi, I, p.192]
30 Christensen, Villads. Johan Herman Wessels Mindesten ved Trinitatis Kirke, i "Historiske Meddelelser om København" hæfte 1 bd.8, pp.46-50. København 1921
 
31 Clausen, Henrik Georg. Kristnes haab under de nærværende kristenforfølgelser: Prædiken, holden i Trinitatis Kirke søndag efter Trinitatis 1821. Kjøbenhavn 1821
23 sider.
32 Clausen, Henrik Georg. Prædikener med hensyn til tidsomstændighederne holdne i Trinitatis Kirke. Kjøbenhavn 1813
190 sider.
33 Clausen, Henrik Georg. Selvmorderens brøde: Prædiken holden i Trinitatis Kirke paa sjette søndag efter paaske 1818. Kjøbenhavn 1818
24 sider.
34 Duelund, Marianne; Frederiksen Lis; Lund Hanne. Illustreret Tidende. Illustrationer af danske lokaliteter 1900-1924, en topografisk fortegnelse. I serien "Studier fra Danmarks biblioteksskole" nr.53 og 56, bd.2 del I og II. København 1985/1987
? sider; se iøvrigt Johnsen, Nanna.
35 Elling, Christian; Hermansen, Victor Holbergtidens København. I billeder fra samtiden. Udgivet af Holbergsamfundet af 3. december 1922. København; 1932.

112 sider ill.
36 Exner, Inger og Johannes Trinitatis Kirke - en restaurering, i "Særtryk fra tidsskriftet ARKITEKTUR DK nr.3, 1985, pp.98-103. København ? 1985
NB! Menighedsrådet har et 9 siders materiale, hvor Johannes Exner har fremlagt nogle af de arkitektoniske og restaureringsmæssige overvejelser i tekst og illustrationer.
37 Exner, Inger og Johannes. Trinitatis sognehus og kirkeplads, i "Særtryk fra tidsskriftet ARKITEKTUR DK nr.3, 1985, pp.104-106. København ?; 1985.

NB! Menighedsrådet har et 9 siders materiale, hvor Johannes Exner har fremlagt nogle af de arkitektoniske og restaureringsmæssige overvejelser i tekst og illustrationer.
38 Fabritius, Albert Trinitatis kirkes ældste regnskaber. I anledning af 300-året for kirkens indvielse 1. juni 1656. København 1956
38 sider; indeholder person- og professionsregister.
39 Felbo, J. Christian Firtals studenterkirke der løste tre opgaver, i Indre Missions Tidende, pp.58-60. 1950

[kilde: kbh.'s bibliografi I, p.192]
40 Foss, Julius Organist- og Kantor-embederne i København og de danske købesteder og sammes indehavere i 1905. Samlet og udarbejdet af Julius Foss organist og kantor ved Sundby Kirke, 1.udgave. København; 1906

127 sider; bogen er opdelt i stifter og indeholder endvidere alfabetiske registrer over organister, kantorer og disses ægtefæller. Der er sidenhen udkommet 5 udgaver i henholdsvis 1916, 1927, 1944, 1953, 1979-. Bogen indeholder oplysninger om patronat, hvem der er præst, lønforhold, korets beskaffenhed, en beskrivelse af orgelet, hvem der er den nuværende indehaver/e af embedet/embederne samt i de nyere udgaver hvem der tidligere har besat embederne. De senere udgaver udsendtes af Dansk Tonekunstnerforening (1916) og sidenhen af Dansk Organist- og Kantor-samfund af 1905.
41 Friis, F.R. Trinitatis Kirke og Rundetaarn, i Illustrret Tidende, pp.480-482. 1878-1879

[kilde: kbh.'s bibliografi I, p.192]
42 Friis, Niels Trinitatis Kirkes orgler og organister, i særtryk af "Historiske Meddelelser om København", 4.række II.bd., hæfte 1-2, pp.53-96. København; 1949

 
43 Grandjean, Poul Bredo (udg.) Gravskrifter fra Kjøbenhavns nedlagte Kirkegaarde indenfor de gamle Volde: Trinitatis Kirkeplads, i "Personalhistorisk Tidsskrift 1903, 4.rk. bd.6, pp.256-259. København; 1903.

 
44 H.H. Trinitaitis Kirke 250 aar, i Søndags-Posten nr.1215, sp 1887

[kilde: kbh.'s bibliografi I, p.192]
45 Hansen, Henning Rundetårn, i "Historiske Meddelelser om staden København", 3.række, bd.2, pp.293-302. København; 1938.

 
46 Hermansen, Victor Runestenene ved Rundetaarn. Et bidrag til dansk Museumshistorie, i "Historiske Meddelelser om København", 3. række bd.2, pp. 333- 366 [i indholdsfortegnelsen opgives side 338 som første side]. København; 1938.

 
47 Holst, L. Runde Taarn og Trinitatis Kirke, i "Prospecter af offentlige Bygninger i Kjøbenhavn og Omegn, med historiske og skildrende Beskrivelser". København; 1865.

 
48 Janssen, C. Luplau Observatoriet paa Rundetaarn, i "Historiske Meddelelser om København", 3. række bd.2, pp.303-332. København; 1938.

 
49 Johansen, Broby R. Gennem det gamle københavn. En anvisning til vandringer i byen. Med adskillige bemærkninger om gaders, pladser, huses og monumenters mærkværdigheder. 4. udgave, pp.19-21. København; (1955)/196 .

208 sider ill.
50 Johnsen, Nanna. Illustreret Tidende. Illustrationer af danske lokaliteter 1859- 1899, en topografisk fortegnelse. I serien "Studier fra Danmarks Biblioteksskole" nr.45, bd.1. København; 1983.

? sider
51 Jonge, Nicolai Kjøbenhavn, i N. Jonge: Kongeriget Danmarks choreografiske Beskrivelse, pp.35-55. 1777

 
52 Jørgensen, B. Tengnagel. Søren Mattiesen, klokker og regnskabsforfatter, i "Personalhistorisk Tidsskrift" 7.række bd.V., pp.11-16. København; 1920.

 
53 Jørgensen, Lisbet Balslev Vor Gud han er så fast en borg, i "Arkitekturstudier tilegnede Hans Henrik Engquist", pp.88-90. København; 1979.

Festskrift; redigeret af Niels Bech, Henrik C. Egede Glahn og Kjeld De Fine Licht; 243 sider ill., indeholder prænumerantliste.
54 Kall, N.C. Beretning om de ved Trinitatis Kirke indrettede nye Boutiqver, i "Kjøbenhavns Universitets-Journal" udgivet ved Jac. Baden, VI, pp.115-118.


 
55 Klamt, Johann-Christian Der Runde Turm in Kopenhagen als Kirchturm und Sternwarte. Ein bauikonologische Studie, i "Zeitschrift für Kunstgeschichte" XXXVIII, pp.153-170. ?; 1975.

 
56 Klamt, Johann-Christian The Round Tower and its Relations to Architecture of the 16th Century, pp.55-70. ?; 1977.

15 sider ill.,
57 Klæstrup, Peter Christian N. Det forsvundne Kjøbenhavn. Minder fra "de gode gamle Dage". 45 billeder tegnede af P.Klæstrup, med et Indlednings-digt "Da de rev Voldene ned" af H.V.Kaalund, 3. Række X. Kjøbenhavn; 1877/1967.

 
58 Lengnick, J.C.L. Genealogier over adelige og borgerlig familier, bd.I - VII (bd.I: A - B, bd.II.1: C-E, bd.II.2: F, bd.II.3: G, bd.III.1: H, bd.III.2: I-K, bd.IV.1: L, bd.IV.2: M, bd.V: N-R, bd.VI: S, bd.VII: T-Ø. København 1851 -
 
59 Linde, Peter Ved Ewalds Grav. Trinitatis Kirkeplads. Skitser af forfatteren. København; 1943.

117 sider
60 Mule, C. Kjøbenhavn under pesten 1711, samtidige breve, i "Museum. Tidsskrift for historie og geografi", bd.I, pp.293-332 redigeret af Carl Bruun, A. Hovgaard, P.Fr. Rist. København; 1895

 
61 Nedergaard, Paul Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en Dansk præste og sognehistorie. (Kirkelig geografi) 1849-1949. København 1951 -
Bind I. Københavns Stift 639 sider, indeholder register over pastoraterne, navneregistre over præster, præstefruer, lægfolk m.m. Værket, der omfatter xx bind er geografisk inddelt. Værket vurderes som problematisk pga. ukorrektheder.
62
Organistbogen. En beskrivelse af organist- og kantorstillinger under tjenestemandslovens lønrammesystem, samt en beskrivelse af de respektive kirkeorgeler efter Den danske orgelregistrant; 6.udgave. Herning 1979 Der er kommet en ny udgave i 1991 ! 475 sider ill.; indeholder stiftvis fortegnelse over organist- og kantorstillingerne, alfabetiske registrer over organister- og kantorer i stilling og tidligere organister og kantorer samt en billedfortegnelse.
63 Ramsing, Holger Uthke. Trinitatis Kirkegaards forhistorie, i "Historiske Meddelelser om København", 3. række bd.2, pp.289-302. København; 1938.

 
64 Rosen, Anton
København; 1898.

 
65 Rothe, C. Den nye kirke i Trinitatis sogn, i "Illustreret Tidende" 12. november 1871 bd.13 nr.633, pp.59-60. Køøbenhavn; 1871.

Kirken der er tale om er formodentligt Skt.Pauls, se p.62 sammesteds.
66 Skov, Erik. En genfunden rigdom. Trinitatis kirkes restaurering, i "Gutenberghus årsskrift 1982", pp.58-63. København; 1982.

ill. fotografierne er taget af Finn Rosted.
67 Skydsgaard, K.E. Prædikener fra Trinitatis Kirke. Århus; 1987.

90 sider; udgivet i forbindelse med forfatterens 80 års fødselsdag.
68 Steenberg, Jan Rundetårn og sneglegang, Udgivet af Selskabet for Arkitekturhistorie. København; 1952.

48 sider ill., med engelske resumé
69 Steenberg, Jan Rundetårn, udgivet af Nationalmuseet. København; 1962.

87 sider ill.,
70 Neiiendam, Michael Erik Pontoppidan
1933
Dette bind omfatter foruden Trinitatis Kirke også Holmens, Ka- stels og Vor Frelsers Kirke, 635 sider ill. (NB! Der findes som tillæg et navnesregister til bind 1.-2. Bind ved Albert Fabritius, se denne). Værket er opbygget på følgende vis: Først gives en kort historisk orientering om kirkens tilhørsforhold, dernæst beskrives bygningen, så følger kalkmalerier og inventar (altertavle, altersølv, døbefont osv.) og tilslut gravminder. Der er tale om referenceværket!
71 Svendsen, Peter Juhl Rundetårn opklaret, katedralens mysterium. København. 1987   99 sider, ill.
72 Thaarup, Frederik Trinitatis Kirke kortelig beskreven 1841

[kilde: kbh.'s bibliografi I, p.192], 14 sider
73 Thomsen, Svend; Lange, Drude; Nordentoft, Irmelin Københavns bibliografi. Litteratur om København, bind 1-3 (+ supplement I 1951-1965 ved Svend Thomsen). København; 1957/1967.

Bind 1: Topografi og historie, naturforhold, kunst, teater, musik, forlystelser, sport, bogvæsen, biblioteker og arkiver, videnskabelige institutioner, pressevæsen, litterære forhold, overtro. Bind 2: Samfundsforhold, opdragelse og undervisning, foreninger, moralske forhold, kirkelige forhold, trossamfund. Bind 3: Teknik, tekniske erhverv, handel, læge- og sundhedsvæsen. 1640 sider.
74 Thorlacius-Ussing, V. Hans Schack's Gravmæle i Trinitatis Kirke, i V. Thorlacius-Ussing: Billedhuggeren Thomas Quellinius, pp.18-27. 1926

[kilde: kbh.'s bibliografi I, 192]
75
København før og nu - og aldrig bd. 1 - 11 København 1988 - 1991 Det er primært i bind 4 med Allan Tønnesen som forfatter, at informationer om Trinitatis komplekset kan findes. Husk desuden at se i bind 11, der udgør register med mere. Værket er udgivet af Palle Fogtdal og Bo Bramsen. Det er redige- ret af Bo Bramsen, 552 sider ill. Værket indeholder en række udmærkede kort og billeder. I det findes beskrivelser af aldrig gennemførte projekter. NB! I værkets bd.11 findes der et kunstner-,arkitekt-, person- og topografiskregister.
76 Vogelius, M. De gamle Trinitatis Kirkeboder, i "Historiske Meddelelser om København" 3. Række bind V, pp.141-144. København; 1942-1943.

 
77 Værge, Johannes Virkelighedsbilleder København 1986

Essays og prædikener, 103 sider.
78 Wanscher, Vilhelm Rundetaarn; Trinitatis Kirke, i hans "Slotte og Kirker fra Christian 4.'s Tid. København; 1939.

 
79 Wanscher, Vilhelm Rundetårn og Trinitatis Kirke, i Vilhelm Wanscher: Christian 4.'s bygninger, pp.155-159. København; 1937.

 
80 Weilbach, Frederik Trinitatis Kirke 1637-1937. Et Mindeskrift udgivet af Kirkens bestyrelse. København; 1937.
Privat bogsamling (ES)  
81 Weilbach, Frederik og Finsen Helge Rundetårn og Trinitatis Kirke. Maalt af Helge Finsen og Flemming Teisen. Tekst af Fr. Weilbach og H.Finsen. København; 1932.

48 sider ill.,
82 Weilbach, Frederik, Andreas Nissen og Harald Mortensen. 1637-1937. Rundetaarn. Et Mindeskrift udgivet af Københavns Magistrats 1ste Afdeling paa 300-Aarsdagen for Grundstenens nedlæggelse, den 7. Juli. København; 1937.

 
83 Suhm, Peter Frederik Samlede skrifter

Suhm var historiker og forfatter og levede fra 1728 til 1798.  
84 Wimmer, L.F.A. 
85 Anchersen, Mathias Spicilegium Defectus Lexicorum Rabbinicorum
1704
Der tale om Mathias Anchersens doktordisputats.
86 Anchersen, Mathias. Poema Tograi
1707

87 Smith, O. og Hermansen, V. Ribe bys historie 1730 - 1820, bd.I-II. København 1936/1946

88 Ilsøe, Harald 555 Danske selvbiografier og erindringer. En kronologisk fører med referater til trykte selvbiografier forfattet af personer født før 1790. (ISBN 87 - 7421 - 547 - 7) København 1987

89
Dansk biografisk leksikon, 3.udgave, bd.1-16 København 1979 - 1984 NB! I DBL. 3.udg. er der en samlet oversigt i bd. 16 over hvem der er inkluderet i DBL. 1. - 3.udg.
90 Bang, Thomas PHOSPHORUS INSCRIPTIONIS
1648

91 Holm, Edv. Danmark-Norges historie 1720-1814
1894

92 Rørdam, H.F. Ny kirkehistoriske samlinger I København 1857-1859  
93
Ny kirkehistoriske samlinger III København 1864-1866

94
Ny kirkehistoriske samlinger, 3.række, bd.IV København 1882-1884

95 Wiberg, Sophus Vilhelm Personalhistoriske, Statistiske og genealogiske bidrag til en almindelig dansk præstehistorie bd.1-3 (+ bd.4 register (1873) og supplement (1879) forfattet af Nielsen, C.F.). Odense/København 1873/1959

96
Dansk biografisk lexikon, bd. I - XIX, 1.udgave. København 1887-1905

97 Suur, J.E. Smaaskrifter bd.I-98 Giessing, Christopher Nye Samling af Danske, Norske og Islandske Jubel-lærere, 4bd. Første Deel, Anden Deels første bind, Anden Deels andet bind og Tredie Deels første bind. København 1779 - 1786 Giessing var kantor ved Roskilde Domkirke og skole.
99 Worm, Jens Forsøg til et Lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, bd.I-III Helsingør/København 1771 - 1784

100 Pontoppidan, E. Annales Ecclesia Dan. IV
1752

101
Danmarks kirker København

Bind I, 2 omfatter følgende kirker: Holmens kirke, pp. 1 - 222; Trinitatis kirke, pp. 223 - 400; Kastelskirken, pp. 401 - 460; Vor Frelsers kirke, pp. 461 - 635.
102 Erslew, Thomas Hansen Almindeligt Forfatter-lexicon for kongeriget Danmark med tilhørende bilande fra før 1814 til efter 1858, 1814 - 1840, bd.I-III samt Navneregisterbind ved Dittmann, I.E. og Möller, A.P. København 1962 - 1965 Bindene I-III er udgivet omkring 1840erne, navneregisteret er udgivet i perioden 1873 - 1877.
103 Rodriques, Frederik Christian Ligprædiken over Hans Rasmussen Holm København 1704

104 Rodriques, Frederik Christian Ligprædiken over Christian Friderich von Knuth København 1704

105 Rodriques, Frederik Christian Ligprædiken over M. Simon, Aarhus København 1708

106 Zwergius, D.G. Det Sjællandske Clerisie København 1754

107 Fabritius, Albert Danmarks kirker. København bys kirker. Navne register til 1.-2. Bind, Tillæg. København 1966

108 Wad, Gustav Ludvig Meddelelser om Rektorerne paa Herlufsholm 1565 - 1878 Næstved 1878 G.L. Wad er Cand. Polit.
109
Samlinger af de for universitetets legater gældende bestemmelser København 1890

110
Disp.IV. De cæcis et Claudius, 2.samling V, 6.8 København (Hafnia) 1722 - 1725 Se hos Jens Worm: Forsøg til et lexicon over danske, norske og islandske lærde mænd, pp. 600-601.
111 Leth, C.L. Lutherus primus seculi XVI. Reformator København (Hafnia) 1726

112 Leth, C.L. Gudelige betragtninger over vor frelsers allerhelligste vunder og saar, samlede af adskillige evangeliske skrifter København 1754

113
Danske Samlinger København 1868 - 1869

114 C.M.C. Rottbøll Selvbiografi i universitetets program ved doktorpromotionen 4/5 1767 København 1767

115 Krog, A.C. Samlede efterretninger om Viborg by
1779/1977 Udgaven fra 1977 er en facsimile.
116
Månedlige tillæg til de ålborgske jyske efterretninger
1780

117 Tauber, J.H. Dansk månedsskrift
1865/1866

118 Thjørring, J.H. , i Samling til jydsk historie og topografi IV
1872 - 1873

119 Engelstoft, Laur. , i Samling til jydsk historie og topografi, 3 rk., bd.VI
1908 - 1910

120 Bøgebjerg, Ejlif , i Samling til jydsk historie og topografi 5.rk., bd.I
1932 - 1934

121
Kirkehistoriske samlinger
1933 -  
122 Treschow, Gerhard De Vestigiis Christianæ Doctrinæ in scriptis philosophorum qvorudam gentilium deprehensis

Kilden til eksistensen af dette værk er Giessings Jubel-lærere I. Deel, p. xviii
123 Treschow, Gerhard En Ode til Bispen
1752 En parodi på F. Klopstocks oder som han fandt for højstemte
124 Treschow, Gerhard Danske Jubel-lærere København 1793

125 Daae, Ludvig Trondhjems stifts geistlige historie Trondhjem 1863

126
Historisk Tidsskrift (Norsk ?) III Kristiania 1875

127
Kirkehistoriske Samlinger København 1849 - 1913

128 Stolpe, P.M. Dagspressen i Danmark IV
1882 Fotografisk optryk 1977
129 Bull, Francis Fra Holberg til Nordal Brun Kristiania 1916

130 Kornerup, Bjørn Biskop Hans Poulsen Resen I
1928

131
Dansk biografisk leksikon, bd. I - XXVII, 2.udgave København 1933 - 1944

132
Personalhistorisk tidsskrift
1880 -

133 Wad, Gustav Ludvig og Leth, Albert (Leth kun i 1. bind) Meddelelser om dimitterede fra Herlufsholm. Fra skolens stiftelse 1565 - 1875 (bd.1) og 1875 - 1886 (bd.2)
1875 og 1887

134 Smith, S. Birket Københavns universitets matrikel 3 bind (bd.1: 1611 - 1667, bd.2: 1667 - 1740, bd.3: 1740 - 1838) København 1890,1894, 1909

135 Lengnick, J.C.L. Personalhistoriske bidrag vedkomende Danmarks og Norges Gejstlighed i ældre og nyere tid København 1847

136
Hesperus udgave K.L. Rahbek, bd.VIII, 1823, pp. 385 - 424
1823

137
Chr. VI.'s breve til J.B. Blume i Mnemosyne udg. Jens Møller bd.IV, 1833, pp. 396 - 398
1883

138
Breve til J.L. Holstein i historiske samlinger og studier, bd.II, 1896, pp. 264, 286 - 294, 390 - 394, 396f.139 Clausen, H.N. Henrik Georg Clausens eftermæle
1840

140
Danske Magistre141
Illustreret Tidende142
National Tidende143
Politikken144 Hetsch, G. Det kongelig danske musikonservatorium 1867 - 1917. København 1917

145 Boye, Frederik Nogle faa og med blod besprengte blomster opsamlede under Jesu kors København [?] 1750

146 Boye, Frederik AAndelige Myrrhe-busk København 1758 Oversættelse af Thomas Securuses værk
147 Helveg, L.N.: Den danske kirkes historie efter reformationen, 2.udgave
1883

148 Schönheyder, Johan Christian Indhold af Høimesseprækener i Aaret 1775 - 1781, Bd. I - VII
1781

149 Schönheyder, Johan Christian Anmeldelse af A. Hennings: Olavides, i Almindelige Dansk Litteratur Journal København 1779

150 Schönheyder, Johan Christian Underviisninger i Christendommen, Bd.I-II
1774 - 1778

151 Schönheyder, Johan Christian Acta Academica, i program udstedt af Københavns Universitet i anledning af arveprins Frederiks bryllup 1774, pp. 18 - 21 København 1774 Der er tale om en selvbiografi på latin. Bogformat: Folio
152 Schönheyder, Johan Christian Inter Gaudia Aulae Populiqve, i program udstedt af Københavns Universitet i anledning af arveprins Frederiks bryllup 1774, pp. 13 - 18 København 1774 Format: Kvart
153 Elvius, Sofus og Hjort-Lorenzen, H.R. Danske Patriciske Slægter I
1891

154
Udvalg af breve fra Johan Christian Schönheyder til Professor R. Nyerup Kristiania 1861

155
Teologisk Maanedsskrift156 Wille, H.J. Mindetale over Johan Christian Schönheyder
1805 Optrykt i Wille, H.J.: Samling af Mindetaler
157 Olsen, F.C. Digteren Johannes Ewalds liv og forholde i årene 1774 - 1777 oplyst ved breve fra Schønheyder, Ewald selv og Fr.V. Moltke, 1835 (særtryk af Københavns Flyvende Post. Interimsblade 1835, Nr. 50 - 56) København 1835

158
Luxdorphs dagbøger, Bd.I-II
1915 - 1930

159 Selmer, Ludv. Oplysningsmenn i den norske kirke, i Bibl. Norvegiæ Sacræ III Bergen 1923

160 Kornerup, Bjørn Vor Frue Kirkes og menigheds historie
1929 - 1930

161 Krohn, Frederik C. Samlinger til en beskrivende fortegnelse over Danske kobberstik, raderinger, illustrationer m.m. København 1889/1962

162 Jørgensen, Carl E. og Konradsen, V.G. Series Rectorum Vejle 1967

163 Hunderup, Præster ved Roskilde Domkirke164
Historisk Tidsskrift København 1840 - Dansk historisk forening blev stiftet i 1839 og havde som provisorisk styrelse: Laurids Engelstoft, Chr. Molbech, J.L.A. Kolderup-Rosenvinge, J.N. Madvig og P.C. Stenersen Gad. Dens første ordinære styrelse valgtes på det første almindelige møde den 22. februar og omfattede følgende personer: Chr. Molbech, H.M. Velschow, retshistorikeren J.E. Larsen, Litteraturhistorikeren N.M. Petersen, og juristen P.V. Jacobsen, der havde været kancellisekretær i Det Danske Kancelli.
165
Den danske kirkes historie bd.I-VIII København 1950 - 1966 P.G. Lindhardt og Niels Knud Andersen (red.): Den danske kirkes historie, bd.VIII udkom i 1966. Bind VIII, der er redigeret af Niels Knud Andersen og P.G. Lindhardt indeholder et personregister til hele værket (bd. I-VIII).
166 Fallesen, Ludvig Sofus Chronologisk Samling af de kongelige Forordninger og aabne breve, forst-jagtvæsenet angående167
Oversættelse af David Ricardos "Political economy and Taxation"
1839

168 Thaarup, Fr. Fædrelandsk Nekrolog 1821 - 1826
1835 - 1844

169
Personalhistorisk tidsskrift. Navneregister 1880 - 1965, bd.I-III København 1976
Bd.I (1880 - 1904), Bd.II (1905 - 1925), Bd.III (1926 - 1965).
170 Ehrencron-Müller, H. Forfatterleksikon for Danmark, Norge og Island, bd.I-IX København 1924 - 1932

171 Fallesen, Lorenz Nikolaj Høsten og gravene (prædikensamling)
1798

172 Øllgaard, Nikolaj Esmark ?, selvbiografi i P.E.Müllers: Vata [?] Andreæ Sunonis
1830 Et program der blev udgivet i anledning af P.E. Müllers bispevielse
173
Kirkelige lejlighedstaler bd.I-?
1865

174
Historisk månedsskrift for folkelig og kirkelig oplysning
1883 -

175 Lindhardt, P.G. Vækkelse og kirkelige retninger. 3. reviderede udgave Århus 1978

176 Mynster, C.L.N. Nogle blade af J.P. Mynsters liv og tid
1875

177 Jensen, Hans De danske stænderforsamlings historie [sic!], bd.I-II
1931 - 1934

178
Historiske Aarbøger, 1. - 3. Deel København 1845 - 1851 Christian Molbech (1783 - 1857) var stifter af Den danske historiske Forening, og den første redaktør af Historisk Tidsskrift. Molbechs sigte var klart nationalhistorisk og var indenfor den romantiske tradition. Han var mindst ligeså engageret i samtidige litterære strømninger, og havde et nært forhold til for eksempel Rasmus Nyerup, hvis elev han var, og N.F.S. Grundtvig. 1. - 3. Deel er udgivet henholdsvis 1845, 1848, 1851
179
Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af 19. århundrede, bd.1-7
1960 - 1977

180 Lausten, Martin Schwarz Danmarks kirkehistorie København 1983

181
fra Bethesda København 1885 - 1897 Hos Schwarz Lausten står der, at dette blad går ned i 1896 , men jeg har en henvisning fra (litt nr 73) Københavns bibliografi bd. 2, p. 425 på et nummer i 1897 ?
182 Schepelern, G.S.F. Det kjøbenhavnske kirkespørgsmål, et lejlighedsskrift. København 1893 Dette er et indlæg i debatten omkring Kirkefondet m.v.
183 Anonym Trinitatis menighedsplejes festskrift, i anledning af 25-aars jubilæet 1886 - 1911 København 1911

184
Biskop Otto Laubs Levnet. En Livsskildring i Breve I - III. København 1885 - 1887

185 Schepelern, G.S.F. Smaaskrifter Mod Romerkirken I - XI København 1889 - 1892

186 Jeppesen, Th. Fortegnelse over Folkekirkens kirker i Kjøbenhavn og Omegn samt de ved samme ansatte Klokkere og Kordegne København 1907
16 sider
187 Schepelern, Georg Sophus Frederik En Postille over nye tekster, 2 bind København 1884 - 1900

188 Bauer, R.W. Calender for Aarene 601 til 2200 efter Christi Fødsel Kjøbenhavn 1868 og 1977

189 Jonge, Nicolai Københavns beskrivelse den hidtil utrykte part København 1945

190 Schepelern, Georg Frederik Sophus In Memoriam. En samling Ligtaler. København 1898

191
Omkring Kirkefondet. Kildetekster til debatten om kirkeforståelse og kirkeligt arbejdssyn i København 1890 - 1990. Frederiksberg 1990
ISBN 87 87911 73 6
192 Schepelern, G.F.S. Den Moderne Katholicisme: dens udvikling, maal og midler - i korthed fremstillet af G. Schepelern København 1888

193 Schepelern, G.F.S. Til Overveielse: i Anledning af Grev Holsteins "aabne sendebrev". København 1872

194 Laub, H.O.C. Kirkelige Leilighedsskrifter samt tre prædikener - udgivet til minde om den afdøde forfatter af G. Schepelern København 1883
Med et forord af G.S.F. Schepelern, pp. 1-8. 294 sider
195
Dansk Biografisk Haandleksikon bd. I-III København 1920 - 1926

196 Fabritius, Albert og Hatt, Harald Håndbog i slægtsforskning, 3. udgave København 1979
ISBN 87 5690112 7
197 Ewald, Johannes Herr Panthakaks Historie; Levnet og Meeninger. København 1988 Udgivet med efterskrift og noter af Johnny Kondrup
198 Ewald, Johannes Levnet og meeninger

Originalmanuskript
199 Anonym Dansk litteratur historie bd. 1 - 9 København 19 - 1985

200 Schmidt, Maja Christian Langemach Leth 1701 - 1764 København 1993 - Upubliceret materiale om C. L. Leth ved Maja Schmidt.
201 Leth, Christian Langemach Theses miscellaneæ København (Hafniæ) 1721

202 Brix, Hans Danmarks digtere: fyrretyve kapitler af dansk digtekunsts historie København 1951

203 Resen, Peder Hansen Inscriptiones Haffnienses latinæ, danicæ et germanicæ. København 1668 pp. 199 - 212 findes der noget om Trinitatis kirke og Universitetsbiblioteket
204
Christian IV's bibliotek i Rundetårn København 1987

205 Fincke, Thomas Geometriæ rotundi libri XIV Basel 1583 Denne information findes i DBHL. bd. I, p. 486
206 Stybe, Svend Erik Universitet og Åndsliv i 500 år København 1979