Tømrer Poul Golsch søger om betaling for astronomiske huse. 1663

Rigsarkivet, Københavns Universitet,

Patronatsarkivet 41.03.01

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Opgaven at bygge 5 astronomiske huse blev givet Poul Golsch allerede i 1642 og har udført i årene derefter. Kontrakten, der er omtalt i brevet, er gengivet i "Rundetaarn 1636-1937" på side 20. Det er dateret den 20. december 1643. Ved kontraktens udfærdigelse havde tømrermesteren fået 216 rigsdaler og manglede 140 rigsdaler. I 1663 havde han endnu ikke modtaget sin betaling. Det er det han brev handler om. Den 9. januar modtager han et gravsted i Trinitatis kirke som kompensation for betalingen. (acta consistorii 9/1 1664)

I flg. Mandtallet på Københavns  indvånere den 31. oktober 1659 boede han i Vogmagergade. Her staves hans navn Poffvell Gladsch.

-----------------------------------------------

(Se personliste nederst på siden)

---------------------------------------------

Magnif: Dne Rector sampt hæderlige høylærde Professores.

Jeg fattig Enfoldige handwerchsmand hermed paa det ydmygeligst och Tiennistbarligst, for Eders høyverdigheder haffuer at andrage, hvorledes Jeg for nogle Aars tid siden effter de thvende Velfornehme Mend, affg. M. Leenhart Blasius och Hans Annohmöller deris Accort paa hanns høyewerdige Magnif: Kongl. Mayst Countselers Velb. Hr. Christian Thommesenns vegne med mig effter nøyeste Thig betingning, saaledes Accorderit som udi Nerueverende Contract findes anschreffuen om Trefoldigheds Kierchis bøgnings beshaffenhed som ieg fattige Mannd haffuer fuldbragt, Och der ved mig i mis Credit hast andre maate udlade til Arbeidets forferdigelse, hvorpaa mig Underschedtlige tider penge er vorde tilscillet som paa Contracten findes affschreffuen och endnu ubetalt Restere 140 Rbr. Huorom Jeg fattig Enfoldige Tydske Mand, nogle gange hast hans høyeverdighed dend faderlig och høylærde Mand Doct: Laurits om min betalings fornøyelighed, anfodring haffuer giort, saavelsom hoss affg: Doct: Bangius och flere, som min Møysommelighed derud inde Thientlig ere bevist. Och i særdelished hos M. Erich Olsen, Sogneprest til Vor Fru Kierche som och i ald sandhed fuld vitterligt er, at ieg med største møysomhed arbeidet haffe fuldbragt eftersom de Astronomische Huuser effter hans order bleff  funderit. Paa huilchett arbeits møysommelighed iche allermiste haffuer baaret dagens byrde och hæder, Medens endoch saa til dets fortsettelse, de bestilte arbeidsfolch haffe maated Contertere af mig dermed vidervertighed udsatt huerfore Execution hos mig er scheed, [mellemrum uden tekst] derfore ieg med aller største Tienestvillighed hast en huer aff Professorerne som dets beschaffenhed var beuist om befodring til min betaling haffe Anholdet, Saauelsom hast Friderich Ridefoegit som schulle vere Kierchens forstander iligemaades om min betaling anholdit.

Mens udi saa langsomelig tiid med største gienvordelighed, min betalnings Erlangelse for min Modige suæd och arbeid endtil der bleffue fraholden huorfore Jeg nu endelig omsider om min betalings forhielpelse hans Kongl. Mayt. Høybetroede Mand och Cammer Raad Bölche, hafuer giort ansøgning, som ved sin Thiener, hans høyeverdighed Erchebispen Doct: Hans Svane, haffe ombedet at ieg til nogen endelighed maate forhelpis som iligemader Rectorem: Magnif: er vorden forstendigst.

Huorfore ieg fattig Enfoldig och betrengte Handwerchsmand, som intet andet haffe mig min Hustru och Børn med ærnere och opholde endsom ieg ved mine Henders Arbeid kannd adspørge och fortiene, ydmyggeligst forhaaber ved samptlig Eders høyverdigheders guunsti Consideration til min betaling vorder befordret, Och at min retmesig fordring som udi Guds sandhed saaledes befindes som rigtig her annoterit udi samptlig eders høyverdigheders præsent maate vorde Accepterit och til nogen Endelig vedderlegst Restitution gunstigst ihukommet at Jeg udi veder undervertighed och besvuering, kunde bliffue Absolverit och min Contract med hius videre Jeg fremleger maate vorde ansset lest och paaschreffuet.

Heruærede Jeg Eders høy V. befordring paa det ydmyggeligst och Thienstbørligst fortræter, och om en goed Audients ydmygelig bede.

Och forbliffe

Eders høyeverdighedes beredvilligst Thiener

Poffuel Golsch 

Lest paa Consistorio den 28 Nov: 1663

 __________________________________

 

(Beslutning i Acta Consistorii tilføjet på 3. side)

Rector oc Professorer effter plura vota svarede at efftersom de iche haffde dermed at bestille i det hand burde taget én affregning aff dem, som med ham haffde contraheret, den tid arbeidet saavidt skullet været giort ferdigt, siunis oc contracten iche i alle maader at være effterkommet, oc i sig selff for medelst den er rederet Uridtig, da kunde de sig iche dermed befatte.

Aar och dag.

Kiøbenh. Ut supra

Janus Birkerodius,

Academiæ Notarius

M.M.

_____________________________________

Personer er:

affg. M. Leenhart Blasius  = Lennart Blasius blev kongelig bygmester efter Hans van Steenvinkel, der døde 6. august 1639. Han var som sin forgænger hollænder, og fik den 6 juli 1640 bestalling som overbygmester. Han døde i 1644.

Hans Annohmöller = Hans Ahnemüller, kongens bygmester og overtømmermand

Magnif: Kongl. Mayst Countselers Velb. Hr. Christian Thommesenns = Kongens kansler Christen Thomesen Sehested (1590-1657)

M. Erich Olsen, Sogneprest til Vor Fru Kierche = Erik Olufsen Torm, præst og matematiker 1607-67 var professor i matematik til 1645

Thomas Bang = professor og fra 1649 bibliotekar - døde 1661

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>