Ole Rømers udnævnelse til professor, 1676

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Ved ansættelser i hvilket professorembedet betød ansættelsestidspunktet meget for det senere avancement (Senium in Academia). Holger Jacobsen (Jacobæus) blev udnævnt året før i 1674 til professor i historie og geografi - Ole Rømer var altså den næste i rækken. Først i 1685 overtog han ledelsen af Observatoriet.

Hans kongl. Maysts breff at Oluf Rømmer schal være Professor Mathem: nest effter Holger Jacobsen.

 Vor Naade Tilforn Viider at vi aff sær kongl. Gunst oc Naade allernaadigst hafver antaget oc beschikcet Olluf Rømmer til at være Professor Mathematum paa Universitetet her i vorris kongl Residentz Stad Kiøbenhafn, oc nest effter Holger Jacobsen Senium in Academia nyde, oc siden der ascendere, naar ledigt vorder, oc helles være deelagtig udi ald dend rettighed som samme Senium kand med sig føre. Dog at Fundationes, Leges, Statuta et Consvetudines Academiæ Laudabiles, salvis omnium Professorum . juribus her med i alle maader U=forkrænket oc U=præjudiseret forbliver derefter i Eder allerunderdanigst haver at rette. Befalendis eder Gud, Skrevet paa Vort Slot.

Kiøbenhafn den 3. April: Anno 1676

Under vort Signet

Christian

  Klik til hovedsiden   ――――――>