Jelling provsti indkomst lægges til Rundetaarn, 1676

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog, 1681

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

 Hans kongl. Mayst: allernaadigste Breff om Jellinge Syssels Provsti at schal ligge til det Runde Torn 

Vii Christian dend femte af Guds Naade etc: Giøre Vitterligt at eftersom Jelleinge Syssels Prousti liggendis under Riber Capittel udi Vort Land Nørre Jylland formedelst Jørgen Reitsers Dødelige Afgang nu Vallerer og ledig er; Da hafve Vi efter derom giorde allerunderdanigst ansøgning og begiering, allernaadigst forundt og bevilget saa og med dette Voris obne Bref forunder og bevilger at os Elskelig Doct. Erasmus Bartholinus Assessor udi Voris høyeste Reth, Voris Mathematicus Regius og Professor udi Universitetet her udi Vort kongl residenc-Stad Kiøbenhafn, samme Provsti som forn.te Jørgen Reitser for hannem haft hafver paa samme maade fri og uden afgift maa nude bruge og beholde endtil hand noget af den kongelig tiende udi Norge som hannem efter Cathrine sl Marcusis allernaadigst bevilget er, oppeberge og bekomme kand, oc skal da derefter bem.te Provsties Indkomst aldeelis til det Runde Taarns fornødenhed vere perpetuerit. Dog hafver bem.te D. Erasmus Bartholinus og Universitetet siden naar det til bem.te Runde Taarns bedste lagt vorder, at lade forhøre Regenskaberne udi alle dets underliggende Kircker, oc hafve flittig Indseende at Kirckerne udi alle maader skee skiel og fyldist blifuer bygde og vel ved magt holden saa og at Kirckernis Rente blifuer alene anvendt paa Kirckerne til Gaufn og beste:

Forbuidendis alle og enhuer herimod eftersom forskrefuert staar at hindre eller udi nogen maader forfang at giøre under Vor Hyldest og Naade.

Gifuet paa Vort Slot Kiøbenhafn d. 16 February Ao 1676

Under Vort Signet

Christian 

/D. Schults

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>