Ole Rømer i Jylland for at ordne forvaltningen af Jelling Provsti, 1696

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii 20. juni og 11. juli 1696

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

20. juni 1696 Pkt 3:

Saasom hr. Justits Raad Rømer self hafde væred ofrer i Jülland for at føre Jellige Provstie i Rigtighed og haftt stoer Umage for Universitetets beste bleef slutted at af ham paa Consistorii vegne schulde begieres at hand som Procurator templi Trinitatis til hvis taarns vedligeholdelse samme provsti er lagt, vilde hafve dend godhed paa beste maader at accordere med dem som samme provstie yder feste xxx vare begieredes.

 

11. juli 1696 Pkt 3.

Justits Raad Rømer paatog sieg Jellinge Provsties Administration tillige med disposition ofrer Præben [..]veds Gods efter Consistorii begiering saa lenge hans lejlighed kan og andre Affairer ham det kunde tilstrecke saa bleef og hannem tillige med Collega Joh. Friderico Bartholin for dend giorde reyse begge 50 Rd.

 

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>