Observatoriet køber Ole Rømers instrumenter af enken, 1710

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii, 13. december 1710

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 Pkt. 4. Blev resolveret at Universitetet vill afkiøbe af Frue sl. Hr. Etats=Raad Ole Røemer hans efterladte hannem selv tilhørende Mathematica instrumenta efter det indleverede inventarium derpaa taxerit af Professor Skive for 1647 Rdr., og at hende derfore i considetarion at hun ingen Rente nyder af eendeel af Pengene, som dertil skal gives, skal gives i aldt = 1700 Rdr til hvilken som i afbetaling hende først assiggneres først hos Triitatis Kirke tusinde Rixdaler af Jelinge Provsties indkomster, som forhen i mange Aar af Kircken til Turrim Astronomicam ere oppebaaren, dernæst én Beholdning af Legati Fiusemiami Rente af 500 Rdr at kiøbe Rariteter for til Musæum Anatomicum, hvilke og efter Fundatzen maa føres til Turi  Astronomicam, som er  opløvet = 114 Rb til dend øvrige Capitals afbetaling assigneres aarligen Jellinge Provstis indkomster, naar udgiften er fratagen, som hører egentlig til turrim Astronomicam, Noch de Renter, som efter Fundatsen ere destinerede aarligen til experimenta in Physicis et Mathematicis.

 

Pkt. 9 Blev læst én qvitterings concept til Frue sl. Hr. Etats=Raad Røemers for de afkiøbte Mathematica instrumenta, hvilken blev approberet og paaskreven, og sluttet, at hende skulle meddeeles én udskrift af Acta Consistoriie herom d. 13. Dec. 1710 under Secretarii Haand, samt Transport paa = 1000 Rbd i Brocdorph Albertins obligation med Gu….  Til pant opført iblant Trinitatis Kirckes obligationer

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>