Valg af observator Jørgen Rasch og almanakken vedr., 1712

Rigsarkivet

Københavns Universitet, Konsistoriets forhandlingsprotokol - Acta consistorii

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Uddrag af Acta consistorii diverse møder i foråret 1712

23. januar 1712

Blef læst Doct. Hans Bartholins bref af d. 16/1 ang. Sl. Proff. Sckives efterladte gotz paa Pilenborg, at de ved hans Bønder i Taastrup maatte af consistorio giøres anstalt af det derfra Kunde blive ført her ud till Kiøbenhavn. Men som sligt ikke kand skee uden Sundheds Commissionens Tilladelse, skulle Secretarius her om bespørge sig hos Commissionen.

 

6. februar 1712

Pkt. 5 Rector fremlagde Almanak for tilkommende Aar 1713, som Cornelius Lerche, Mathematum Studiosus og Collegii Eilersiani Alumnes hafde forfærdiget, som blef  befalet strax at skall trychis for Islands-farernes skyld, som ved deris bortgang skall medføre dennem, og blef tillige sluttet af bemt. Lerche derfor skall recompenseris.

 

 20. februar 1712

Pkt. 4. Tvende Memoialer blefve oplæste, dend eene fra Mons. Lorentz Lauss Navigations Informator paa Holmen af dato d. 20. Febr.; dend anden af Mathematum Studioso Cornelius Lerckes af dato d. 17. Febr.: som begge anholder at maatte af Consistorio faar Almanakker at giøre, som nu er ledig vorden ved Hr. Prof. Sckives død. Consistorii resolution falt saaledes ud: at Mr. Lercke skulle honorable blive aflagt for erviiste prøve med Almanakken for 1713: og ydermeer forsickrede hannem paa, at hand, saa vit mueligt er, skall virckelig blive taget i consideration; item at hannem skall tillades frie adgang till Brahei store Globum paa det runde Taarn.

   

5. marts 1712

Pkt 5 Blef bevilget at studiosus Joakim Friderick Ramus maa tillige med Cornelius Lercke have fri adgang till Brahæi store Glubum paa det runde Taarn, dog at de reverserer sig begge til at omgaaes der med meget agtsom og varlig.

 

9. april  1712

Jørgen Rasch kommer fra Møen og tilsiges til  examen.

 

17. april 1712.

Rector Magnificus referede, at hand efter Consistorii slutning d. 9. Aprilis hafde i sit huus tillsagt Candidatis Mathematum Superiorum examen efter hans Kongl. Mayt. Allernaad. Bref og befaling dat. D. 23. Febr.; som og begyntis d. 12. Aprilis af Rector Magnifico i overværelse af Hr. Justitsraad Reitzer, Prof: M. Anders Frølundt og Prof. Mathiis Anchersen, hvortill Hr. Jørgen Rasch indfandt sig med all applaus. D. 13. Apr. Comparedede Hr. Horreboe i Rectors Huus, og efter at Kongl, Mayts Bref var oplæst, svarte Hr. Horreboe, at hand icke vilde indlade sig i examen mod Hr. Rasch, hvilken hand gierne vilde cedere som en gammel og alt forvel i de sager drefven og forfaren en Mand. Derpaa blef strax sent bud efter Hr. Cornelius Lercke, som i liigemaade cederede Hr. Rasch uden examine. Rector Magnificus læste derpaa én concept til allerunderdanigst svar paa hans Kongl. Mayts Bref, som blef approberet.

 

23. april 1712

Pkt. 7 . Blef læst den revers som Hr. Assessor Frankeraw og Hr. Assessor Linstruo hafde giort efter Consistorii begiering d. 11. Apr. Over alle de Mathematisce Instrumenter, som tilhører Universitetet, og Sl. Prof. Laurits Thomæsen Sckive hafde annammet efter Hr. Sl. Etats Raad Oluf Rømers død. Da som der manglede tvende Instrumenter, nemmelig én Libella ex carali vitreo, som havde kost Universitetet 1 Rdk; item Acus Magnetica, som hafde kost 4 rdl.; da som Hr. Prof. Sckive bør der til at svare, bør betaling her for at udtages af hans efterladte Sterfboe. Specificationen paa disse Instrumenter tillige med bemelte underretnings paaskrift, blef af Rectore Magnifico indlagt i Trinitatis Kirckis Kasse

 

30. juni 1712.

Blef læst Hr. Jørgen Rasches Mathematum Superiorum Professoris, memorial, at Consistorium som efter Loven haver Magt till at beskicke den, som skall giøre Alminakkerne her i Rigerne, vilde forundes hannem samme Platz i afgangne Prof. Sckives sted. Dette blef af Consistorio bevilget, og hannem forundt, saalænge hand samme funcktion upaaklageligen forestaaer og betiener.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>