Kongelig befaling om at lade Horrebow disputere, 4/6 1714

Rigsarkivet

Københavns Universitet,

Konsistoriets kopibog 1714, side 101-102

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Peder Horrebow havde assisteret på observatoriet under Ole Rømer og mente at havde kvalifikationer til at blive Mathematum supriorum (Ledende observator). I 1712 var han en af de 3 mulige efterfølgere til Observator Schiwe, der var død under pesten i efteråret 1711. Horrebow ønskede da ikke at disputere mod Rasch. I 1714 modtog konsistoriet en kongelig resolution om at Horrebow skulle eksamineres til professor-titlen. Horrebows egen anmodning (supplique) blev behandlet på konsistoriemødet den 3. februar. Sagen blev udsat da alle professorer ikke var tilstede. Der var modstand mod hans kandidatur og en kongelig befaling dat. 4. juni måtte nu diktere rektor og konsistoriet til at lade Horrebow eksaminere med henblik på udnævnelse til filosofisk og matematisk professor. Den 22. oktober 1714 kunne Horrebow endelig kalde sig professor.

 

Konl. Mayst. Befaling at Peter Horrebow maa disputere for at blifve designatis Professor Mathematum, saa frem hand sig derudi vel acqviterer.

Vor bevaagenhed tilforn; Saa som vi for nogen tid siden da Peder Horreboe giorde allerunderdanigst ansøgning om at blive designatus Professor Philosophiæ et Mathematum paa Universitetet i vores kongl Residents stad Kiøbenhavn allernaadigst resolverede, at hand sig af gandske Universitet maatte lade examinere om hand der var Capabel, hvor efter vi videre der paa vil resolvere, og hand for os allerunderdaanigst haver andraget at samme Examen ej endnu er bleven holdt, eller nogen tid der til er bestemt saa give vi Eder hermed allernaadigst til kiende at vi allernaadigst have bevilget, at hand for samme profession publice maa disputere og naar hand sig der af vel har acqviteret, maa hand som designatus Professor Philosophiæ et Mathematum accepteres. I den efter allerunderdanigst haver at rette. Befalendes Eder gud. Skrevet paa vort Slot Kiøbenhafn. D. 4. Juni Anno 1714.

Under vor kongelig Haand og Signet.

Friderich R.

/D. Wibe

Os Elskelige Velædle og Velærværdige Rectorii ved Universitet i Voris Kongl. Resident Stad Kiøbenhavn

Allerunderdanigst Læst paa Consistorii d. 9. juni Anno 1714

Tester M. Anchersen

Univers Reg. Pt. Sec

 
 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>