Observatoriets Regnskab fra 1729-1760

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog, 1761 No. 118, side 222-236

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Værdiangivelse er angivet som rigsdaler-mark-skilling

Regnskabet er underskrevet af den akademiske værge Anchersen

--------------------------------------------------

Separat Regnskab extraheret af Kirkens Regnskaber over Turris Astronomica eller det Runde Taarns Indtægt og Udgift fra Aar 1729 til Dato

Rundetaarns Indtægt og udgift fra Branden af.

 

1729

Indtægt, Ud af den gamle Regnskabs Bog Lit. VI.

Jellinge Provsties afgift af Bresten Tiender                  156-0-0

 

Udgift

Carl von Manderens Regning for Instrumenter til Observatorio     12-0-0

En Snedker Regning betalt med                                               8-0-0

Til Professor Horbow udbetalt for det Astronomiske Taarn    20-0-0

 For  Aar 1729 udgift                                                              40-0-0

 

Indtægter var 156 rd

Udgifter var      40 rd

Beholdningen 116 rd

 -------------

 

1730

 Indtægt

Som forrige Aar af Jellinge Provsti                          156-0-0

Beholdning fra forrige Aar                                      116-0-0

for 1730 summa Indtægt                                       272-0-0

 

Udgift

For Hollandsk Muursteen til Observatorium             77-3-0

Arbeids Lønnen under det almindelige Kirkens Arbeyde

Til Uhrmager Caspar Oth efter Contract med Professor Horbow

For astronomiske Instrumenter til Observatorio*    240-0-0

   * NB efter Consistorii Tilladelse  

For Aar 1730 summa Udgift                                     317-3-0

 

Indtægter var 272 rd

Udgifter var    317-3-0

Beholdning ingen Men Taarnet skyldig 45-3-0

-----------------------

 

1731

Indtægt

Som sædvanligt af Jellinge Provstie                 156-0-0

Ingen Beholdning fra forrige Aar men Taarnet skyldig til Kirken 45 rd 3 mk

 For Aaret 1731. Summa Indtægt                          156-0-0

 

Udgift

Taarnets Gield til Kirken fra forrige Aar                     45-3-0

Kleinsmedens Regning for Ternstænger i Taarn hullerne,

som blev forglemt at anføre forrige Aar           4-0-0

For Aar 1731. Summa Udgift                          49-3-0

 

Indtægten var 156 rd

Udgiften var    49-3-0

Beholdningen   106-3-0

-------------------------

1732

Indtægt

Som sædvanligt af Jellinge Provsti                      156-0-0

 Beholdningen fra forrige Aar                              106-3-0

 

Udgift

Carl von Mandern for Arbeyde med Uhret paa

Taarnet efter Professor Horbows Attest                25-0-0

Kleinsmeden for Arbeyd paa Observatorio attesteret      7-0-0

For  Aar 1732 Summa Udgift                       32-0-0

 

Indtægten var 262-3-0

Udgiften var      32-0-0

Beholdningen  230-3-0

--------------------------------

1733

Indtægt

Som sædvanligt af Jellinge Provsti                          156-0-0

Beholdningen fra forrige Aar                                   230-3-0

For Aar 1733. Summa Indtægt                                386-3-0

 

Udgift

For locum paa Taarnet at renovere                         15-0-0

For Aar 1733 Summa Udgift                                     15-0-0

 

Indtægter var 386-3-0

Udgifter var      15-0-0

Beholdningen 371-3-0

--------------------------------

Fra Aar 1734 incl. til Aar 1740 incl

Indtægt

Da er i én Tiid af 7 Aar ingen Udgift for Taarnet findes i Trinitatis Kirkes Regnskab uden en Regning paa 4 rd. 3 mk. Af Aar 1739, og Indtægten af Jellinge Provstie altiid er den samme, vil ieg for den tilbørlige kortheds skyld regne diss Aars Indtægt og Udgift paa eengang

156 rd af Jellinge Provstie i 7 Aar er                      1092-0-0

Beholdningen fra forrige Aar                                    371-3-0                

For Aar 1734 incl. til Aar 1740 incl. Suma Indtægt    463-3-0

 

Til Observatorii Vinduer Aar 1739 er betalt        4-3-0

 

Indtægten fra Aar 1734 incl. til 1740 incl. var 1463-3-0

Udgiften var for samme tiid           4-3-0

Beholdningen    1459-0-0

-------------------------------

1741

Indtægt

Pag: 308 Lit. VI No. 2 i Trinitatis Kirkes RegnskabsBog blev d. 18. Janu. 1741 efter Kongl. Tilladelse af 23. Sept. 1740, som in Copia hosfølger Bræsten Kirke cum jure vocandu og med alle Herlighede solgt ved  offentlig Auction til Hr. Justits Raad Lichtenberg for Summa 3153 Rd.-

NB. Disse 3153 Rd ere til 11. Junii samme Aar bleven udsatte paa Rente, som findes i Regnskabs Bogen pag. 319 og 320, i forrige Regnskab Lit. D.

Beholdningen fra forrige Aar                            1459-0-0

 For Aar 1741 Summa Indtægt                         1459-0-0

 

Udgift  Pag: 310. Lit. 111

1. Tømmermester Regning for Arbeide ved det Astronomiske Taarn (idet med Kirkens var hands heele Regning 180 Rd) Tarnets er                120-0-0

2.  Blyetækkeren for Arbeide og leverede

Materialer til det Astronomiske Taarn                              29-2-0

3. Kleinsmeden for Arbeide ibidem                                   26-0-0

4.  Glarmesteren for arbeide ibidem                                   1-4-0

5.  En Snedker Regning af 26 Maii for arbeide ibidem      59-4-12

6.   En dito af 24 Novemb. For arbeide ibidem                   39-0-0

7.   Muurmesteren for arbeide ibidem                                86-0-0

8.   Uhrmager Linche for Arbeide ved Taarnets Uhrer og Instrumenter          55-0-0

 

NB. Der er betalte 10 Rd meere, som vare avanceret efter Professor Horrebows Arsignation af Klokkeren og findes iblandt hands Udgifter for Taarnet No. 13

9. H. Horrebows Udgifts Regning paa Observatorio                                  8-0-10

10.  For Kobber til Turrim Astronomicum at tække 417 Rd, afgik for

leveret gammel Kobber 62 Rd 2 mk 9 sk, bliver     354-4-0

11.  Betalt for en Qvadrant til Turrim Astronomicam 1700 Livres Tournois

 Var dansk Cournt.                                                               407-1-12

12. Omkostninger for denne Qvadrant fra Rouen herhid                    22-4-2

13.  Klokkerens Regning over de for Runde Taarn hafde Udgifter og efter Professor Horrebows Ordre betalt Penge, nemlig i mod Qvittering

                      1. Uhrmager Linche avanceret af supra No. 8                   10-0-0

                      2. For 12 Ryslæder Stoele                                               12-0-0

                      3. Glarmester Regning                                                        6-4-0

                      4. Dreyeren for tvende Tridser                                           1-0-0

                      5. En klejnsmed Regning                                                  18-0-0

                      6. En Dreyers Regning for Blokke                                      0-4-0

                      7. Blikkenslager Regning for Kikkerten                            36-4-0

                      8. Reebslageren for 2de St. Tros Verk                             1-2-8

                      9. Kobbersmeden Jens Sinesen for Turrin Astron. At tætte

efter 23 rd 5 mk 6 sk afkortning for overblevet Kobber 36-4-0

Resten for Vognleye Pligts Folks daglig Løn etc. efter

Speciel Optegnelse tilsammen                                          9-5-0

Tilsammen                                                                     132-5-8

NB hvis hidindtl for Turris Astronomicæ Regning betalt er, haver alt sammen været efter Professor Horbows Beviser og Assignation, saa nærsom de sidst opførte 9 rd 5 mk det hands Paateigninger udviiser

14. For at giøre reent paa det Astronomiske Taarn            0-3-0

For Aar 1741. Summe Udgift                                          1342-5-12

 

Indtægten foruden den paa Rente indsatte Capirtal var      1459-0-0

Udgiften derimod                                                             1342-5-10

Beholdningen foruden den udsadte Capital 3153 rd er   116-0-4

-------------------------------

 

 1742

Indtægt

Heel Capitalen 3153 Rd som blev udsadt paa Rente til 11. Junii i fior, udføyes ligesom Rente, at Kirken ikke skal tage Skade ved Taarnet, nu Capitalerne skal separeres eftersom Kirken har udlagt for taarnet langt meere end baade renten af Udstaaende Capital 3153 og Beholdningen fra forrige Aar kand beløbe sig til, hvilket kand sees af Udgiften for dette Aar                                                                 3153-0-0

Rente 5 proc af Capital 3153                                                        157-3-14

Beholdningen fra forrige Aar                                                         116-0-4

For Aar 1742 Summa Indtægt                                                     3426-4-2

 

Udgift Pag. 332 etc Lit. 111

d. 7de Julii Vognleye for Tiære til det Runde Taarns øverste omgang      0-0-12

d. 10 dito Vognleye af Hammer Skiol til samme Omgang med at bestrøe  0-1-8

Muurmesteren for arbeid paa det runde Taarn betalt d. 17 Janu

efter Professor Horrebows Accord                                                 95-0-0

Ditto for andet arbeide efter Professor Horrebows Paategning    13-0-0

D. 9de Oct 2de Karle at støde Ureenligheder ned paa et vis

Sted i det runde Taarn                                                                   4-0-0

Samme Runde Taarn indvendig at udspække og hvitte blev efter medfølgende Actions Attest af 20 Julii og Conditionerne af samme Dato 1742 tilslagen Jens Olsen Muurmester som mindst bydende for 66 Rd. men som hand under Arbeidet fik langt meere at bestille end Conditionerne anmeldte, gav hand d. 16 Oktob. Sin Regning ind paa 150 Rd, attesteret af Professor Horrebow og Klokker Meller, den  24 nestefter fremlagt i Consistorio, og endelig af Stads Bygmesteren examineret og paaskreven, efter hvis Skiønsomhed hannem blev betalt…             140-0-0

For Avertissement i Aviserne samt Placat er hos Hopfner at trykke..    1-2-0

For Tømmer til det Runde Taarns Istandsettelse Ao 1741 udtagen og forbrugt, men Ao 1742 til Tønnes Bechers fallit Boe betalt d. 13d Devb               297-5-15

Endnu for Tømmer til samme Brug og paa samme Maade             12-1-0

For Smede Regning til samme Brug af 13 Decb efter Prof.

Horrebows Assignation betalt med                              4-3-0

Én Kleinsmed Regning af 3. Jan ligesaa                       3-1-0

Blef en dito af 4 Decb med liige Assignation                 5-0-0

En ahler Regning ligesaa                                              2-0-0

Glar Mester regning ligesaa                                       2-4-2

M. Horrebows Regning ligesaa                                   7-1-8

For 2de Tønder Tiære til den øverste Omgang paa det runde Taarn     7-4-0

For Hammer Skiol at bestrøe Tiæringen med 5½ tpd á 4 tønder            3-4-0

For samme Steds at tiære og bestøe med Hammer Skiol                        4-0-0

Nok laant af Sal. Etats Raad Gram af Universitetet for at behold. De udsatte Capitaler ubeskaaret ved Kirken og forrentet til Ao 1749       1000-0-0

For Aar 1742. Udgiftens Summa                           1603-4-13

 

Indtægten var                       3426-4-2

Udgiften var                         1603-4-13

Beholdningen hvoraf Penges Rente 1822-5-5

 -----------------------------------

1743

Indtægt

Af Capitalen fra forrige Aar 1822-5-5

Som bestandig skal bære Rente til der komme saa store Udgifter at det maa angribes –

Rente 5 procto                                                   91-0-13½

For Aar 1743. summe Indtægt                            91-0-13½

 

Udgift efter Pag 351.Lit 111

Snedker regning for Arbeyde paa Observatorio

med Professor Horrebows Paategning                         9-0-0

Afgl. Mahler Bøgs Regning for arbeide ibidem

Ligesaa paategnet                                                        72-2-0

Uhrmager Linche for Arbeude ibidem med

Samme Paategning                                                  7-0-0

M. Horrebows Udgiftts Regning ibidem ligesaa         7-2-4

For Aar 1743. Summa Udgift                                   95-4-4

 

Indtægten var 91-0-13½

Udgiften var   95-4-4

Ingen Beholdning med taarnet skyldig til Kirken 4-3-6½

 ------------------------------------------

1744

Indtægt

Rente 5 procto af Capitalen 1822-5-5                     91-0-13½

For Aar 1744. Summa Indtægt                                  91-0-13½

 

Udgift Pag. 367 Lit 111

 En Kleinsved regning for Arbeide paa det astronomiske Taarn               1-0-0

 a.b.for Olie til Observatorium                                                                   4-1-0

En Rest betalt til Professor Horrebow for Qvadranten                            17-1-8

Muurmesteren for arbeide paa Observatorio                                          12-2-0

Ditto for arbeide ved Machinerne                                                              5-0-0

Taarnet skyldig til Kirken fra forrige Aar                                                  4-3-6½

For Aar 174 Summa Udgift                                                                   47-1-14½

 

Indtægten var 91-0-13½

Udgiften var   47-1-14½

Beholdningen  43-4-15

----------------------------------

1745

Indtægten

Rente 5 procto af Capitalen 1822-5-5                           91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                          43-4-15

For Aar 1745. Summa Indtægt                                                                                    134-5-12½

 

Udgift Pag. 395 Lit 111

Olie Regning til Observatorium pro Ao 1744                                           

Professor Horrebow paaskreven                                          5-1-6

For noget Mahling Arbeide til Observatorium

Professor Horrebow paaskreven                                          5-4-0

 Kleinsmed Arbeide ibidem af Professor Horrebow paaskreven              3-4-12

Professor Christian Horrebows regning for Udgift ibidem  5-1-8

For Aar 1745. Summa Udgift                                                                19-5-10

 

Indtægten var 134-5-12½

Udgiften var    19-5-10

Beholdningen 115-0-2½

---------------------------------

1746

Indtægt

Rente 5 procti af Capitalen 1822 rd 5 mk 5 sk        91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                 115-0-2½

For Aar 1746. Summa Indægt                                206-1-0

 

Udgift Pag. 395 Lit III

Gundestrups Regning til Observatorium af Professor

Horrebow attesteret                                                                                4-4-10

Prof. Christian Horrebow dito ligeledes attesteret                                    3-2-0

Prof. Peder Horrebows Regning for Observatorium

Til objectiver til Observationen                                                               118-4-0

Uhrmageren for Uhrer samme steds at reparere efter

Prof. Horrebows attest                                                                              2-0-0

For Aaret 1746 Summa Udgift                                                              128-4-10

 

Indtægten var 206-1-0

Udgiften var   128-4-10

Beholdningen 77-2-6

 -------------------------------------

1747

Indtægt

Rente 5 procto af Capitalen 1822-5-5-                                    91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                                     77-2-6

For Aar 1747. Summa Indtægt                                                168-3-3½

 

Udgift, pag 410 Lit III

N.Gundestrups Regnnig paa Udgifter ved Observatorium

af Prof Horrebow attesteret                                                     2-5-1

Prof. Christian Horrebow ligesaa                                              4-4-0

Én Kleinsmed Regning for Arbeide                                             0-2-8

Én Uhrmager Regning ligesaa                                                  10-0-0

Én nye Udgifts Regning fra Prof. Christian Horrebow                5-1-12

For Aar 1747. Summa Udgift                                                      23-1-5

 

Indtægten var 168-3-3½

Udgiften var                         23-1-5

Beholdningen 145-1-14½

----------------------

1748

Indtægt

Rente 5 pcto af Capitalen 1822-5-5-                                   91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                              145-1-14½

For Aar 1748 Summa Indtægt                                            236-2-12

 

Udgift, Pag. 5. Lit. III

Gundestrups Regning for Udgifter paa Observatorium

attesteret af Professor Horrebow                                             3-4-2

For Aar 1748 Summa Udgift                                                       3-4-2

 

Indtægten var                       236-2-12

Udgiften va                            3-4-2

Beholdningen 232-4-10

 -------------------------------------

1749

Indtægt

Rente 5 pcto af Capitalen 1822-5-5                                     91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                               232-4-10

For Aar 1749 Summa Indtægt                                             323-5-7½

 

Udgift

Til Kleinsmed Printzler efter Regning

paategnet af Professor Horrebow                                                        1-0-8

S. Schiøts Urtekræmmer Qviteredde og af

Prof. Horrebow paategnede Regning                                                    2-0-0

Til Annelem Observatorium efter Hr. Prof. Horrebows Qvittering         10-0-0

Jens Olsens Muurmesters regning efter Pro. Horrebows qvitering      16-0-0

For Aaret 1749. Summa Udgift                                                             29-0-8

 

Indtægten var                       323-5-7½

Udgiften var                         29-0-8

Beholdningen                    294-4-15½

 ------------------------------------

1750

Indtægt

Rente 5 pcto af Capitalen 1822 -5-5                       91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                  294-4-15½

For Aar 1750. Summa Indtægt                                385-5-13

 

Udgift

Gundestrups Regning verificeret af Prof. Horrebow                                  1-5-8

Asseurance Penge for den astronomiske Qvadrant, som efter

allernaadigst kongel. Rescript blev sendt til Island                                 13-2-4

Blanchenbergs regning verificeret af Prof. Horrebow                               1-2-7

Sangstruos Regning for en Æquinoctial Sølv Ring

at giøre til runde Taarn ligeledes                                                            22-0-0

Til den astronomiske Qvadrant at giøre Casse til med videre

efter Professor Horrebows egen Regning                                               5-1-4

Prof. Horrebows Regning for Brænde, Glas Vadmel, lys etc                   14-4-3

Asseurance for Qvadranten tilbage fra Island                                       13-2-4          

Peder Andersen kelinsmed for Beslag til den Kakkelovn som

Prof. Horrebow vilde have opsadt paa Observatorii Kammer efter

Qvitteret Regning                                                                                   16-1-8

Hørkræmer Mandix for samme nye Kakkelovn efter

qviteret Regning                                                                                     10-5-10

Anders Nielsen Blyetækkers qvitterede Regning for arbeide paa

Runde Taarn                                                                                            0-5-0

Tømmer Mester Hans Madsens Regning efter Prof. Horrebows

Paategning for den forandring som skeedte med

Observatorii Værelser                                                                           11-3-0

For Aar 1750. Summa Udgift                                                                111-3-0

 

Indtægten var 385-5-13

Udgiften var    111-3-0

Beholdningen  274-2-13

 ------------------------------------------

1751

Indtægt

Rente 5 prcto af Capitalen 1822-5-5-                      91-0-13½

Beholdningen fra forrige Aar                                      274-2-13

For Aar 1751. Summa Indtægt                                 365-3-10½

 

Udgift

 Sangstrup af Prof. Horrebow paategnede Regning for

en Tubes at ved giøre efter quitering                                  17-0-0

Uhrmager Kleins ligeledis paategnede Quitering                 10-0-0

Claus Harms regning dito                                                      1-4-0

Uhrmager Kleins nye Regning Dito                                         7-0-0

Prof. Horrebows Regning ligeledes for Brænde til

Observatores paa Runde Taarn                                              3-0-0

Wilhelm Bogbinders ligeledies paategnede                             0-5-0

Muurmester Jens Olsens ligeledes                                         24-0-0

Jochum Kocks dito for foutteral til Qvadranten og et Skab for

Observatores paa Runde Taarn ligeledes attesteres               8-2-0

Horrebowii Junioris nu Magister og Vicarii Specification paa

adskillige Udgifter ved Runde Taarn af Professor Christian

Horrebow qviteret for                                                          21-4-10

For Aar 1751 Summa udgift                                                 93-3-10

 

Indtægten var                       365-3-10½

Udgiften var                           93-3-10

Beholdningen  272-0-½

 ------------------------------- 

1752

Af Capitalen 1822 rd 5 mk 5 sk. Rente 4½ pcto thi Kirken har af sine

Capitaler ikke faaet meere siden den Tiid                                               82-0-3

Beholdningen fra forrige Aar                                                                  272-0-½

For Aar 1752. Summa Indtægt                                                              354-0-3½

 

Udgift

S. Niels Schiøtts quitterede og af Prof. Horrebow

approberede Regning                                                                             6-4-0

Uhrmager Kleins dito                                                                             3—0-0

Glarmesters dito for et Vindue paa Observatorium                                 0-1-8

Rasmus Christensens Løn, nu der skulde Nat og Dag være

2de Studiosi Observatores paa Taarnet, af Professor Horrebow

antagnes til at reede Seng og bære Vand etc. op

paa Observatorifor 2de Aar                                                                   12-0-0

for Aar 1752 Summa Udgift                                                                    21-5-8

 

Indtægten var 354-0-3½

Udgiften var   21-5-8

Beholdningen 352-0-11½

 -----------------------------------

1753

Indtægt

Rente 4½ procto af Capitalen 1822-5-5                           82-0-3

Beholdningen fra forrige Aar                                           332-0-11½

For Aar 1753 Summa Indtægt                                                                                     414-0-14½

 

Udgift

Primo Observatoris Peder Horrebows Regning af

Professor Horrebow attesteret og quitteret                       22-1-2

Tømmer Mester Hans Madsens Enkes Quittering af Professor

Horrebow paategnet og betalt med                                    90-0-0

For Aar 1753. Summa Udgift                                              112-1-2

 

Indtægten var 414-0-14½

Udgiften var   112-1-2

Beholdningen  301-5-12½

 --------------------------------------

1754

Indtægt

Rente 4½ pcto af Capitalen 1822-5-5                                  82-0-3

Beholdningen fra forrige Aar                                             301-5-12½

 

Udgift

Schiøtts qviterede Regning paategnet af Professor Horrebow (Er

For Papier til Observationer)                                                              3-0-0

Observatoris Primi Regning (a) af Prof. Horrebow paategnet             8-1-5

Ejusdem Regning (b) af Professoren ligeledes paategnet               22-4-14

Mons Andreas Landts Regning for adskilligt som er kiøbt til det

Astronomiske Taarn betalt af Prof. Horrebow efter Qvittering med    36-2-0

Glarmester Ulrich Petersens qviterede regning for Arbeyde paa

Observatorii Kamre Dito                                                                      0-2-0

For Aar 1754. Summa Udgift                                                              70-4-3

Indtægten var 383-5-15½

Udgiften var   70-4-3

Beholdningen 313-1-12½

 -----------------------------------

1755

Indtægt

Rente 4½ pcto af Capitalen 1822-5-5 er                             82-0-3

Beholdningen fra forrige aar                                             313-1-12½

For Aar 1755. Summa Indtægt                                          395-1-15½

 

Udgift

Primi Observatoris Regning paategnet af Professor Horrebow            22-0-8

Glarmester Arbeide paa de Astronomiske Kamre ligeledes                    0-2-6

For Skorsteen paa runde Taarn at lade feye                                        0-0-10

For Aar 1755. Summa Udgift                                                                22-3-8

 

Indtægten var                       395-1-15½

Udgiften var                          22-3-8

Beholdningen  372-4-7½

---------------------------------

1756

Indtægt

Rente 4½ pcto af Capitalen 1822-5-5                                            82-0-3

Beholdningen fra forrige Aar                                                         372-4-7½

For Aar 1756. Summa Indtægt                                                      454-4-10½

 

Udgift

Mag. Peder Horrebows som Primi Observatoris qviterede

Regning af Professor Horrebow approberet                                           21-0-12

 

Uhrmager Kleins ligeledes                                                                        9-0-0

Da Turricula eller Rundeelen oven paa Taarnet, som for sin

høyde skyld mod Synden ganske var brøstfældig og fra rund maatte

giøres oval, saa og alle Observatorii Kamre maatte renoveres dette

og følgende Aar, fik Muurmester Andreas  Schov for at

giøre Turriculam af got Muur Værk                                                        270-0-0

Glarmester Ulrich Petersen for Arbeide paa samme

øverste Observatorium                                                                          10-0-0

Stads Bygmester Banner Mathiesen for at paaskiønne Arbeidet,

og igiennemgaae først Overslagene forfatte de over Rundeeelen

og Kamrernes Istandsættelse efter Qvitering                                      10-0-0

For det gamle Kobber at bringe fra Rundeelen til Veyer Huuset

og derfra til Agent von Hemmer Vognleye  0-1-8

2de Karle som bar det                                0-2-14

Veyer Penge                                               0-0-6

For det store Dekkel til Observatorium       0-2-8                               1-1-4

 

Blytækker Anders Nielsen for at tætte Turriculam efter Tegning,

som paa alle sædvanligt samt 4 Ruller Blye Rør, Lod, Tin, Søm etc.

efter Documentering og qviteret Reigning                                     116-0-0

Claus Geert Kleinsmed for Arbeide ved Observatorium samt viidere

i Værelserne efter Paaskrift og Qvitering                                            89-0-0

Niels Kruuse for Snedker Arbeide sammesteds Dito Dito                     76-0-0

KobberSmidden Christian Holm for den nye Kobber Dekken paa

Turricula over et Instrument efter qviteret Regning                                  36-0-0

Tømmer Mester hans Madsens Enke for loftet med bredder og

Tømmer over Observatorium, som siden er bedækket med Kobber,

dertil forbrugt, Søm, Vognleye, Winden til Kobber Dekkelets

Ophidsning, En Trappe paa 9 Trin med viidere efter Ordre

og Qvitering                                                                                          213-0-0

Dito Regning paa Tømmer og Bredder Søm Pligtsfolk og Arbeids

Løn ved de 3de Logementer paa Observatorio ligeledes som

alle Regnskaber efter Qvitering                                                              74-0-0

Nok hører til dette Aar som først den 1. Feb følgende Aar er betalt

til von Hemmen det gamle Kobbers Priis fradraget                                 149-4-14

Rasmus Christensen den accorderte Summa for opvartning ved

Observatoris                                                                                           6-0-0

For Aar 1756 summa Udgift                                                        1081-0-14

 

Indtægten var 453-4-10½

Udgiften var 1081-0-14

Gielden til Kirken 626-2-3½

Saaledes har Kirken indløst af Capitalen 600 rd

Og bliver dog Taarnet skyldig                     25-2-3½

 ---------------------------------------------

1757

Indtægt

Rente 4½ pcto af Capitalen 1222-5-5 fra Forrige Capital gaaer

600 Rd fra forrige Aars Regnskab                                                    55-0-3

For Aar 1757. Summa Indtægt                                                         55-0-3

 

Udgift

Taarnets Gield til Kirken fra forrige Aar                                                 26-2-3½

Rasmus Christensen efter 2de Qvitteringer                        6-0-0

I.D. von Bergens Regning for Renovation paa en stoer Qvadrant med

Tilbehør i Observatorium etc. Betalt d. 20 Feb, efter Qvittering              14-0-0

Mester Oluf Bertelsens Regning paa Smedde Arbeide paa

Runde Taarn                                                                                         55-0-0

Smedden Claus Gerdts Regning for Smedde Arbeide paa

Observatorio etc                                                                                   4-0-0

Dito Smede Regning clareret etc                                                            3-0-0

Mag. P. Horrebows Regning etc                                                            25-1-13

Glarmester Regning etc.                                                                         1-5-2

Snedker Niels Kruses Regning for Arbeide paa Observatorio                 2-0-0

For Aar 1757, Summa Udgift                                                                137-3-2½

 

Indtægten var 55-0-3

Udgiften var 137-3-2½

Taarnets Gield til Kirken       82-2-15½

 -------------------------------------------------

 

1758

Indtægt

Rente 4½ pcto af Capitalen 1222-5-5                                         55-0-3

Fr Aar 1758 Summa Indtægt                                                        55-0-3

 

Udgift

Taarnets Gield til Kirken fra forrige Aar                                                 82-2-15½

 Rasmus Christensen aarlige Løn af Observatorio                                      6-0-0

Mag. Peder Horrebow qviterede Regning                                                31-3-12

For Aar 1758. Summa Udgift                                                                120-0-11½

 

Indtægten var 55-0-3

Udgiften var   120-0-11½

Taarnets Gield til Kirken       65-0-8½

 ----------------------------------------------

 

1759

Indtægt

Rente 4½ pcto af Capitalen 1222-5-5                                      55-0-3

For Aar 1759 Summa Indtægt                                                  55-0-3

 

Udgift

Rasmus Christensens aarlige Løn                                                           6-0-0

Mag. Peder Horrebows qviterede Regning af 21. Septemb.                   23-0-5

Taarnets Giled fra forrige Aar                                                                65-9-8½

For Aar 1759 Summa Udgift                                                                 95-0-13½

 

Indtægten var 55-0-3

Udgiften var 94-0-13½

Taarnets Gield til Kirken 39-0-10½

 ------------------------------------------

 

1760

Indtægt

Rente af 4½ pcto af Capitalen 1222-5-5 er                               55-0-3

For Aar 1760 Summa Indtægt                                                    55-0-3

 

Udgift

Rasmus Christensens aarlige Løn                                               6-0-0

Mag. Peder Horrebows Regning paa                                         24-3-12

Taarnets Gield til Kirken fra forrige Aar                                      39-0-10½

For Aar 1760 Summa Udgift                                                       69-3-6½

 

Indtægten var 55-0-3

Udgiften var 69-3-6½

Taarnets Gield til Kirken  14-3-3½

 

Kiøbenhavn d. 16. Maii 1761

I.P Anchersen

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>