Regning på murerarbejde i observatoriet, 1731

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.7

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

Murerregningen er dels for arbejdet i 1730, som må omfatte observatoriebygningen på platformen og dels i 1731 for murværk i øverste del af tårnet, hvor de indvendige vægge er opbygget i bindingsværk, med mursten i tavlerne.

--------------------------

Reigning

 

Paa mine Udgifter udi aaret 1730 ved Triinitatis Kircke, saa vidt observatorium paa Taarnedt angaar at opmuure, er bleven efter Hans Højædle Høidtværdighed Hr. Biskob Worms ordre og Hr. Professor Haareboes anvisning forfærdigedt: Samme Muur er sier Coferens [særconference]= 37 ¾ Al, Høyden 3 ¾ Al, Skilleroms Muur 10½: Allen Lang og af Ligehøyde giør tilsammen = 177 ¾ qvaderat Allen: Svennen bekommet á Al. ArbejdsLøn 1 mk. Er = 29-3-12

7 Baade Muursand á 1 rd.    7-0-0

Vognleje for samme at opføre á Baaden 2 mr 4 sk           2-3-12

Vognleje for = 50 td Kalck at opføre fra Chrestionshafn og til MalterialGaarden á td: 4 sk er              2-0-8

Arbejdspenge 0-3-2

Vognleje for 15000 Hollandske Muursteen at opføre fra Stranden til Kircken á 1000 mk                   5-0-0

Pram Leie for samme Steen fra Christianshafn til Høybroe                      2-4-0

Arbeids Penge derfor at udbære Steen i Prammen og igien at udlosse á 1000de 1 mk   2-3-0

For hver 1000de at læsse og opbære paa Taarnet 3 mk 8 sk.                8-4-8

Betalt 2de Kalckslagere udi 24 Dage for at leske Kalcken, harpe Sanden og røre Kalcken hver 2 mk. 8 sk. Er        12-0-0

Noch betalt Vognleje for 35 læs Kalck at opføre fra Matterialgaarden til Kircken á læss 24 sk er       9-0-0

Arbeids Penge for Kalcken at paa Læsse og aflæsse samt at opbære     3-0-0

Endnu for 4re Mand ved samme Arbeide   2-0-0

For Kalck at opbære 2de mand hver 2½ dag á 2 mk       0-5-0

Noch betalt 4 Mand hver 4 dage for Kalck at opbære á 1 mk er            1-2-0

For 2de vandLos at kiøbe    0-2-8

4 Kalck Ballier                     0-2-0

3 vandbøtter   1-2-0

Til Stilladts Tømmer 5 tylh breder +a 1 rd   5-0-0

6 stk 10 all á 1 mk               1-0-0

Vogen leje og arbeid Penge til Tømmeret at fremføre        0-2-0

5 tom Søm 100de                0-4-0

4 Tom Søm 200de á 2 mk   0-4-0

                                            99-4-2

1731                                                                              

Noch er oven til udi Taarnedt opmuuret og afpudset 40 taul á 1 mk        6-4-0

For materialierse at opbære  4-3-8

Til samme Arbeide forbrugt til læskedt Kalck 60 td á 4 mk er 40-3-12

Muursand 2 baade á 1 rd er 2-0-0

Vogne leje og Pladtfolck 3-3-0

                      [materialer i alt]------------ 57-2-4

For Vores Salarium og opvartning ved Arbeidet               36-0-0

                     

Summa           193-0-6

 

Kiøbenhafn d. 3de Octob. 1731

 

L. Erichsen

Muurmester

S.Sørensen

Muurmester

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>