Almanakkens oplysninger til rejsende mm, 1741

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Christian Horrebow var beregner af almanakken fra 1739, men det var hans far Peder Horrebow, som havde det egentlige ansvar. Almanakprivilegierne tilhørte derimod (fra 1725) den anden matematiske professor Joachim Frederik Ramus.  Christian Horrebows var meget aktiv i almanakkens udgivelse. I 1742 søgte han privilegiet til at trykke og sælge den.

At mag. Horrebow under sin faders direction maae rette de Urigtigheder som findes bagerst i Almanakker, dog efter indhentet kongl. Aprobation.

 Allernaadigst læst i Consistorio d. 12. April 1741.

 Vi Christian den Siette Af Guds Naade Konge til Danemarcke og Norge, De Venders og Gothers Hertugudi Slesvig etc.

 Vor Bevaagenhed tilforn. Det er os af en fra Magister Christian Horrebow indkommen allerunderdanigst Memorial bleven foredraget, at i blant de ting, som pleyer at antages og indføres bag udi de i Vore Riger og Lande aalig tryckende Almanakker særdeles Angaaende Reisende Folck, og de derved anførte Taxter for Vognmand, samt de betalende fragter skal finde stor u-rigtighed, hvilket foraarsager Besværing og u-leilighed for de Reisende hvorfore hand haver udbedet sig allernaadigst tilladelse, under hans faders Os Elskelige Assessor og Professor Peder Horrebow hans Direction, ald slig befindende u-rigtighed at forandre og rette; Derfor hand ligeledes allerunderdanigst haver været forespørgende, da det allernaadigst er befallet at Markederne udi  Ribe naar de indfalt paa en Søn- eller Hellig dag skulle opsættes til nestkommende Søgnedag om forn. Anordning icke ligeledes skulle efterleves over alt i begge Vore Riiger; thi er Voris allernaadigste Villie og befalling at i tilkiendegiver bemeldte Mag. Christian Horrebow, at hand saadan allernaadigst proponerede forbedring sig maae foretage, dog at han samme første haver at indsende til nærmere allernaadigtse opprobation og gotbefindende. Og haver i udi øvrigt at lade foranstalte at anmældte allernaadigste andordning angaaende ingen Marcket udi følge af Lovens bydende udi 3die Bogs 9. Capitel 1ste og 2den Articul, at maae holdes Søn- eller Helligdage, men i saa fald, at skal opsettes til anden Søgnedag, bliver efterdags saavel udi de Ordinaires aarlige Almanacher til efterreting for den Al gemenes almue som udi de saakaldede Skrive Calendere indført og antegnet. Dermed skee Vor Villie. Befalendes Eder Gud.

Skrevet paa Vort Slot Christiansborg i Vores Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn d. 1. April Anno 1741

Under Vort kongelig Haand og Zignet

Christians Rex

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>