Christian Horrebow søger privilegiet at trykke og sælge almanakker, 1742

Rigsarkivet, Københavns Universitet, konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Christian Horrebow var beregner af almanakken fra 1739, men det var hans far peder Horrebow, som havde det egentlige ansvar. Almanakprivilegierne tilhørte derimod (fra 1725) den anden matematiske professor Joachim Frederik Ramus.  Christian Horrebow søger om at overtage privilegiet at trykke og sælge almanakken. Hvilket han ikke fik

---------------------------------

Mag. Christian Horrebows suplique om at faae Bogtr. Hülles hafvde privilegium paa Almanakker.

 No20. C6. 1742

24 Sk. No 45555

 Stormægtigste allernaadigste Arfve Herre og Konge 

Saasom Henrich Christian Hülle Bogtrykker i Altona som Deres kongelige Mayestæt alllernaadigst havde forundt privilegium alleene at trycke og forhandle den Kongelige Danske Hoff og Staats-Calender, ved Døden er afgangen, saa vedlegger jeg hermed min allerunderdanigste ansøgning, at Deres kongelige Majestæt allernaadigst vilde forunde mig samme privilegium, nemligallene at lade trycke og sælge i Deres kongelige Majestæts Riger og Lande bemeldte Hoff- Staats og Cancelie-Calender, saavel som alle andre slags Almanakker, som forbemeldte, nu afgangne Bogtrycker Hülle havde tilforn allernaadigst privilegium paa; hvorudi jeg har det allerunderdanigste viss Haab saa meget snarere at Reiissere, som det er rimeligt, at den der giør Almanakker, deraf har noget avantage, frem for den der alene trycker den, og hos en anden maae lade den giere; og jeg desforuden opvarter paa det kongelige Astronomiske Observatorio, hvor den falder megen møye ved, uden at der til nogen Studiosum Astronomiæ er lagt ringeste beneficium.. Det og desuden kand ventes, at Hoffet og Staden vedkommende ting accuratere af mig kand indføres i Almanakken, end af en anden som er langt fra Hoffet og Canceliet, hvorudover der ere og mange urigtigheder i de hidindtil udkomne Stats Calendere. I allerunderdanigste Haab af Deres kongelige Majestæts allerunderdanigste bønhørelse dette mit allerunderdanigste andragende forbliver jeg Stormægtigste Allernaadigste Arve Herre og Konge Deres kongelige Majestæts allerunderdanigste og troe Tienere og Arve undersaat.

Kiøbenhavn d. 5. Aprilis Anno 1742

Christian Horrebow

 

Hands K.Mt vil allen. At K. og P. allerunderd. Erkl. Til videre C. Resolution. Cancelliet d. 10. Apr. Ao 1742

Holstein

Allerund. Læst paa Consistorio d. 11. Apr. 1742.

 ------------------------------------------------- 

 

Consistorio allerund. Erklæring.

 Stormægtigste, Allernaadigste Arfve Konge og Herr!

 Om medfølgede Mag. Christian Horrebows allerund. Supplique af 5. Apr. Sidstleden, om at faae det privilegium, som Henric Christian Hülle havt haver paa en Staats Calender, med videre, have vi nock indhentet begge Professores Mathematum deres Betænckning; men de have endelig erklæret aig, hver at ville indkomme med en yderligere forestilling derom til D.K.M..

Vi andre ere af dend allerundernadigste Meening, at, da saavel Universitetets, som Justits Raad Ramus alllernaadigste privilegier, (af hvilket sidste med vores allerunderdanigste Erklæring  om Albert Giesses supplique af 15de Januar sidstleden, d. 2 Maii til Deres kongl. Majt. Er indgifvet en af Justits Raad Ramus zidemeret Copie) forbyder ald slags Almanakker udi Deres Kongl. Majts Riger og Lande, Danmark og Norge; Saa kande y vel noget sligt forundes enten Mag. Horrebow eller nogen anden. Men dersom hand alleene forlanger privilegium paa fyrstendømmerne og de tydske Provinzer uden for Danmark og Norge, saa kand i det mindste Universitetet ikke hafve noget derimod at erindre, at jo Deres kongl. Majestæt kunde allernaadigst forunde hannem det, uden Universitetets præiudice. Vilde hand alleene forfatte en aarlig Efterretning om Tilstanden og Forandringerne ved Deres kongl. Majts. Hof, Etat, Cancellie, og øfvrige Collegier, samt andre Deres kongl. Majts. Embeds-Mænd og Betientere i Danmark og Norge, ja vel og i Fyrstendømmerne og Provinzerne, eller og forfatte andre historiske genealogiske Tabeller, uden at befatte sig med Almanakken i sig selv: Da, som det øfvrige sidste i Hülles Staats- Calender ey vedkommer Almanachen eller dets anrørende privilegier, og det i sig selfv var nyttgt og ynskeligt, at en god Mand herved Stedet saadan aarligen forfærdigede, accuratere end hiidindtil af en fraværende og om forandringgerne uviidende Person hafver kundet skee: Saa kunde Mag.. Horrebow gierne forundes privilegium herpaa, og hand end og saa i Deres Kongl. Majts Riger Danmark og Norge forhandle saadan Efterretning uden nogen enten Universitetets eller Justits Raad Ramus præiudiz, naar derved ey fulgte nogen Almanaks-Beregning, skiønt hand i øfvrigt kunde lade meerbemældte Efterretning Trykke i samme format, som Almanakkerne, at enhver som vilde føye dend til sin Almanach kunde kiøbe den a parte. I øfvrigt fremsendes tillige allerund. In orig. Efter Mag. Horrebows begiering hands nærmere forklaring til Consistorium ofver hands allerund. Supplique. Vi hendstille

Deres K.M. allerund. Troe tienere K. og Pr.

Kall

Kiøbenhavn d. 6. Juni 1742

-----------------------------------------------------------

 

Mag. Horrebows Erklæring til Consistorium.

Deres Magnificence, høyædle og Velbyrdige Hr. Justits Raad Thestrup!

Da jeg fornemmer, at min supplique, som jeg hafve indgifvet til Hans Majt. Angaaende Hülles privilegium i Altona er remiteret til Consistorii Erklæring, og at der ere de, som hafve meent, at denne min Ansøgning var imod Hr. Justits Raad Rami privilegium paa Almanakkerne, hafver jeg holdt for fornødent, nærmere at forklare min Meening i denne min Ansøgning. Paa de at mig ikke skulde blifve salt noget Slød, ved det at min Meening holdtes for at være anden, end den virkelig i sig selv er. Og er da min allerund. Ansøgning ikke anden, end at hans Majts allernaad. Vilde forunde mig det selv samme privilegium, som Bogtrykker Hûlle udi Altona tilforne hafvde. Hvilket jeg formener ingenlunde at være imod nogen andens privilegium. Thi om saa var saa motte der ja tilforne i Hülles levende Lifve være talt paa denne Sag. Jeg bder allerydmygst, at Deres Magnif. vil være saa god, at lade denne min Erklæring følge med Suppliquen paa det at jeg saa meget desti snarerer kunde erlange farorable Erklæring paa min Ansøgning af Consistorio. Jeg forbliver med ald Confideration.

Kiøbenhavn d. 16 Apr. Ao 1742

Deres Magnificense, høyædle og Velbyrdige Justits Raad Thestrup

 

Deres allerydmygste Tienere Christian Horrebow

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>