Almanakken 1744 med påske på forskellige tidspunkter

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

-------------------------

Et brev fra Stiftsamtmanden til Patronum angl. displac. Med Paaske i almanakkerne for Aar 1744, samt til Consistorii Erklæring.

Høy= og Velbaarne, høystærede Hr. GeheimeConferensRaad

Land=fiscalen Søfren Linstrup udi Slagelse hafver under 12. huius tilsendt mig indlagte 2. Almanakker for Aar 1744, som en bogbinder har fra Staden vid Nafvn Schiødts hafver hafvt at sælge paa Schiælschiør=Market, sidstafvigte 10de eiusdem, hvilke ikke ofvereensstimmer med hverandre, da udi dend eene Paaske staaer anført paa dend 29de Martii, og dend anden paa dend 5de aprilis. Og som formodentlig allerede kand være en stor Deel at disse Almanakker distribuerede, hvis difference, i fald det ikke betiids forekommes, vil foraarsage ofveralt i Landet en særdeles confusion; Saa hafver Jeg ikke kundet efterlade, mig derom til Eders Excell. At adressere, formenende, at vel ved en Kongl. Allernaadigst placat til publici Efterretning vil bekiendtgives, hvilken af Almanakkerne skal gielde og følges. I det øfrige forhaaber Landfiscalen at samme for denne hands Angivelse, ifølge af dend om Land=fiscaler allernaadigst udgangne forordning, noget af vedvedkommende tillegges. Jeg er stedse med megen Confideration Eders Excellences tienstskyldigste Tiener

B. Gersdorff

Kbhn d. 18. Sept 1743

-

Hands kongl. Mayst. Vil allernaadigst at Rector og Professores ved Kiøbenhafns Universitet herom indsender deres allerundernadigst Resolution.

Cancelliet d. 24. Sept. 1743

L.v.Holstein

Læst paa Consistorio d. 2. Octobr. 1743

 ---------------------------------------------------------------------

Allerund. Erklæring herom:

Stormægtigste allernaadigste Arfvekonge og Herre!

Paa hosfølgende Hands Excell. Hr. Geheime=Conferents=Raad Baron von Gersdorff Skrifvelse, angl. dend diference der findes i almanakkerne for Aar 1744 i henseende til Paasken, maae vi, efter indhentet Beretning derom fra vedkommende, allerunderdanigst erklære: At efter en Deres Kongl. Majts allernaadigst Rescriot og Befaling til mig Horrebow, dateret d. 18. Januar 1743 blefv først Paaske i alle, saavel under mit, som Justits=Raad Rami nafn trykte, almanakker (som hosfølgende Exemplaria sub Litt. A. og B. udviiser) satt paa dend 5. Aprilis, og altsaa efter Gregoriansk Stiil. Efterat nu en stor Deel af disse Almanakker, udi foraaret vare trykte og distraherede, maatte jeg Horrebow efter en nyere allernaadigst befaling til mig af dato 24. Maii 1743 sette Paaske paa dend 29. Martii 1744 (som det trykte Exemplar sub Litt. C udviise) i conformitet med protestanterne i Tydskland. Saa snart bogtrykkeren blefv tilkiendegifvet at indeholde med de første Almanakkers trykning, hafver jeg, Ramus, ladet cassere de Exemplarier af dend Gregorianske Stiil, som endnu fandtes i trykkeriet, og ladet ombytte og indvexle imod andre Excempplarer efter protestantsk Regning, saa mange, som fra Norge og Jylland kunde tilbagebekommes. Men da det ej hafver været mueligt, at faae alle de første igien indhentede, fordi de ere alt for vidt paa Markeder og udi de langt bortliggende Steder henkomne og udspredde, hvorhen ingen fart er herfra, uden om foraaret, Saa kand dog dette ikke foraarsage nogen Confusion eller Irring udi Paasketidens holdelse, naar en kongl. allernaadigst anordning om Paaske for tilkommende Aar 1744 findes tydeligen speciceret.

Hermed haabe vi allerund. at hafve …

(Peder Horrebow og Ramus)

[Resten skåret af i affotograferingen]

 

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>