Christian Horrebows bestalling som designeret professor i matematik og astronomi, 1743

Rigsarkivet, Københavns Universitet, konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------------------------------------------------

Bestalling for Mag. Christian Horrebow at være Mathem. Prof..Design. og engang at succesere sin Fader.

 N2 C6 1743

40 Rdr.

Christian Horrebow, Bestalling, at være designatus Professor Methematum et Astronomiæ ved Universitetet i Kiøbenhavn, og efter hans Faders død, hannem i samme Profession at succedere.

Dateris Christiansborg Slott den 11te January 1743.

 Vi Christian den Siette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn og Dytmersken, Greve udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre alle vitterligt, at Vi allernaadigst have beskikket og forordnet, saa og hermed allernaadigst beskikke og forordne Os elskelige Christian Hørrebow til at være designatus Professsor Mathematum et Astronomiæ ved Universitetet i Vores kongl. Residents-Stad Kiøbenhafn, og samme Embede siden virkeligen at tiltræde, naar hans Fader, Os elskelige Peder Horrebow, Professor Mathematum et Astronomiæ ved Universitetet udi bend. Kiøbenhavn, saa og assessor i Consistorio samme Steds, ved Døden afgaaer, eller Tienesten i andre Maader lovlig ledig worder;

Thi skal hand være Os, som sin Absolut og Souverain Arve Konge og Herre, huld og troe, Vores og Vores kongl. Arve Huustrues Gavn og beste søge, vide og ramme Skade og Forderv af yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme og afværge; I særdeles skal Hand forskrevne Embede med største Fliid og Vindskibelighed betienne og forestaae og rette sig efter bemte. Universitetets Fundation, saavit den ham vedkommer, og ikke for nogen aabenbare, hvis samme Hans Embedes Forretninger vedkommer, og hemmelig bør at holdes, men sig derudi saaledes skikke og forholde, som det én Eerekiær Professor egner og vel anstaar, og hand agter at ansvare og bekiendt være, efter den Eed hand Os derpaa allerunderdanigst giort og aflagt haver; Givet paa Vort Slott Christiansborg i Vores kongl. Residentz-Stad Kiøbenhavn d. 11. Januarij Aa 1743:

Under Vor Kongelige Haand og Signet

Christian R.

/J.L.v Holstein

 

Allerunderdanigst læst paa Consistorio Onsdagen den 23 Januarij Anno 1743

Testerer I. C. Kall

 

I.C.Kall

----------------------------------------------------------

 

Prof. Chr. Horrebows Revers

Doctrinam, qvæ in Augustana confessione invariata cæterisqve Ecclesiæ Danicæ libris symbolicis proponitur, ut veram certamqve me amplecti prositeor

Havniæ

d. 23. January 1743

Christian Horebow

 Læst paa Consistorio d. 23. January 1743

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>