Christian Horrebow søger om løn som professor designatus, 1748

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

Deres Excellence

Høyvelbaarne Hr. Geheime Conferents Raad og Geheime Raad udi Cancelliet, Naadige Herre.

Det er nu nester 6 Aar siden jeg allernaadigst blev beskicket til Professor Designatus Mathematum et Astronomiæ, og jeg haver ogsaa siden den tiids forrettet manus Professorium,ed at Læse, disputere, gaae paa Observatorio, og giøre Almanacken, og siden Sal. Justits Raad Dethardings død haver jeg ogsaa tillige paataget mig partes Professoris Physices; For dette mit arbeide haver jeg hidindtil intet nydet, og kand icke heller saa hastig vente noget endnu, eftersom jeg endnu icke er den ældste af de uhiulpne Professoribus. Jeg velsigner min allernaadigste Konge for det haab, hand haver givet mig, eengang at komme til at nyde noget; men deres Excelence maa dog naadigst tillade mig, at jeg beklager mig for dem, at jo længere det gaaer hen, jo haardere falder det mig at leve; det er naturligt, naar mand lever paa credit, at crediten bliver jo længere, jo ringere, og det kunde maaskee komme til at gaae mig efter ordsproget: Medens græsset groer, døer Horsemoderen.

Professor Møllmann og Stampe, som tilforn have været i samme Casu, som jeg, have dog ad interim nydet hver aarlig af Academiet 200 Rdr. Professor Møller, som er yngere end jeg, haver ogsaa fra sin Bestallingsdato aarlig havt 200 Rdr; jeg, som haver en fattig Fader, og mange fattige og nogle imellem dem trængende sødskende, haver til dato, slet intet nydet. Dette er aarsagen hvorfore jeg nu, da Professor Hr. Baron Holberg haver erklæret, at hand vil, saa længe hand forbliver ved qvæsturam, give de 100 rdr fra sig, som tilfalde Seniorem, underdanigst begjerer, at Deres Excellence naadigst vilde forhjelpe mig til de 100 Rdr. Professor Münthe søger ogsaa samme 100 Rdr, men da jeg er ældre Vicarius end hand, og hand desuden haver 100 rdr og ConRectoratet udi vor Frue Skole at leve af, haaber jeg, at Deres Excellence dog naadigst ville have mig udi erindring, som ældere vicarium og meere trængende. Herforuden kommer dette til, at endskiøndt Professor Münthe fik bemeldte 100 Rdr, maatte hand dog, om Baron Holberg paa én eller anden maade afgik, uden dispute igjen lade mig faae dem, hvorfor jeg underdanigst formoder, at, da det sidste allernaadigste Kongelige rescript angaaende Professorum ascension til Løn ganske giver mig fortrin for de yngere vicarius, bemeldte 100 Rdr ogsaa ad interim, medens de de ved Hr. Baron Holbergs godvillige afstaaelse ere ledige, maatte mig forundes. Endnu maatte jeg mælde én ting, min Fader er 5 a 6 aar ældre, end nogen af de andre Professorer, om hand nu først ved døden skulde afgaae, som formodentlig maatte skee, fik jeg, som har saadan en nombrende familie paa Halsen, og som var ældst vicarius, icke meere end 100 Rdr af den, som udi min Faders stæd tiltraadde revenuer, da derimod Prof: Münthe, som er yngst Vicarius, skulde have 200 Rdr foruden sit Con Rectorat eller Rectorat i fald det imidlertid blev leedigt. Dette som nu har skrevet om mig, vilde ogsaa passe paa Professor Ziegenbalg, om Justits Raad Ramus ved døden skulde afgaae. Skulde det naadigst behage Deres Excellence anderledes herudi at Disponere, beder jeg underdanigst, at deres Excellence udi andre maader vilde tænke paa mig, og naadigst recommendere til Consistorium, hvorledes der kunde udfindes et moyen, med noget lidet udi mine kummerlige omstændigheder at foulagere mig. Jeg recomenderer mig fremdelis til deres Excellences naadige protection og forbliver med største honmission,

Høy velbaarne Hr. Geheime Conference Raad og Geheime Raad udi Conseilet, Naadige Herre deres Excellences underdanigste Tjener

Christian Horrebow

 Hans kongelige Majestet vil allernaadigst at Rector og Professores herom med forderligste indsende Deres allerunderdanigste erklæring til videre allernaadigste Resolution og om Ophold skeer da aarsagen allerunderdanigst at indberette.

Cancelliet den 11te Sept: 1748

I.L.Holstein

 Læst i Consistorio d. 26 Sept: 1748

 -------------------------------

 

Allerund. Erklæring

Da vi gierne vilde ønsket saavel Prof. Munthe, som Prof. Christ. Horrebow hvis Supplique af lige Indhold dateret d. 11. Sept. Sidstl. herved allerund. følger tilbage, ald muelig fontagement, men der ej meere end de omsøgte 100 r var at udfinde, hvorved de ad interim kunde forbedres, Saa er det endelig lykkes for os, at de indbyrdes hafve forliigt sig saaledes, hvorpaa nu allerund. ventes h.K.Mts. allern. abprobation, Nemlig at, saalænge status er som nu, det er at sige, saa længe som Senior og Qvæstor Universitatis er én og selv samme Person og altsaa én Vicarii Løn ej til dend ellers allern. befalede brug behøfves, Saa længe ville Prof. Munthe og Prof Horrebow deele disse 100 r dem imellem til lige deeling; Men skulde vacancerne dets imidlertiid falde saaledes, at Prof. Horrebow tiltræde fuld Løn ved Academiet, da Prof. Munthe at beholde det heele hundrede; alt saa længe som Senior og Qvæstor er selv samme Person, thi alia …. Falde før dend allern. ved Univ. Giorte Indretning disse 100 r. dend til som da blifver beskikket til Vicarius, naar Senioratus og Qvæstura falde paa adskillige Personer. Vi forblifve E.K.Mts. allerund. Tiener R. og Pr.

/Kall

Khb. D. 8. Nov. 1748

-----------------------------------

 

Den 28. November 1748 følger Holstein approbation på ovenstående ordning om deling af de 100 rdr. Mellem Horrebow og Munthe, som de havde aftalt.

--------------------------------------------------------------------------------------

  Klik til hovedsiden   ――――――>