Observatoriets økonomi udskilles af Trinitatis Kirke, 1777

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii, oktober 1777

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2005

Henvisning til samme emne i 1813

Pkt. 11: Herr. Justitsraad Rottbølls og herr. Bugges forestilling til Consistorium, angaaende udskillelse af Det astronomiske Taarn og Trinitatis Kirkes forstanderskab, og Regnskabers føring for Eftertiden, dekr. 10. Jun. d.a., hvilken Rector med samme Circulari af 4. Aug. Havde omsendt, og blev per unanimia ved elle approberet, med  Taksigelse til begge Herrer Collegis for deres med denne  nyttige Sags havde stor Umage.

Ved denne Anledning udbad sig Hr. Prof. Kall, de de 12 rd. som af Bibliotekets Casse for Taarnvægterens Opvartning paa Bibliotket betales, maatte falde tilbage til Biblioteket, naar Taarntieneren ei længere der giorde Opvartning.

  Klik til hovedsiden   ――――――>