Længdekontoret oprettes på Rundetaarn, 1800

Rigsarkivet, Københavns Universitet, acta consistorii 15. oktober 1800

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, dec. 2007

-----------

I 1782 og senere forestod adskillige aktiviteter på Rundetaarn, der havde til hensigt at forbedre specielt navigationen på verdenshavene. Det er i dette perspektiv at Længdekontoret blev oprettet i 1800. Den daglige arbejdskraft i projektet udførtes af Thomas Bugges søn Mathias Bugge.  Kontoret blev nedlagt i 1818.

-----------------------------------------------

 

No. 6 Kongl. Rescript af Dato, hvorefter der med det astronomiske Observatorium ved Universitetet skal forberedes et Længde-Kontor under Professoris Astron. Ordinarii Direktion, som skal bestaa af en Professor astron. Extraord. Og tvende Observatorer, at Lønningerne til de ved Længde-kontoret ansatte Personer – tilh. 1100 Rd. aarlig maae udredes af den Kongel. Kasse, indtil samme af Universits. Fond kan afholdes, og at Hs. Majest. Har bifaldet, at Renterne af den i Overensstemmelse med Rescriptet af 15de Junii 1770 fastsatte Observatoriets Andeel i Beholdningen af de Vestindiske Penge – (stor 4351 Rdr. 5 mk. 14 sk.) maae anvendes til at bestride Længde-Kontorets uvisse Udgivter

No. 6 Hr. Justitsraad Bugge, som Direkteur for Længdekontoret, skrevne Ønske, (949) at samtlige Rente af Summen 4361 rbd 5 mk 14 sk maatte af qvæsturen tages til Indtægt i Almanakforpagtningens Regnskab, og derfra reqvireres, hvad der behøves til Længdekontoret efter Hr. Justitsraadens Anvisning. Consistorium bifaldt det, og derom runddeles (964) fornøden Efterretning. Kopi af Rescriptet saavelsom Extract heraf meddeles hr. Justitsraaden (950)

-----------

(Tallene i parentes er henvisninger til kopibogen)

  Klik til hovedsiden   ――――――>