Portnerenken søger pension og får afslag, 1806

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

-----------

I flg. Acta Consistorii, valgte consistoriet at tilstille sagen til Kongelige Direktion for  Universitetet og de lærde Skoler. Simonsens enkes brev og Bugges indstilling blev vedlagt. Direktinen valgte ikke at give pension eller at tage klagen om uretmæssig opsigelse ad notam.

Consistoriets Copibog

No. 1429. Justitsraad Bugges Erklæring over Simonsens Enkes Ansøgning.

 

I Anledning af Portner Enken Simonsens Ansøgning om 100 rd. Pension maae jeg allerførst erindre, at hun drister sig til at fremføre en grov Usandhed og Modsigelse, naar hun andrager, at hun uden Opsigelse er tilsagt at fløtte fra Taarnet til Michelsdag. Længe før Mandens Død har jeg sagt til hende og hendes Venner, at hun ikke kunde vente at vedblive ved Taarnet. Efter Mandens Død i Januar indeværende Aar har jeg tilkiendegivet, at hun maatte tage bort, og det samme har jeg svaret til flere af hendes Slægtninger og Venner, som Anmodede at hun maatte forblive ved Taarnet. Et Beviis imod hende selv er, at hun heele Sommeren har underhandlet med Hansen, at hun vilde svare ham 100 rd. Om Aaret naar han vilde frasige sig denne liden Tjeneste. – Enken Simonsen er en meget velhavende Kone; hun sidder i en ikke ubetydelig Næring med Fiederhandel; hun ejer et meget stort Huus i Skindergaden; hun har kiøbt sig et Huus i Gothersgaden for 12000 rd.; foruden flere Eiendomme. Altsaa er hun ikke trængende og behøver ingen Pension, hvilken desuden denne ringe Tjeneste ikke taaler at give af. omtrent 75 rd. Visse Indkomster. For længere end 12 Aar siden har jeg lovet Instrumentmager Hansen, som er Lærling af vor berømte Ahl og siden hans død bestandigen arbeider for Videnskaber Selskab, Observatorium, den geografiske Landmaaling og for alle de oekonomiske Landmaalere med megen Duelighed og som ingen vis Løn eller offentlig Understøttelse har, at blive Portner. Enhver vil indsee, hvor beqvemt og nyttigt det er at have en Instrumentmager ved Haanden til strax at afhielpe en eller anden Ting som kunde behøve forandring, forbedring eller Reparation ved Observatoriets Instrumenter, hvilke formedelst deres Størrelse og Vægt fra 100 til 700 Pund behøver ideligen Tilsyn end mindre og lettere Instrumenter, hvis Vægt, friktion og Sliid er ubetydelig. Det forekommer mig meget anstændigere, at have en Instrumentmager til Oppasser ved Observatoriet, end at have en Fieder-Kone som forhen har, eller en Skomager, som ved det parisiske Observatorium.- Hertil kommer endnu, at siden Lægen Hr. Professor Smith, hvis Duelighed jeg i øvrigt aldeles ikke benægter, har sadt sig ned som Instrumentmager og driver denne næring med Kraft og Virksomhed, saa har Hansen derved tabt i sin Næring, og denne duelige og flittige Konstner fortiener af den Aarsag saa meget mere denne liden Hielp; at kunde blive Oppasser ved Observatoriet, hvor han desuden kan giøre saa megen veel Nytte og Tjeneste.

Kiøbenhavn d.   Sept 1806

Ærbødigst Bugge

 Til Consistoriet

 

  Klik til hovedsiden   ――――――>