Ekstraordinære udgifter for Observatoriet i 1812

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Acta consistorii,

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2005

-----------

Hvor slemt det stod til med tilstopningen af lokummerne læses i en murerregning for at slå hul ind til kanelerne, for at få disse rensede.

---------------------------------------------------------------

1813 Acta Consistorii

Konsistoriemøde 24. december 1812 

No. 203 Hr. Etatsraad Ridder Bugge ønsker i Skrivelse af 14. Dec. d. A. , at Beløbet af nogle i Aaret 1812 for Observatorite indtrufne extraordinære Udgivter, der efter 3de vedlagte Regninger tilsammen udgiøre 331 Rdr 48 Sk, og som af Observatoriets sædvanlige Indtægter 450 Rdr ikke kunne bestrides, maa udredes af Observatoriets Fonde. Disse Udgivter ere 1., til nogle Instrumenters Istandsættelse, som efter Kongl. Rescript til Etatsraaden af 26. Jan. D.A. skulle udlaanes til Lieutnant  V. Worms Hold til Brug paa en videnskabelig Reise til Grønland, tilsammen 277 Rd 48 Sk., og 2. til Vandhuus=Canalernes Rensning ved Observatoriet og Bibliotheket 54 Rd.

 No. 203 Etatsraad Bugges Skrivelse med Bilag tilstilles den kongl Direction for Universitetet og de lærde Skoler, med Anmodning om at afgive sin Approbation paa de Udgivter, som i de med Skrivelsen følgende Regninger indholdes. Etatsraad Bugges Skrivelse til ligemed det med samme fulgte Rescript indføres i Copibogen

 Henvisning til 1592, 1593 og 1619, 8. Jan. 1813 (kopibogen)

 --------------------------------

Konsistoriets kopibog nr. 1592

Etatsraad Bugges andragende at nogle extraordinaiare Udgivter for Observatoriet maae udredes af Sammes Fond i Questuren.

Ved Observatoriet var i Aaret 1812 indtrufen 2de betydelige og uventede Udgivter.

Den første er foranlediget ved Hr. Lieutenant v. Wormskiolds Reise til Grønland. Efter medfølgende Copie af en kongelig Resolution skulde nogle astronomiske Instrumenter, som have været udlaante til Præsten Søeborg i Aastrup, udlaanes til ham. Disse Instrumenter udfordrede en betydelig Reparation efter medfølgende 2de Regninger:

Litr, a. Instrumentmager Hansen……..240 Rd

Litr. B. Uhrmager Aaman……………. 37 rd 48 sk.

Tilsammen……………………………277 rd 48 sk.

 

2.

For at rense Canalerne og Priveterne fra Observatorio og Bibliotheket er efter medfølgende Regning Litr. C. udgivet af Portneren Hansen …….. 54 rd.

 Da Brænde, Lys, Papir, oc s. v. ere stegne til saa høie Priser, saa kan disse overordentlige Udgivter ei bestrisdes af Observatoriets sædvanlge Indtægter circa 450 rd; og jeg anmoder Consistorium, at disse 2de Udgivters Beløb, den første 277 Rd 48 sk. Og den anden 54 Rd, tilsammen 331 rd 48 sk maatte mig vorde udbetalte af Observatoriets Fond.

Kiøbenhavn den 14 Dec: 1812

Bugge

 -----------------------------------------

No. 1593. Copie af et Kongl. Rescript til Etatsraad Bugge om nogle astronomiske Instrumenters Udlaan til Lieutenant Wormskiold.

 Vi ville allernaadigst, at der fra Kiøbenhavns Observatorium, maae til Second=Lieutnant á la huite ved Siellandske Skarpskyttecorps v. Wormskiold til Brug paa hans forehavende videnskabelige Reise til Grønland, dlaanes de astronomiske Instrumenter, der have været udlaante til Præsten Søeborg i Aastrup i Jylland, men som denne ei længere behøver; hvorefter Da altsaa haver at foranstalte, at han vorder paalagt ufortøvet at aflevere samme.

Dette meddele vi dig saaledis til allerunderdanigst Efterretning efterlevelse.

Hovedquarteret Kiøbenhavn den 26. januar 1812

Frederik R.

Til Hr. Etatsraad og Professor Bugge, Ridder

 Copiens Rigtighed bevidnes. Kiøbenhavn den 144. Dec: 1812

 -----------------------------------  

No. 1619. Consistorium forlanger Directionens Approbation paa nogle af Etatsraad Bugge indsendte Regninger.

 Fra Etatsraad, Ridder Bugge har Consistorium modtaget den Skrivelse, som det herved giver sig den Frihed at indsende til den kgl. Direction for Universiteterne og de lærde Skoler, med underdanigst og ærbødigst Anmodning om Meddelelse af sammes Approbation paa de Udgivter, som i de med Skrivelsen fulgte Regninger indeholdes. – Med den kongl. Directions høibehagelige Resolution udbedes Bilagene tilbagesendte.

Underdanigst og ærbødigst

Schlegel, F.J.Hurtigkarl

/j. Wolf

Kjøbenhavn d. 8. Jan. 1813

Til den Kgl Direction for Universiteterne & o

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>