Vedligeholdelsesudgifternes fordeling mellem kirke og observatorium, 1813

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Universitetets kopibog. 1813

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Henvisninger til sagen 1777

No. 78

Directionens Begiæring om Underretning, hvorledes der forholdes med runde Taarns Vedligeholdelse. 

I Anledning af det af Værgerne for Trinitatis Kirke i sin Tid giorte forslag om en Understøttelse for bemeldte Kirke, hvorom Man, i Overensstemmelse med den af Consistorium under 8. Januar d. A. afgivne Betænkning havde tilskrevet det Kongelige Danske Cancellie, har velbemeldte Collegium udbedt sig Underretning om ”hvorledes der forholdes med runde Taarns Vedligeholdelse, da det formentlig ikke kan paaligge Trinitatis Sogns Menighed at bestride Omkostningerne paa de til Universitetet henhørende Bygningers Vedligeholdelse.”

Forinden Man herpaa svarer det Kongelige Cancellie, ønsker Man, angaaende det fremsatte Spørgsmaal at modtage nærmere behagelig Oplysning om Betænkning fra de herrer Rector og Professorer meddelt.

Den kongl. Direction for Universitetets og de lærde Sloler, den 22. Juni 1813.

Malling, Moldenhawer og Engelstoft

/C.Lund

 Til Rector og Professorer ved Kiøbenhavns Universitet.

 

No. 79

Inspectorum Qvæsturie og Etatsraad Bugges Oplysninger om runde Taarns Vedligeholdelse.

 Til Oplysning om denne Sag meddeles: at i ældre Tider har Kirken maatte bestride alle Omkostninger, som forefaldt ved Taarnet. Men i Aaret 1777 sluttedes imellem Hr. Conderentsraad Rottbøll paa Kirkens Vegne og Hr. etatsraad Bugge paa Taarnets Vegne en af Consistorio vedtaget Forening, hvorved bestemtes, at kirken betalte aarligen til Observatoriet 100 Rdr, hvorimod dette skulle paatage sig alle Omkostninger ved Taarnet, fra Skillerrummet oven for Bibliotheket, alt det øverste; Kirken derimod bestride Taarnets Reparation nedenfor bemeldte Skillerum.  Efter Almanak-Privilegii Bortforpagtning i Aaret 1785 blev Kirken ved en Kongl. Resolution af 14. Januar befriet for ovennævnte 100 Rdr., som nu afgives af Almanakforpagtningen, og har den da nu ei anden Byrde, end Vedligeholdelse af Taarnets nederste deel. Denne er ved en Bygning af saadan Beskaffenhed, som dette Taarn ei betydelig, og kan nok bestrides ved den Indtægt, som Kirken nu har af den i Taarnets nederste Deel bortleiet Kielder.

Kiøbenhavn den 3. Juli 1813

N.C.Kall.

 

 Om de forhen imellem Trinitatis Kirke og runde Taarn foreforegaaede Transactioner, som ere passende længe førend min Indtrædelse i Consistorium, er mig intet bekiendt, saa at jeg ikke kan meddele noget til Oplysning i denne Sag.

Kiøbenhavn at supra. F.T.Hurtigkarl.

 

Sagen om Taarnets Reparation forholder sig aldeles saaledes, som Hr. Etatsraad N.C.Kall har anført, og jeg ved inetet videre om denne Sag at tilføie.

Den 4. Juli 1813  Bugge.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>