Portnerstillingen ønskes nedlagt, 1820

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets forhandlingsprotokol

 Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2005

Acta Consistorii  d. 12. Aprilis1820

Nr. 371. I skrivelse af 18 Marts d.A. tilmælder Professor Schumacher at da Portneren paa Runde-Taarn Hansen er død, og den der ved en Huusholdning foraarsagede Røg og Ureenlighed alt længe har bragt ham til det Ønske om forandring i denne henseende, saa vil han dersom Consistorium billige at ikke antage nogen nye Portner, men derimod lade Observatoriets Reengiørelse mm. Besørge ved en anden ej paa Taarnet boende Person. Han begiærer at Hansens Enke indtil de nye Instrumenters Opstilling paa Taarnet er foranstaltet, maa forblive i hendes Bolig og vedblive at nyde de Emolumenter hendes afdøde Mand havde.

Ad nr. 371 med 365 og 382. Disse sager udsættes i Anledning af en fra den Kongelige direction for Universitetet og de lærde Skoler indkommet Skrivelse, til næste møde. Professor Schumachers Skrivelse indføies i Copibogen  (nr 388)

Acta consistorii 3 Maii 1820

365 Ansøgning af 20. Martii d.A. fra Lars Søegaard om Portner Tienesten ved Runde Taarn / Udsat i Consistoriets sidste Møde.

371 Professor Schumachers Skrivelse af 8. April d.A. hvori han yttrer det ønske at Runde Taarn for fremtiden maatte befries for den Smuds og Røg, som opstaaer af en Huusholdning og derfor ingen ny Portner antages mm. Udsat i Consistoriis sidste møde.

________________________________________________________________

  Klik til hovedsiden   ――――――>