Portnerenken fortsætter arbejdet i 2 år, 1820

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets forhandlingsprotokol 1820 og kopibogen no. 732,733

 Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2005

 

Acta consistorii 20 Sept. 1820

Nr. 94 I Skrivelse dateret Altona den 29 August d.A. tilmælder Professor Astronomiæ Schumacher at da Porterens Forretning paa Rundetaarn ere saa ubetydelige, og meget meget vel kunne besørges af den afdøde Portner Hansens Enke, saa har han begiæret at denne retskafne og trængende Kone, maatte forblive paa Taarnet og beholde de hendes afdøde Mand tilstaaende Emulumenter indtil den nye Indretninger paa Platformen 28 Instrumenternes Opsættelse er fuldført.

I henseende til denne Indretning har han i Begyndelsen af forrige Aar henvendt sig til Directionen for Universitetet og de lærde Skoler, og Professor Malling forfærdiget dengang efter hans Begiæring en Tegning til den nye Bygning. I begyndelse af sidste foraar har Professor Malling forfærdiget en anden Tegning, som efter Professor Schumachers formeninger efter Localitetes Beskaffenhed den fuldkommeste. Om og naar en saadan Indretning paa Rundetaarn vil blive indrettet seer Professor Schumacher sig ei i stand til at angive.

 Ad nr 94. Professor Schumachers Skrivelse tilstilles Universitetets Biblioteks Commission, med anmodning, at den med hensyn til at Portneren ved Runde Taarn tillige har været Bud ved Universitetets Bibliotheket, vilde meddelel Consistorium sin Betænkning angaaende bemeldte Skrivelse. Som Bilag medlægges en Skrivelse fra den Kongl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler af 8 April d.A. Professor Schumachers Skrivelse indføres i Copibogen (689)

 

Acta Consistorii 11 Oct 1820

Nr 131 Under 29de September d.A. tilmælder Universitets-Commissionen i Anledning af Professor Schumachers Skrivelse af 29de August d.A. som den tilbagesender, at da Madam Hansen, siden sin Mands død har, deels ved en Pige, deels ved en Karl, besørget Opvartningen paa Biblioteket til fuldkommen Tilfredshed, da ser Commissionen gerne, at denne skikkelige Kone faaer Lov til at blive ved Stedet indtil videre.

Hvad forandringen angaaer, som Professor Schumacher agter at foretage, ved Opgangen til Observatoriet, da har Commissionen derved at erindre, at den ved Ombygning maatte sørge for, at Bibliotheket, saaledes som hidtil, paa Loftet faaer et aflukke til sit Brænde.

 Ad no. 131. Universitetets Bibliotheks-Commission til skrives(732 13. Oct), at Consistorium er enig med Commissionen i, at Hansens Enke indtil videre vedbliver at nyde de Emolumenter, hendes afdøde  Mand har havt som Bud ved Universitetsbibliotheket, i mod at hun til Commissionens Tilfredshed besørger Budets forretninger, samt at man i Anledning af Commissionens sigende angaaede dend forehavende Forandring med Opgangen til Observatoriet vil i Skrivelsen til Professor Schumacher om xxxx kort det for nødne. (733 13 Oct.) Professor Schumacher tilskrives, at Consistorium efterat have indhentet Universitets Bibliothekets Commissionens Betænkning med hensyn til at Portneren ved Runde-Taarn ogsaa var bud ved Bibliotheket, samtykker i, at Portner Hansens Enke, efter hans Skrivelse fra 18de Marts og 29.de August d.A. ytrede Ønsker indtil videre vedbliver at have sin Bolig Paa Taarnet og at nyde de Emolumenter som have været hendes afdøde Mand Portner Hansen have havt. 2. Denne Consistorii Skrivelse meddeles Professor Schumacher Afskrift af den ovennævnte sidste deel af Bibliotheks-Commissions Betænkning. Den kongl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler tilmeldes at Consistorium efter Bibliotheks Commissionens og Professor Schumachers andragende (734 13. october) har samtykket i at Portner Hansens Enke tillægges de foranførte fordele, samt at Consistorium naaer hun ophøere at nyde disse, skal i overensstemmelse med directionens Skrivelse af 8de April d.A. indkomme med Forslag om hendes videre Understøttelse. Bibliotheks Commissionens Betænkning indføres i Copibogen (713)

 

1820 consistoriets copibog

Nr. 732 Consistorii Underretning til Universitets-Bibliothekets Commissionens om at det er enige i at Portner Hansens Enke indtil videre vedbliver at nyde de Emolumenter som hendes afdøde Mand har havt som Bud ved Bibliotheket mm.

Til behagelig Underretning for Universitets Bibliothekets Commission tilmældes herved tiensligt at Consistorium er enig med Commissionen i, at Portner Hansens Enke indtil videre vedbliver at nyde de Emolumenter hendes afdøde Mand har havt som Bud ved Bibliotheket mod at hun til Commissionens Tilfredshed besørger Budets Forretninger.

Tillige skulde man ej undlade at Underrette Commissionen om at Consistorium i Anledning af dens Erindring angaaende den forehavende forandring ved Opgangen til Observatoriet, vil i Skrivelse til Professor Schumacher bemærke det fornødne.

Kiøbenhavn den 13. Oct. 1820

Schow, M.H.Birkemark, /Rahbek

Til Universitets-Bibliotheks Commissionen

 

1820 consistoriets copibog

Nr. 733. Consistorii Underretning til Professor Asronomiæ Schumacher at det samtykker at Portner Hansens Enke indtil videre vedblive at have frie Boelig paa Runde Taarn, og at nyde de Emolumenter, som hendes afdøde Mand som Portneren havde mm

Til behagelig underretning for deres Velbyrdighed tilmældes herved tienstligst, at Consistorium efter at have indhentet Universitets-Bibliotheks Commissionens Betænkning, med hensyn til at Porteren ved Runde Taarn, ogsaa gaa Bud ved Bibliotheket, samtykker i at Portner Hansens Enke, efter det af deres Velbyrdigheds Skrivelse af 18. Marts og 29. August d.A. yttrede Ønske indtil videre vedbliver at have sin Bolig paa Taarnet og at nyde de Emolumenter som hendes afdøde Mand som Portner havde.

Hvad forandringer angaaende, som deres Velbyrdighed og har at forbedre Opgangen til Observatoriet, da har Bibliotheks Commissionen blot derved at erindre, at den ved Ombygning maatte sørges for, at Bibliotheket saaledes som hidtil paa Loftet haves et aflukke til sit Brænde, hvilket maa tienstligt ej skulde undlade at tilmælde.

Kiøbenhavn den 13 Oct. 1820 Schou, M.H.Bornemann, /Rahbek

Til velbyrdige hr. ProfessorAstronomiæ Schumacher, Ridder af Dannebrog

_______________________________________________________

  Klik til hovedsiden   ――――――>