Rigsarkivet

Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog 1822 16 oktober

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, oktober 2005

_________________________________________________

Consistoriets copibog, no. 469 – Konsistoriets møde den 16. Oktober 1822

Directionens Skrivelse hvori Consistorium anmodes at sørge for at til de foretagne Reparationer af det astronomiske Taarns Platform og Observatoriet, i det hele kunde hæves disponibel Sum af 7000 rd Sedler m.m.

 

Da det var Directionen bekiendt at der for uden de Summer der fra Stadsbygmester Professor Malling i sin Tid indsendt og af Directionen oppeborne Overslag, vilde medgaae til Reparationer af det astronomiske Taarns Platform og Observatoriet selv, endnu vilde være adskiellige Udgifter fornøden til Istandsættelser af den forfaldne Trappe i Taarnets øverste Etage, Væggenes Kalkning mm, saa har Directionen allerunderdanigst andraget paa allerhøjeste Approbation paa en Udgift af indtil 6000 rd. Sedler af Observatoriets egne Midler, hvilken indstilling hans Majestæt Kongen under 9de f.M. allernaadigst bifaldet.

Senere er hertil indkommet en Forestilling fra den constituerede Observator Magister Ursin angaaende Anskaffelse af nye indadgaaende Vinduer og Dørre, og Panelering af Observatoriet, anlægget af en Altan med forandret Vindfløj øverst paa Observatoriet, og af en anden Opgang i stedet for den brøstfældige Trappe i Taarnets øverste Etage, samt Reparation af Rømers Planetarium, en Skillerums Opførelse for at hindre Røgens fremtrængen i Taarnets øverste Deel. Muurens afpudsning og laveres de stakitter for nogle Vinduesnicher til Instrumenters Opbevaring mm.

Da Directionen efter at have indhentet Stadsbygmesterens Betænkning bifalder disse Forandringer, med undtagelse af Altanen og den forandrede Vindfløj, der hverken anses for nyttig eller gunstig for Bygningen, og bemeldte Forandringer formodes at ville anledige en forøget Udgift af circa 1000 Rd, skulde man i forventning af allerhøjeste Approbation for den forøgede Udgift, tienstligt anmode Rector og Professorer at drage Omsorg for, at til de foretagne Reparationer i det hele burde haves disponibel en Sum af 7000 Rd Sedler, hvilken Sum vil være tilstrækkelig, da deels fra de Overslag til reparation af Observatoriets og Taarnets Platform hvorom den tilforn har været brevvexlet med Consistorium, udgaaer hvad der var bestemt til Reparation af det gamle Vinduer i hvis sted nye er indsatte,  deels mangler detaileret besvarelse hvad angaaer Maaden, hvorpaa disse Bekostninger kunne udredes, da henholder Directionen sig til sin Skrivelse af 1. Juni d.A.

Dette meldes herved tiensligt dHr Rector og Professores til behagelig Underretning og videre fornødne Foranstaltning.-

Den kongelige Direction for Universitet og de lærde Skoler

Den 14. September 1822

Malling, Rothe,Engelstoft Mynster

 

Til D'Hr. Rector og Professorer ved Kiøbenhavns Universitet.