Kirkens indvielse den 1. juni 1656

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii 1. juni 1656

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Anno 1656, 1: Junii, som indfalt Dominica Trinitatis, blef den ny kirche ved Regentzen liggendis, kaldet Templum Trinitatis, indviet med stor solementet udi hans kongl, Maystt Fredirici 3di, Rigens Hofmester H. Jochim Gersdorff, Canceller. H. Christian Thomasius, Rigens Marsk H. Anders Bilde, Rigets Admiral H. Offve Geddes, Rigii Cancellii H. Christopher Fries, H. Christen Skeel, oc fr…. paa greef Jørn (?) paa Rosensko…, oc mange andre betydlige oc adelige personers tilstedeverelse: oc blef Kirchen indviet af Hofpredikanten D. Johan Bardsker, saa paa ganske oplicerende s.. pindsens Lection; oc siden af D. Th. Bangio, som derpaa prædike oc explicerede Benedicclu …conic...lectione. Efter predicen fuldte Rector oc alle professores efter Kongen til Slottet oc vare efter foregaaende indbydelse hans kongl. Mayst. Giester, oc blifve dernest bero…tracterede. Samme Professorer nafne, som vare tilstede i Kirches indvielse, oc fulde med til det kongelige giestebud vare: Rector Academiæ M. Petrus Spormand, D. Th. Bang, D. Jacobus Canatius, D. Joh. Mullerus, D.Th. Bartholin, D.  Christini Ostenfeld, M. Joh. Wandalius, Decanus M. Joh. Zoega, M. Jacobij Finchius, M. Bartoly Bartholinus, M. Erasmus Finchius, M. Bartoly Bartholinus, M. Erasmus Envaldi Brachumani, Severinus Pethræus, M. Erasmus Pauli Vindingius, M. Villichius Langius, M. Georgius Hilarius, M. Christiani Stenbuchius: foruden Hofprædichanten D. Johan Bardcher, som havde predichkt. Oc sade til bords hos de..hans kongl. Mayst. Self størsten til Lychsborrig (?) Rigens Hofmester M. Jochum Gerstorf oc kongens Canceller H. Christian Thomassen. Oc blef en hver særdelis oc nafnlig af hans konl. Mayts tildruchet ofk berde: Hvilken ære universitetet den Dag beviist bør at blifve hos universitet udi stedseværende ihukommelse.

  Klik til hovedsiden   ――――――>