Rasmus Vinding afløses af Eilersen som procurator Templi 1672

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii 4. og 6. oktober 1672

Transskriberet af Jesper Vang hansen, 2006

Jørgen Eilersens latinske navn var Gregorius Hilarius.

Acta consisrorii 4. okt 1672 (Rector Gegorius Hilario)

 Blef Trinitatis Kirkes och dends fattiges regenskab forhørt, efterregnet och sambtøckt som af Procuratore Vindingio var indlagt. Hvormed Procurator ochsaae gaf Professoribus tilkjende at hans lejlighed icke var lengere at bliffve ved Kirkens och dends fattiges Procuration at Professores vilde betencke paae én successore. Professores tackede Procuratori i høyeste maader for største flied och omhyggelighed , som hand hafve forvaltet kirken med hidtildags, bede och at hand frembdeeles vilde continuere, och beholde Procurationem, hvorfor hand sig undskyldte och fra sig befordre Trinitatis Kirkes, och dends fattiges beholdning, som var fembhundrede tretten Rigsdaler, 1 Ort, 1 Skilling i rede penge, saaeoch tilhørige henfør efter sidste regenskabsformelding, saaoch Kirkebogen. Pengene blefve needlagde in Scrinio Walkendorpieno saaoch obligationer Kirken tilhørige, de andre Brefve och regenskaber kirken tilhørige baade M. Vindingis saaoch gamble bygnings regnskaber blefve i vor Frue Kirkes skab, i Skuferne N.5 og N.6 indlagde.

 

Acta consistorii 6. oktober 1672 

Magnificus Rector paaetoeg sig efter Professorum begiering at være Procurator templi Trinitatis, med dee vilkor, at naar aaret var omme, hand motte entlediges fra Procuratione Legati Walkendorpiani.

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>