Begravelsesskøde for klokker Anders Pedersen, 1675

Rigsarkivet, Københavns Universitet,

Konsistoriets kopibog, side 75-76

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Begrafuelse Schiøde giffuet Anders Pedersøn Klocher at niude i Trinitatis Kirche.

 Rector oc Professores i det kongl. Kiøbenhafns Universitet, kiendis oc hermed Vitterlig Giør, at vi hafuer unt oc bevilget, oc med dette Voris breff under oc bevilger Erlig oc Vellidhte Mand Anders Pedersøn, klocher til Trinitatis kiercke her i Staden – for hans lange thienistes schyld et frj Lejersted i bemd. Trinitatis Kirche allernederst udi den mellemste Gang til Mandsstolesiden til en Lise for sig oc sin Hustruis Liig, dend ene at staa ofr den anden, hvilket begrafvelsested er til at muris udi lengden oc breden efter en Kistis størrelse, oc den ene Muur at staa under de lange Mandstole oc den anden uden for i Hauchsit Lejersted hand maa ligge Steen paa efter Stedets lengde oc breede. Oc naar den sidste af dem ved døden afgaar oc i samme Graf schall nedersettis Schall der gifues til Kiechen en Lysearm, eller Tredue Slettedlr i den sted, och skal begge deris liig derudi huile med fred oc Roe u-mollesterit udi 30 Aar, efter den sidstis nedersettelse. Efter hvilchen tids forløb baade Sten og Sted igien til Kirchen skall vere hiemfalden, oc være Kirchens Procurats frit for da samme lejersted til andre at oferlade. Til Vidnisbiurd haffuer vi ladet Universitetets Segel trykche her neden for afs. Acadeniæ Notani underskriffue.

Kiøbenhafn d. 21. Maty 1675

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>