Kirkegårdsmuren langs Landemærket, 1677

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Tiensvillgst Memorial til President Borgemester och Raad anlangende Trinitatis Kierkegaards muur.

 Saasom deb brystfeldige Trinitatis Kierckemuur udi Landemercke nu formodeligen eer nedtagen og igien skulle opsettes och dends storste forderfvelste og skade befindes at være foraarsaget af de adskillige bugter, som forn. Muur tilforn var opsat udi, og vel befrygtes att huis dett icke nu bliffuer rettet og forandret det da icke større bestandighed med dend som igien blifuer opsat skall hafve end med dend forrige, huilchet til Kierckens største skade skulle geraade. Saa begierris venligen att veledle och velviise Hr. President Borgemester og Raad ville velgiøre og en befalning udstedde til Stads kæmner og om fornøden suinis flere herudi kiøndige Mend, som bygge steden kunde beesee og kiende om dend linie efter huilken eragtis fornøden Muuren att skulle settis kand være gaden eller veyen for kiørselens skyld henderlig, som og tienestvilligst formodis att her till som til et Guds Huusis gafn og befordring af den velædle Magistrat io gierne samtyckis og beevilges, huis uden Gadens shade og kiørselens forhindring forsuarligen bevilges og skee kand huor til vij og deris goode befordring formoder og stedse forblifuer

Deris altid beredvillgste Rector og Professoris

Datum Kiøbenhaufn d. 18. juni Ao 77.

  Klik til hovedsiden   ――――――>