Klokker Matthies Uhrmagers bestalling, 1679

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog, 1679

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Matthias Uhrmagers Bestallingsbreff, til at være Klocher til Trinitatis Kirche.

 Rector og Professores udi det Kongelige Universitet i Kiøbenhafn kiendis og giøre vitterligt at eftersom Anders Pedersøn Klocher til Trinitatis Kirche ved døeden er afgangen, og Vi en goed flittig og vindskibelig Persohn udi hans sted behøfver, saa have vi annammet og antaget Erlig og Velacte Mand Matthias Uhrmager nu at være Klocher til Trinitatis Kirche, med saadan condition

1. at hand baade inden og uden Kirchen sig saa skal forholde som ordinantzen indkreffuer.

2. At hand skal lade sig nøye med hvis Løn og Beholdning hans Formand til Aarligen hafuer hatt uf af Kirchen og sædvanligt været hafuer, og ellers rette sig eftter huis her efter maa skee, derom forordnet blifuer.

3. At hand skal hafue flittig opsiun med Gravene, at de døde i Kister icke blifuer sønderschlagen, naar der gravis nye graver och Ligsteene Ringene eller andet derpaa ey bliver bortrøfuet.

4. At holde én rigtig indbunden Bog om huis Liig der til Kirchen eller Kirchegaarden bliver begrauen, och andet hans Bestilling vedkommer flittigen forrette saa ingen Klage ofuer hannem skal komme.

5. Skal hand, under sin bestillings fortabelse, och alle Maader sig shiche og forholde efter den instrux som hannem af Procuratore Templi vorder giffen, og udi alle sine Puncter ubrødeligen holde huis hand i sin revers til os udlefueret hafuer.

Til ydermeere Vidnisbiurd hafuer vi ladt trøcke Rectoris Sigileum her neden for, och med Notarii Haand undershrifue.

Actum Kiøbenhafn d. 24 Novembr. 1679.

S.R.5

---------------------------------------------

 

Revers paa forscrevne Bestilling.

 Kiendis Jeg Matthias Uhrmager, at eftersom Rector og Professores udi det Kongelige Universitet her udi Kiøbenhafn, som sande Patroner til Academiens Trinitatis Kirche, hafuer bevilget mig at være Klocher til Trinitatis Kirche her udi Kiøbenhafn eftter afg. Anders Pedersøn, da anlofuer ieg hermed først,

at ieg i Lif og Lefnet samt omgangelse mig saa shiche skal, som en Ædru retsindig og flittig Mand, efter ordinantzen baade i Kirchen och uden Kirchen bør at giøre.

2. Vil ieg lade mig nøye med huis Løn og besolding min formand her til udaf Kirchen hafuer haftt, og sædvanligt hafuer været, och aldeles rette mig eftter huis hereftter maa skee derom forordineret blifuer.

3. skal ieg hafue flittig opsiun med graverne at de dødis Kister icke bliver sønderslagne, naar der gravis nye graver, ach ringene eller andet derpaa ey blife bortrøfuer.

4. at holde en richtig indbunden Bog, om huis Lig her til Kirchen eller Kirchegaarden bliver begraven, og huis andet min bestilling vedkomme flittiligen forrette, være Rectorii og Kircheværgerne Præsten og Capellanerne hørig og lydig, saa ingen Klage shall ofuer mig komme.

Saa og under min Bestillings fortabelse, mig udi alle maader stedse shicke og forholde efter den instrux mig af Procurator Templi vorder gifuen, og denne min revers udi alle sine Puncter ubrødeligen eftterkomme.

Til ydermeere Stadfæstelse hafuer ieg dette med Egen Haand underschrefuet, og sat mit Zignet her under for.

Kiøbenhafn d. 24. Novmbr. 1679

 --------------------------------------

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>