Begavelsesskøde for Rosenborgs forvalter, 1679

 Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog 1679

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Begraffuelses Skiøde, gifuen Anders Madsøn, forvalter paa Rosenborg, paa et Begraffuelses=sted udi Trinitatis Kirche.

 Rector og Professores udi det kongl. Universitet udi Kiøbenhaffis, kiendis og giøre vitterligt at Vii hafuer undt og beuilget, og med dette vort obne=Breff under og bevilger Ærlig achtbar og velfornemme Mand Anders Madsøn, kogl. Mayst Velbetroede forvalter paa Rosenborg, hannem, hans Hustrue og begge deris lifs=Arfuinger et Begrafuelse Sted nederst udi Trinitatis Kirche ved den syndre siide af Orgelværchet i den smalle Mandsgang Lit. H. Nemlig saa megen plads nest Bertel Jensøns Graf i samme Kirche som én fuldkommen Liigkiste mageligen kand nedsættes, og Kisten under de lange Mandsstoele under Orgelverchet leyersted Velbemdt. Anders Madsøn maa lade grafue og mure, dog Kirchemuren i alle maader uden shade. Er og samtøcht alt hand ofuer Grafuen én Steen maa lade legge foruden videre betaling, dog naar nogen udi samme Graf, efter hans Sahl. Børns Liig, som nu blifuer der udi nedsatt, skal nedsettis, skal derfor, efter Kirchernis her udi Byens sædvanlige Rettighed, gifuis til Kirchen for et fuldvoxen Liig 10 Rigsdr., for et halfvoxen paa 12 eller 14 Aar 6 Rigsdr. Og for it Barn 4 RDr. Men huis saa skeede, att der ingen efter 20 fulde Aars forløb shulde blifue udi samme Graf nedsatt, da shal huem til samme Graf berettiget er, huem velbendt. Anders Madsens og hans Hustrues neste Arfuinger ere, fremviise dette Breff til Procuratorem Templi og gifue én Kiendelse til Kiechen. Men dersom det iche skeer inden 25 Aars forløb, og ej nogett Liig der imidlertijd der nedsættis, skal det være os og Voris efterkommere frijt for ved Procuratorem Templi i samme Leyersted til andre at ofuer lade.

Til vidnisbyrd hafue vij ladet Universitetets Segell troche her neden for, og at Academiæ Notatio underschrifue.

Datum Kiøbenhafn d. 11 December 1679

 S. Uni S.

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>