Kirken betaler til vandpumpers opsætning og indretning, 1680

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Konsistoriets kopibog, 1680

transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Hans kongl. Mayt. Breff om Assistent af Vor frue og Trinitatis Kircher til det færske = Spring = og Pumpe Vands indrettelse.

 Christian dend femte af Guds Naade etc.

Vor Naade tilforn eftersom Vi af vores /:  til det færske Spring = og Pompe Vands indrettelse og vedligeholdelse, ved denne Voris kongelig Residents Stad Kiøbenhafn :/ forordnede Hofued=Directeurer, deres efter Voris allernaadigste befahlnig, derom allerunderdanigst til os gifne Erklering, allernaadigst erfahres, hvorledis de Midler som tilsamme Vand=Verks Bekostnings affleggelse, allerede findis icke saa  høyt importerer som dertil udkræfuis; Da saasom sligt ligesaa vel Kirchernis her i Staden som dend gandske Bye generere almuens Velstand, i aller høyeste maader interesserer, saa og at iblandt andre gafnlige Anordninger. Publiques Opstandere eller Pomper ved bemelte Kircher til almindelig nytte kunde blifue anret og opsat. Og i særdelished paa det Nødtørstlig Vand des beguemmeligere ved Haanden hafuer kunde, om Kircherne, eller deris tilhørige Residentzer og omkringboende Naboer, nogen fare formedelst Ildsvaade hændede at Paakomme. Da hafuer Vi efter bemelte Hofued=Directeurers allerunderdanigste giorde forslag, iblandt andet for got anseet og billigt befunden, at en .. Kirche her sammesteds, ligemaade af fri Middel og indkomst her udi assisterer oc til hilp kommer,  nemlig Vor frue kirche med fem hundrede Rigsdaler, og Trefoldigheds Kirche Tre hundrede Rigsdaler. Thi er voris allernaadigste Villie og befahling at, dend anordning giøre, at samme Penge af bemelte Kirckers Middel til forskrevne Verckis Directeurer eller hvad til des annammelse allerede forordnet hafuer, eller forordnet vorder imod tilbørlig qvitering efter anfordring, strax erlagt og betalt vorder. Dermed skeer vor Villie;

Skrefuit Paa Vort Slot Kiøbenhafn dend 21 Februarij Anno 1680.

Under Vort Zignet

Christian R

 LS

/Schults

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>