Klokker Mathias Sørensen bliver lovet at sønnen Søren bliver hans efterfølger, 1683

Rigsarkivet, Københavns Universitet

Acta consistorii, 20. januar 1683, pkt 4

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

Nedenstående aftale blev konfirmeret af kgl. brev d. 1. december 1683

Bleff læst Matthias Söffrensöns, klockers til Trinitatis Kircke, hans Memorial, gelangende at saasom hannem Alderdom og Svaghed paafalder, hans Sönn Söffren Matthiæsön da hannem, naar hand det behöffuer, udi klocker bestillingen maatte tilstedis at betiene, og siden efter hans död bestillingen fremdelis niude, i henseende at bemte. Hans Sönn liigesom nu hand, kunde Aarligen best holde det stoore Taarn SeyerWerck paa Kircken ved magt, saavelsom og reenholde Taarneds Instrumenter, og der ved kunde Være til deres Tieneste som dennem schall bruge med udregninger og andet, der foruden betiene Professoræm Börn udi Regnekonsten, og ellers vilde Matthias Söffrensön sielff forære til Kirckens zierath et rart Quarteer-Verck med en stor Schiffer Vel stæfferet udi Kircken at ophenge paa huad sted dertil vorder anordnet:

Da efter sliige billige forslage og i Consideration til den Tieneste aff hannem, som bemte. Söffren Matthiæsön maae sin Fader udi Lieffuende Liffue, naar hand det behöffuer, udi Klocker=Bestillingen betiene, og siden, dersom hand sig udi Liiff og Leffnet fremdelis tilbörligen shicker og foreholdes, bemte. sin Fader efter hans död fuldkommeligen succedere, og da imod tilbörlig Revers derpaa Viidere sin Bestilling erlange. >Dog bleff erindret, at dette med Procuratore Templi burde communiceres.

  Klik til hovedsiden   ――――――>