Bestallingsbrev som messingpudser, 1685

Rigsarkivet, Københavns Universitet, Konsistoriets kopibog 1685

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Note: Rotgielter og Rotgilter er en metalstøber. I Klakar findes orden Rotgieter, der betyder det samme.

 

Bestallings Bref gifuet Rotgilterens Enche om Vor Frue Kierchis Messing at holde Reen.

 Rector og Profesoris i det Kongl. Universitet i Kiøbenhafn kiendiss og giør vitterlig at haffue antaget til vor Frue og Trinitatis Kierchis Thieniste Sal. Johan Grau, Rotgielters Efterlefuerske paa efterfølgende Maade.

1. Schal hun holde begge Kierchers Messing vere sig Stager Kanner Arme Puller og Fundt reene nette og klare og Serdelist engang om Aaret.  For Pinsedag nedtage Krannerne og tillige med Funtes Och andet Messing dem Polere och klar giøre og der foruden én gange om Aaret i det ringeste at afstøfe det.

 2. Schal hun Vor Frue Kierches store Sprøite vedligeholde med Smøring, Leding sambt dents Tekning paa hendis egen bekostning som det sig bør saa at den altid kand findis ferdig foruden nogen brøstfeldighed. Men hvis den ellers paa Røret til Verchet Jern og Lede kunde ved U-Lyckelig tilfald Ildebrand eller anden skaden Maade vorde brechet eller beschadiget, da schal det af Kierchens Midler bekostis.

For saadan  hendis Thiniste hafve Vi tilsagt hinde af vor Frue Kirche fyretifue Rigsd. Og af Trinitatis Kierche tre Rdr, Huilche Penge hende af Kierchevergerne skulle til Pinsedag aarlig betallis saalenge som dette forskrefne forsvarligen effter kommes til bekrefftelse hafuer Vi trycht Rectorii Segilum her under og af Collegi Consistoris Secretarie Ladet Consistorio Secretarie ladet Underschrifue.

Kiæbenhafn den 25 May Anno = 1685

Sub Rectori Sigillo

 
 
  Klik til hovedsiden   ――――――>