Vor Frue kirke klager over Trinitatis sognegrænser, 1686

Konsistoriets kopibog, 1686, Side 439-443

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Mag. Joh. Adolph Bornemans memorial til Professores anlangende Trinitatis Præster.

 Det som i forrige tiider giorde, at hin stumme oc Maalløse Atys oplod munden oc talede, nemlig det banesaar, hand saae Soldaten hafde opløftet sit sværd til at give hans fader Crasso, det samme giør oc mig baade paa mine egne saa oc paa mine medbrødres vegne talende i dag for eders velædle  Consistorii nemlig, det fortviflede oc ubodelige saar, som vor Frue Sogn nu ved trende afknib, oc frategter derpaa 3de aarstid en efter anden er giort paa hender, er ynchelig bleven saaret med, hvorover dens over 200 Familier er bleven ringere, end dend tilforn haver været, som kand beviises om det giøres behof, oc i  saa maader kierkens betienter en merchelig deel fragaar udaf dend løn Nobilissimi Deu Professores os i vores Kaldsbreve tillagt haver, oc saasom Kierchen da med sine betiente ingen nest Gud uden Kongen oc dennem self til Patroner monne have, indlege vi oc saa herover for Amplusimo senatu Academico denne voris samptlig væmodig Klage maal med ydmyggelig hos føiede begiering, de ville nu med deris goede Raad oc daad os nu til hielp komme, at denne store skade for os nogenluunde kunde vorde erstatet, i henseende, som deris velædelheder gunstigst ville lade sig behage at eftertænche, 

1: At dette vor Frue Sogn frem for alle andre Sogne udi Byen, naar vi udtager derfra Nobilissimos Deo Professores self, oc nogle faa af brygerne som i sognet findis, bestaar moxen alt sammen udi en stoer skare oc mængde af idel fattige folck, udaf hvilche vi gandske lidet haver til ophold, medens de leve, thi dend største deel giver os hverchen offer eller præstepenge, oc slet ingen fordeel naar de bortdør, thi da gaar de mesten med deris liige bort til Trinitatis Kirche, 

2: At det er et Sogn, dere iche kand, som et andet Sogn i Byen, haabe paa nogen bedringer formeerelse saasom derudi ingen bygge pladser befindis som andensteds, hvorpaa mand kunde formode i fremtiden nogle huuse at kunde vorde opreiste, 

3: at dette Sogn er frem for alle de andre opfylt med ædificus Publicus, thi der er udi dend, kierche (ieg meener en fremmed kierche deri indted kommer sognet ved dend Tydske med sine Præsters Residentzer)  Auditorium Communitetet, Regendtzen, Valkendorphs boder oc Collegium oc Skole Scholæ Vaaninger, Trinitatis Præsters boliger her i Sognet, Raadhuset, Manufactur Huuset, Vartov, Siæleboderne us: hvilket alene her Refereris, for at demonstrere der ere i Sognet temmelig store pladser undtagne hvoraf Præsterne indted nyde til ophold,

4: at præsterne her ved kirchen haver indted vist til Løn, men skulle leve af Menigheden, hvilchen naar dend aftages oc heldst i nogle gode Subjectis deris lefnitsmidler oc saa meerkelig formindchis, man grauior ei Precitate jactura, at dette forhaabe vi Beligen, Amplisimus Senatur Academicus sig vil lade gaa til hierte, oc voris tilstand over dend tilføiede skade betænke, oc derfor være os behielpelie, at vi kunde igien bekomme dend inden Voldene beliggende deel af Sognet, som os i sidste afdeeling saa uformodentlige fragiek, oc i sær vor gode Rosingaard, som af arildstiis hertil haver ligget, oc aldrig os disputerit, men nu os pludzelig fratagen, førend vi saa dend mindste nys deraf, at mand paa dend oc saa horde anslaf, vi tvivle ingenlunde paa hans kongelig Mayt: os jou herudi vilde gunstlig assistere, oc sognets tilstand for samme efter oven indførte poster demonstrere, i dets ermangling (som dog icke saaledes som nogen vil kune tale for os, oc tage sig vor Suplication an, dend vi erbiuder os at Indlege i ald underdanighed for hans Mayt) end de velædle herrer os det vilde tillade bede vi oc begierer ydmygeligen, os til en liden refusion for saa stor en tagen skade maatte forundes at participere med Trinitatis præster, saasom voris Kiercker ocsaa er Templum Academicum eller Collegiatum, som  Frue i gamle Fundatzer kaldis, udi de penge, som dend Studerende ungdom erlegger til denne, baade naar de deponer oc tage deris Attestat, thi vi saa velsom de baade betiene allerede, oc ville betiene dem fremefter udi ordet oc Saccramenterne, saa mange som sig i sognet enten for denne self eller hos gotfolchis bør opholde, oc Trinitatis præster heller burde med rette at give Studenterne pension, ad Studenterne dennem eftersom Studenterne, meere end præsterne holde sammesteds ved prædicher baade onsdag, fredag oc sondag, eftermiddag Kierchetienesterne ved liige, hvilke gode dage vi andre sogns betienende præster monne have, dog uvis premia med tiiden iche vil blive nær saa goede for deris umage, som Trinitatis præster nu erre, herhos ocsaa, at dend iord, som ligger ved Trinitatis Kirche, oc ellers i alt tilhører oc dependerer af vor frue kierche. Maate ocsaa af vor Frue kierche betienter med begravelsen oc iords paakaldelse betiences, saasom de fleste af voris døde deri begravis. Vi indstiller alt dette for eders velædelheder til gunstig i hukommelse  oc kiendelse, forfaabende at vi icke blive forladte af eder eller trøsteløs afviste, bedende tienst ydmygst dette vort petitum maatte læsis, i Acterne indføres oc os eders gunstige svar herpaa skriftligen meddelis, vi som stedse ere oc forbliver

De velædle Herrers

Ydmygste tienere oc troe forbedre hos Gud

Paa samplig ministeri vegne

Ud templum Virgin Hafniens

J. A. Bornemand. 

  Klik til hovedsiden   ――――――>