Jørgen Eilersen søger medkollega i tjenesten, 1686

Rigsarkivet, Konsistoriets kopibog

Indledning og transskribtionaf Jesper Vang Hansen, 1686

Jørgen Eilersen beder konsistoriet om en "medkollega", da hans tiltagende svaghed forhindrer ham i at udføre sit arbejde som Prokurator Templi. Han tilbyder at overdrage alle indtægter og udgifter ved kirken og de fattiges kasse, mod at han får lov til at beholde værdigheden som den ældste krikeværge, samt myndighed over kirkens ansatte betjente (gravere mv). Tilsynet med de igangværende byggeopgaver i kirken overlader han til sin søn, som hans fuldmægtige, der vil sørge for, at arbejdet bliver udført, som aftalt.

Afskriveren har flere steder sammenskrevet 2, 3 eller 4 ord. Dem har jeg adskilt for at fremme forståelsen

______________________________________

Magnifice Academic Rector plurimum Venerabilis De: Episcope Celeberimi et Nobillissimi De: Professores Collegæ Honoratissimi.

Som Jeg baade af min Christendoms høyeste plicht imod Gud oc hans Huus, saa og for dend mig af Eder i gode herrer som Trinitatis Kierkis Patroner forleden Aar samtyckte begiering med dend forstrechning af fornefnte Kierckes Penge til mit bygnings Regnskabs bethaling, indtet høyrer ynskede end fornefnte Guds Huus oc Kirche til min Dødsdag at thiene med dends Kierkeværgeri herefter som tilforn, at forestaa og opvarte, menssom min Dagligen tiltagende Dødelig Svaghed det ey lengre tilstæde med mindre mig en goed Collega efter de andre Sogne Kierkers Eksempel her i Staden maa til forordning som til kierkens indtegt oc udgift  i min sted her efter vil Svare, til hvilken saa snart hand der til af Consistorio ordineret vorder. Jeg erbyder mig Strax ald baade Kierkens og de fattiges beholdning i reede penge imod tilbørlig Qvitering, at lefvere mig dog hermed forbeholden de faae dage Jeg endnu Lefve kand, dend Eldste Kierkevergers Nafn og Myndighed hos kierkens betiendter sampt og med de ved Kirken begyndte og ey endnu fuld ferdige, fabriquer at ordinere, og til ende at føre efter som Jeg hin Sær Aarsagers skyld ønskede og af Eder i gode Herrer som Kierkens Patroner thienst villig begiver udi min Graf efter mine 14 Aars Kierkeverges thjeniste, som en dends værge at maa erdsebris (?), hvorimod min Søn Ærbyder sig i mit Sted og paa mine Veigne, som min Fuldmechtig med det under biugning staaende Kierkens Arbeid at vilhafve muelig oc til børlig in Spection at det med Fordresligste motte forferdiges oc saa skickelig ordineris som i alle maader forsvarligt være skal oc er Jeg herpaa Consistorii gode betenchende thientvilligst forventende forblifvende Stedse,

Deris Thienstskyldigste

Jørgen Eilersen

 

Kiøbenhafn d. 2. Juli 1686

 
  Klik til hovedsiden   ――――――>