Vor Frue Kirkes klokker Thott

Rigsarkivet, Konsistoriets kopibog side 445-446

Transskribete af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Laurits Tottis supplication om det samme.

Saasom vor Frue Kierche formedelst de af hans kongl. Mayt: allernaadigst anordnede Nye sogneskiæl, nogle fundrede familier af dends tilhørende sognefolch fragaaen, oc det derforuden nu paa en tidlang meesten deel haver begynt at oppehøre med klocherne at ringis til de afdødis begravelser, saa at min løn oc besoldning som ieg saasom mine formænd for mig, efter mit bestallingsbrefs 2. Articules formælding tilbørligen skulle have, er herover saare forringet, saa ieg herudover allerydmygeligst formoder, at mine høygunstige Patroner af deris medfore sædvanlige fromhed tager mig udi deris faderlige oc milde betenchende, oc efterso Trinitatis Kirche er nu veddiske forandringer bleven til en fuldkommen sognekirche, oc klochen til samme kirche for nogle aar siden, da kierchen indted sogen hafde, blef udi dend henseende af Nobilissimo Senatu Academico tilbetroet opsiun med Graverne udi var Frue Kierches fattiges iord at lade grave da indflyer ieg nu til mine høygunstige herrer oc Patroner med allerydmygeligste løn oc begiering, at deris velædle oc velid. Ville være mig saa gunstige, oc mig her efter Inspection over samme iord. Ligesom hand dend hidindtil haft haver, forunde, saadan. Deris Velædle oc Velbd. Faderlig Affection imod Deris fattige oc ringe tiener vil her dend allermechtigste visseligen vederligge oc ieg stedse forbliver

 Magnifici Academiæ Rectoris Eminentissimi Dei Episckopi Nobiliss moeung (?) Academiæ Patrum humilius

Laurids Thott

  Klik til hovedsiden   ――――――>