Mag. Hylling søger kompensation for mistede indtægter, 1686

Rigsarkivet, Konsistoriets kopibog s. 444

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

 

Mag. Laurits Hyllings begiering til De: Professores anlangende den kirchegaard = som kaldes den ny ved Trinitatis Kirche

 Saasom Trinitatis Kirche med kongelig Naadigste bevilling anordninger nu bleven en sogne-kirche, oc hende er tillagt en anseelig deel her af sognet baade inden oc uden byens volde, hvor ved mig fattig mand, som mindst kunde taale skaderne, en goed deel fragaar, saa  drister ieg mig herved at andrage min Nød til mine velædle oc højgunstige Patroner, med ydmygelig begiering, at de vilde ansee min tilstand, oc iche tillade, at ieg uden nogen refution skulle liide denne skade oc saaledis gaa med kurs i min tieneste, oc efterudi der skal ligge en jord paa Trinitatis Kirchegaard, som skal tilhører vor Frue kirche, hvis indkomme for tienesten derved har hidindtil værit benaadigst Trinitatis Kirches betienter, saa insinuerer ieg ydmygst hos det velædle Consistorium at efterdi Trinitatis Kierches præster oc betienter har  iche længer dend benaadning behof at vor Frue Kirche, samme iord maa da tilleges mig for min person .i min Tiid, at ieg maatte betiene dend oc nyde hvad deraf komme kunde, hvilket som ieg ydmygelig begierer, saa recumberer ieg herudi aldeelis paa Nobilissimi Consessus Consistorialii gunstige behage oc tyche, oc stedse offererer.

Deris oc gandske Familiers

Ydmyge tiener oc forbedre

Laurids Hansen Hylling,

Haunie d. 13. martii Anno 1686

  Klik til hovedsiden   ――――――>