Afstøvning og kalkning af Trinitatis Kirke, 1698

Stadsarkivet, Trinitatis Arkiv,

Søren Mathiesens begravelsesbog, artikel 41

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2007

-----------

No. 41

Anno 1698 udi July og August maaned blef Trinitatis Kirke afstøfvet og siden ofveralt Kalket og Hvittet, og blef brugt to kister med tilhørig tøj at ophidse én person udi, som blef giort fast igiennem hullerne paa Hvellingerne og op under Bibliotecets loftet, Men som Muursvennene formedelst deres magelighed imod forbud og ordre slag eendeel u-natsige huller paa Hvellingerne, baade i den store gang og i de andre 2 smaa gange, fornemelige i den hvelling ofver alteret med 12 huller i hver af de store hvellinger og 6. 7 og 8 udi hver af de smaa hvellinger – melte de efter Kirkens Patrons ordre giøre stilling af tømer og bredder paa de Jernstenger under hvellingerne, for at tillucke Hullerne paa Hvellingerne, hvilket i sig self i begyndelsen var at andsee heel farlig, i det at nogle af stengerne i den store gang begynte at svigte, og lod sig ansee som de vilde brøste, Men blef ved taul fra Bibliotec Loftet af huilpet at det gick sicker and, saa hullerne blef lugt, indtil 4 udi den store gang, og 2 udi de smaa gange i hver hvelling, Og tiener det efterkommere til efterretning naar Kirken i sin tid igien schal afstøfves eller Kalkes igien, at de icke samtøcker at andre huller blifver slaget paa hvellingerne, Men at de betiener sig med stilling paa stengerne, som kand vere sterke nock, naar én hver stang blifver opbundet med 2 gode sterke tavel, én alen fra pillen ved enden af hver stang saa svigter icke stengerne, man kand beregne fire maadelige trær, som kand bestrøes med bredder, og saa kand mand betiene sig med Kisterne igiennem de 4 Huller i hver hvelling. Dette saa at være rigtig testerer ieg med egen Haand

Søffren Matthisen Klocker

  Klik til hovedsiden   ――――――>